Sektorowe rady ds. kompetencji, których działalność finansuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, mają identyfikować luki kompetencyjne na rynku pracy, a następnie skuteczne je zmniejszać z korzyścią dla gospodarki.

Od 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) razem z partnerami gospodarczymi i społecznymi buduje system sektorowych rad ds. kompetencji. To odpowiedź na identyfikowane przez agencję i przedsiębiorców coraz większe problemy związane z pozyskiwaniem pracowników o odpowiednich kompetencjach. Na polskim i szerzej, europejskim, rynku pracy obserwuje się ciągłe niedopasowanie kwalifikacji kadry pracowniczej do wymagań rynku pracy. Działalność rad, których aktualnie jest 17, to inicjatywy oddolne poszczególnych sektorów gospodarki. Rady wydają tzw. rekomendacje, w których opisują potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców z danego sektora.

PARP finansuje działalność rad sektorowych. Środki na ten cel pochodzą z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Agencja przekazuje też przedsiębiorcom z danego sektora środki na dofinansowanie szkoleń i doradztwa w zidentyfikowanych przez rady obszarach deficytów. Agencja zachęca także sektory, aby tworzyły swoje rady.

Pomoc w pandemii

Aktualnie działania te mają też charakter niwelujący skutki pandemii koronawirusa. Podczas jej trwania sytuacja wielu branż się pogorszyła. Dlatego podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia dla mikro-, małych, średnich i (w niektórych z sektorów związanych z reindustrializacją) dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. To pomoc będąca efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju, Technologii i Pracy oraz instytucja zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. W ich wyniku zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby sektorów oraz określono ich zakres merytoryczny.

– Zdiagnozowaliśmy najpilniejsze potrzeby poszczególnych branż i dzięki temu określiliśmy zakres merytoryczny wsparcia kadr w 13 sektorach gospodarki. Z naszych rozmów wynika m.in. to, że kryzys wywołany pandemią postawił przedsiębiorców w sytuacji, która wymaga zmian w prowadzonych biznesach, stosowania nowych narzędzi i modeli biznesowych. Rady sygnalizują, że istnieje pilna potrzeba wzmocnienia kompetencji m.in. z zakresu zarządzania ryzykiem oraz wsparcia w zakresie korzystania z tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy z wielu sektorów w przyspieszonym tempie uczą się technologii cyfrowych i narzędzi online do sprzedaży czy obsługi klientów – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP. Przedstawiciele agencji rozmawiali z radami nie tylko o tym, jakich kompetencji sektory potrzebują najpilniej, ale także o tym, jakie kompetencje mogą być niezbędne w rzeczywistości gospodarczej, która nastąpi po ustaniu albo unormowaniu stanu epidemii, i jakie środki finansowe są na to potrzebne.

W odpowiedzi na sygnały od przedstawicieli branż powstała oferta specjalnych szkoleń i doradztwa. Wspólnym mianownikiem programu „Kompetencje dla sektorów – zadanie Covid-19” są zagadnienia związane m.in. z efektywną pracą zdalną i zarządzaniem kryzysowym, czy np. cyberbezpieczeństwem. Wiele szkoleń poświęconych jest również odpowiedniemu korzystaniu z dostępnych technologii. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi ok. 60 mln zł, a termin zgłaszania się upływa w zależności od branży 11 lub 23 grudnia br. W branżach finansowej i motoryzacyjnej nabór już się zakończył.

– Warto wspomnieć, że wsparcie w tym projekcie mogą otrzymać również duże firmy, pod warunkiem że działają w sektorach przemysłowych związanych z reindustrializacją. Są nimi sektory: IT, motoryzacji, chemiczny, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości oraz lotniczo-kosmiczny. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. wartości netto usług rozwojowych. Dzięki systemowi refundacyjno-zaliczkowemu część środków firmy mogą otrzymać przed opłaceniem usługi. Aby skorzystać ze wsparcia, przedsiębiorcy powinni wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na naszej stronie – zachęca szefowa PARP.

– Liczymy na to, że dzięki temu firmy poczują się stabilniej w tym niepewnym czasie, a nowe kompetencje przyczynią się do płynnej gotowości do realizowania zadań zawodowych w obecnie panujących warunkach – dodaje Oleszczuk.

Rada programowa ds. kompetencji

Kluczowym elementem całego systemu rad ds. kompetencji jest Rada Programowa ds. Kompetencji. W jej skład wchodzą przedstawiciele ministerstw i partnerów kluczowych dla rozwoju kwalifikacji, którzy wpływają na dostępność poszukiwanych kwalifikacji na rynku, czyli przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, uczelni, szkół, zakładów doskonalenia zawodowego, organizacji przedsiębiorców.

Rada pełni rolę koordynacyjną w całym systemie rad ds. kompetencji. Wspiera działanie samych rad, udzielając im wsparcia w funkcjonowaniu oraz identyfikując narzędzia, które mogą wykorzystywać w swojej pracy. Celem Rady jest tworzenie ram do dostosowania kształcenia do zapotrzebowania gospodarki, w szczególności przez włączanie przedsiębiorców będących pracodawcami w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie warunków do aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów gospodarki z uczelniami oraz podmiotami z systemu oświaty.

Rada Programowa jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń związanych z prognozowaniem i zaspokajaniem potrzeb kompetencyjnych w Polsce.

Materiał powstał we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.