Rezydencja podatkowa w Polsce to opcja specjalnego podatku

Podatnicy, zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy zdecydują się przenieść swoją rezydencję do Polski dostaną specjalny sposób opodatkowania. Ma on być na tyle atrakcyjny, aby jak największa grupa firm lokowała swój biznes w Polsce.

Publikacja: 06.09.2021 12:00

Rezydencja podatkowa w Polsce? W Polski Ładzie jest propozycja w tym zakresie.

Ryczałt dla nowych rezydentów od przychodów zagranicznych płatny będzie w stałej kwocie po zakończeniu roku podatkowego.

Foto: czarny_bez

Takie rozwiązania zawarto w projekcie zmian podatkowych w ramach programu Polski Ład. Jednak co istotne, zachęty podatkowe nie będą dostępne dla wszystkich, którzy zdecydują się swoją rezydencję zmienić. Z projektu wynika bowiem, że chodzi o „podatników dysponujących takim poziomem aktywów, który pozwala na lokowanie ich na terytorium Polski w przedsięwzięciach pożytecznych społecznie, mieszczących się w pojęciu społecznej odpowiedzialności biznesu”. To dla takich podatników ma zostać stworzone konkurencyjne środowisko fiskalne, bo obecne – jak wskazano w uzasadnieniu noweli – jest istotną barierą do podjęcia takich decyzji. Taki zabieg ma pozwolić na poszerzenie grupy podmiotów, które będę regulować podatki w Polsce, a w konsekwencji zwiększą się wpływy budżetowe.

Ważne: Inne kraje również stosują specjalne zachęty fiskalne, które mają skłonić przedsiębiorców do lokowania biznesu na ich terytoriach. Przykładowo w Szwajcarii obowiązuje atrakcyjny zryczałtowany sposób opodatkowania dochodów zagranicznych. Włochy w 2017 r. wprowadziły rozwiązanie przewidujące możliwość opodatkowania zagranicznych dochodów nowych rezydentów podatkowych zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 100 tys. euro rocznie (20 tys. euro w przypadku członka rodziny). Podobne rozwiązanie w 2019 r. przyjęła Grecja.

Polska wersja ryczałtu

Również w Polsce ma pojawić się specjalny ryczałt dla podatników – osób fizycznych, którzy przeniosą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) do Polski. Podatnik, który wybierze ten sposób opodatkowania zobowiązany będzie do zapłaty zryczałtowanej kwoty podatku od przychodów uzyskanych ze źródeł położnych za granicą, bez konieczności wykazywania w zeznaniu źródeł tych przychodów, wysokości przychodu oraz państwa jego uzyskania. Wysokość podatku ma być stałą kwotą. Co więcej, zakres podmiotowy preferencji ograniczono do osób nieposiadających polskiej rezydencji podatkowej w określonym przedziale czasowym. Preferencyjny sposób opodatkowania ograniczony będzie tylko do przychodów osiąganych poza granicami Polski, czyli przychodów, których Polska nie miałaby prawa opodatkować, gdyby podatnik nie przeniósł miejsca zamieszkania do Polski.

Warunki do spełnienia

Poza przeniesieniem rezydencji do Polski, podatnik będzie musiał też spełnić inne warunki, jeśli z nowego ryczałtu będzie chciał skorzystać. Z projektu nowelizacji wynika, że podatnik, który będzie chciał wybrać opodatkowanie na nowych zasadach powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  1. przenieść miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) na terytorium Polski;
  2. do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym przeniósł rezydencję podatkową do Polski złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem (będzie specjalny wzór takiego oświadczenia);
  3. w okresie poprzedzającym rok podatkowy, w którym podatnik przeniósł rezydencję podatkową do Polski, nie pozostawać polskim rezydentem podatkowym przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych;
  4. ponosić wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w sposób określony w odrębnym rozporządzeniu, w łącznej kwocie co najmniej 100 tys. zł rocznie.


