Ostatni dzwonek na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ostatnim dniem na przesłanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest 13 lipca 2020 r. Za niedopełnienie tego obowiązku firmy mogą dostać nawet 1 mln zł kary.

Publikacja: 09.07.2020 08:21

Ostatni dzwonek na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Foto: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Źródło: Adobe Stock

Przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) obowiązują od 13 października 2019 r. I to właśnie ta data jest kluczowa dla określenia obowiązków w zakresie przesyłania zgłoszeń do Rejestru. Do 13 lipca 2020 r. muszą je przesłać spółki, które wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR.

Warto podkreślić, że data lipcowa i tak jest już tą przedłużoną. Pierwotnie firmy powinny wysłać zgłoszenia o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii termin ten przesunięto.

W CRBR są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr ma przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kogo dotyczy wpis do CRBR?

Obowiązek wysłania zgłoszenia do 13 lipca 2020 r. spoczywa na spółkach (wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r.): jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych akcyjnych (od 1 marca 2021 r.), akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

CZYTAJ TAKŻE: Czesi wprowadzają podatek ryczałtowy. Od 2021 r. trzy daniny w jednym podatku

Warto wiedzieć, że zgłoszeń do CRBR nie muszą składać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Przepisy definiują kto jest beneficjentem rzeczywistym. Wynika z nich, że beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

  • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
  • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

CZYTAJ TAKŻE: Przepisy o podatku u źródła przesunięte do stycznia

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

  • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
  • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Co powinno zawierać zgłoszenie do CRBR?

Zgłoszeń trzeba dokonać w formie elektronicznej. Są one bezpłatne. Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

W zgłoszeniu trzeba podać następujące dane:

  • dane identyfikacyjne spółki: nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP.
  • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Bez podatku od wsparcia w ramach tarczy finansowej

Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji (jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

CZYTAJ TAKŻE: Na indywidualną interpretację podatkową poczekamy dużo dłużej

Ważne: Spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r. również mają obowiązek przesyłania zgłoszeń do CRBR. One mają na to 7 dni od dokonania wpisu do KRS. Również na aktualizację danych podanych już w Rejestrze jest 7 dni od ich zmiany.

Jaka kara grozi za brak zgłoszenia do CRBR?

O obowiązkowych zgłoszeniach do Rejestru warto pamiętać. Za ich brak grożą wysokie kary. Minister finansów może bowiem na przedsiębiorcę, który zgłoszenia w ustawowym terminie nie prześle nałożyć karę administracyjną sięgającą nawet miliona złotych.

CZYTAJ TAKŻE: Danina solidarnościowa a raportowanie schematów podatkowych

Z kolei sam beneficjent rzeczywisty, który poda w zgłoszeniu nieprawdę może ponieść odpowiedzialność karną. Za tego typu kłamstwo grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Zgłoszenia trzeba dokonać za pośrednictwem strony: crbr.podatki.gov.pl

Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie
Prawo i Podatki
Segregacja odpadów: będą nowe obowiązki dla firm
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Prawo i Podatki
Ważny wyrok NSA w sprawie atomowej broni fiskusa