Dywidenda – kiedy nie trzeba płacić podatku od dywidendy?

Co do zasady dochody z dywidend stanowią przychody z zysków kapitałowych. Płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest wypłacająca spółka. Istnieją jednak sytuacje, w których dywidenda wypłacana osobie prawnej może podlegać zwolnieniu.

Publikacja: 26.02.2021 14:00

Dywidenda – kiedy nie trzeba płacić podatku od dywidendy?

Foto: Dywidenda jest częścią zysku osiągniętego przez spółkę. Może być wypłacona w formie środków pieniężnych. Źródło: pexels-pixabay

Słowo „dywidenda” pochodzi od łacińskiego „dividendum”, które oznacza coś równego do podziału.

Czym jest dywidenda?

Dywidenda jest częścią zysku osiągniętego przez spółkę, która wypłacana jest posiadaczom akcji lub wspólnikom na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. Dywidenda wypłacana jest z zysku netto. Oznacza to, że zysk jest już po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Prawo do dywidendy przysługuje wspólnikom i akcjonariuszom na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Dywidendy są wypłacane przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Dywidendy nie wypłaca się nie tylko w sytuacji osiągnięcia straty przez podatnika, ale również, gdy zapadnie decyzja o jej przeznaczeniu np. na dalsze inwestycje. Spółka może wypłacić dywidendę zarówno w formie środków pieniężnych oraz innych  aktywów, które posiada. Dywidenda jest wypłacana nie tylko z zysku netto z ostatniego roku obrotowego, może być też wypłacana z:

  • niepodzielnych zysków z lat ubiegłych;
  • kapitałów rezerwowych lub zapasowych, w sytuacji gdy powstały z zysku spółki.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dywidenda uznawana jest za przychód z zysków kapitałowych. Natomiast art. 22 ust.1 tej samej ustawy określa, że: ,,Podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu (dochodu).”

Dywidenda – zwolnienie z opodatkowania

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wymienia sytuacje, w których dywidenda wypłacona osobom prawnym może zostać zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 22 ust. 4 tej ustawy zwolnienie następuje w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  • spółka otrzymująca dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacające dywidendę;
  • spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Warty podkreślenia jest fakt, że zgodnie z art. 22 ust. 4a zwolnienie opisane powyżej nie występuje: ,,kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.”

CZYTAJ TEŻ: Resort finansów chce dalszego upraszczania VAT

Spółki przekazujące dywidendę powinny sprawdzić, czy mogą korzystać ze zwolnienia z jej opodatkowania czy muszą zapłacić podatek na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Słowo „dywidenda” pochodzi od łacińskiego „dividendum”, które oznacza coś równego do podziału.

Czym jest dywidenda?

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Zarządzanie
Jak zrestrukturyzować spółkę cywilną?
Zarządzanie
Wypadek w firmie – jakie obowiązki ma pracodawca?
Zarządzanie
Co zrobić, gdy ktoś podszywa się pod twoją działalność? Trzy przykłady reakcji
Zarządzanie
Permanentny stres w pracy. Czuje go co piąty Polak
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Zarządzanie
Nowe benefity pracownicze. Konsultacja z dietetykiem?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą