Główny Urząd Statystyczny zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji dotyczących różnych dziedzin życia, także gospodarki.

Kto ma obowiązek składać sprawozdanie do GUS?

Obowiązek składania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego mają wszystkie podmioty gospodarki narodowej tzn. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. O tym czy dany podmiot objęto badaniem decyduje najczęściej branża, w której działa oraz liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Podmioty nowo-powstałe otrzymują listownie informację o pierwszym nadanym im obowiązku sprawozdawczym na adres korespondencyjny podany podczas rejestracji działalności gospodarczej.

CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna a`la Polski Ład to podwyżka podatku

Z danych uzyskanych od GUS korzystają m.in.: urzędy, naukowcy, podmioty zajmujące się na analizą zjawisk gospodarczych. Częstotliwość prowadzonych badan jest różna. Niektóre sprawozdania są incydentalne. Inne natomiast wykonuje się z określoną częstotliwością np. co miesiąc, co kwartał, raz w roku.

Niezłożone sprawozdanie do GUS – jakie kary?

Wypełnianie sprawozdań nałożonych przez GUS w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, określa, że: Podmioty gospodarki narodowej są zobowiązane do: przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz w formacie udostępnionym zgodnie z art. 18a ust. 3. (szczegółowy format przekazywania danych dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego). Oznacza to, że każdy kto otrzymał informacje od GUS-u o konieczności złożenia sprawozdania musi to zrobić. Nie ma w tym przypadku wyjątków. Kiedyś takie informacje były przesyłane listownie. Obecnie GUS wysyła je w formacie elektronicznym.

CZYTAJ TEŻ: Kredyt kupiecki – o czym warto wiedzieć?

Ustawa o statystyce publicznej określa również sposób ukarania podmiotu za niezłożenie sprawozdania. W art. 57 i 58 określono, że: Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 200 do 5 tys. zł. Natomiast podanie nieprawdziwych lub wymyślonych danych grozi karą grzywny lub ograniczenia wolności do lat 2. W przestrzeni publicznej nie pojawiają się informacje o karach stosowanych przez GUS. Jednak dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa lepiej nie uchylać się przed tym obowiązkiem.