Czytaj więcej

Składka zdrowotna a`la Polski Ład to podwyżka podatku

Aby z ryczałtu skorzystać, wystarczy raz złożyć wspomniane oświadczenie. Na tej podstawie podatnik będzie mógł płacić ryczałt przez kolejne 10 lat, chyba że wystąpią okoliczności powodujące utratę prawa do korzystania z tej formy opodatkowania (np. przy przeniesieniu rezydencji za granicę lub nieponiesieniu wydatków inwestycyjnych w wymaganej kwocie). Podatnik będzie mógł też zrezygnować z ryczałtu przed upływem 10 lat, jeśli złoży skarbówce oświadczenie o rezygnacji.

Ważne jest to, że nowy ryczałt będzie dotyczył wyłącznie przychodów zagranicznych, rozumianych jako przychody osiągane w roku podatkowym poza terytorium Polski. Jednocześnie, ustawodawca wyłączył z zakresu przedmiotowego dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej przez podatnika.

Czytaj więcej

Składki ZUS na 2022 r., czyli kolejna duża podwyżka

Trzeba też wiedzieć, że przychodu opodatkowanego na zasadach nowego ryczałtu nie będzie się łączyć z innymi dochodami (przychodami) podlegającymi opodatkowaniu. Podatnicy nowego ryczałtu nie będą też musieli prowadzić ksiąg podatkowych. Choć, nie będzie to zwalniać podatnika z obowiązku posiadania dowodów niezbędnych dla ustalenia wysokości oraz okresu uzyskania przychodów zagranicznych. Fiskus będzie mógł bowiem poprosić podatnika o przedstawienie dowodów, które potwierdzą wysokość przychodów zagranicznych, państwo z którego pochodzą oraz okres ich uzyskania w uzasadnionych przepisami sytuacjach.

Zapłata ryczałtu

Ryczałt dla nowych rezydentów od przychodów zagranicznych płatny będzie w stałej kwocie po zakończeniu roku podatkowego. To oznacza, że w trakcie roku nie będzie potrzeby regulowania zaliczek na podatek. Podatek wyniesie 200 tys. zł za każdy rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanego przez podatnika przychodu.

Czytaj więcej

Dwutygodniowy urlop – obowiązek czy przywilej?

W konsekwencji koszty, jakie nowy rezydent będzie musiał ponieść to minimum 300 tys. zł. 200 tys. zł to nowy ryczałt, a 100 tys. zł to minimum inwestycyjne, jakim będzie musiał się wykazać w Polsce. Wydatki inwestycyjne trzeba będzie potwierdzić organowi podatkowemu przez złożenie specjalnego oświadczenia (w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki w pełnej wymaganej kwocie). Do oświadczenia trzeba będzie dołączyć dokumenty, które pozwolą na weryfikację poniesionych kwot inwestycyjnych.

Takie rozwiązania zawarto w projekcie zmian podatkowych w ramach programu Polski Ład. Jednak co istotne, zachęty podatkowe nie będą dostępne dla wszystkich, którzy zdecydują się swoją rezydencję zmienić. Z projektu wynika bowiem, że chodzi o „podatników dysponujących takim poziomem aktywów, który pozwala na lokowanie ich na terytorium Polski w przedsięwzięciach pożytecznych społecznie, mieszczących się w pojęciu społecznej odpowiedzialności biznesu”. To dla takich podatników ma zostać stworzone konkurencyjne środowisko fiskalne, bo obecne – jak wskazano w uzasadnieniu noweli – jest istotną barierą do podjęcia takich decyzji. Taki zabieg ma pozwolić na poszerzenie grupy podmiotów, które będę regulować podatki w Polsce, a w konsekwencji zwiększą się wpływy budżetowe.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Ryczałt ma zyskać na atrakcyjności, a karta podatkowa stracić
Prawo i Podatki
Faktura od nievatowca dla vatowca a podatek VAT
Podatki
Sankcja w VAT nie jest zaległością
Prawo i Podatki
Składka zdrowotna – najbardziej stracą firmy na liniowym PIT
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Moja Firma
Glov – polska marka, która zawojowała świat
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą