Koronawirus. Firma ratująca się kredytem, dostanie dopłatę

Przedsiębiorcy, którzy w związku z trudną sytuacją wywołaną koronawirusem zdecydują się zaciągnąć kredyt, będą mogli otrzymać dopłaty do oprocentowania. Trzeba będzie tylko spełnić pewne warunki.

Publikacja: 28.05.2020 08:48

Firma, która ratuje się pożyczką, może liczyć na dopłaty

Firma, która ratuje się pożyczką, może liczyć na dopłaty

Foto: AdobeStock

Takie rozwiązania przewiduje projekt tarczy 4.0, która jest już w Sejmie. To kolejny obszerny akt prawny, który zawiera zmiany w wielu dziedzinach prawa. Tu skupimy się na dopłatach do kredytów.

Kredyt limitowany czasowo

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych mają dotyczyć tych pożyczek, które przedsiębiorcy wezmą do końca 2020 r. I mają objąć przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. A także działań podejmowanych w celu ich zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Ruszają unijne dotacje obrotowe dla polskich firm z sektora MŚP

Dopłaty do oprocentowania będą stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, zarówno w rachunku kredytowym, jak i w rachunku bieżącym, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Warto jednak podkreślić, że dopłaty będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy – tarczy antykryzysowej 4.0, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie. W tym celu konieczne będzie podpisanie z bankiem stosowanego aneksu.

Warunki do spełnienia

Oczywiście samo zawarcie umowy kredytowej na ratowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa nie wystarczy, aby dopłatę do oprocentowania otrzymać.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

W projekcie ustawy przewidziano, że o kredyt z dopłatami będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, który:

  • na 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
  • wykonuje w Polsce działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców, lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.
  • nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy.
  • utracił płynność finansową rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

CZYTAJ TAKŻE: Koniec stanu wyjątkowego w Czechach – wjazd dla biznesu

Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatami trzeba będzie złożyć do banku udzielającego kredytów z dopłatami. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r.

Do wniosku koniecznie trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej lub zagrożenie utraty płynności finansowej oraz inne dokumenty. Oraz oświadczenia wymagane przez bank, wynikające z jego wewnętrznych procedur. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o spełnianiu warunków uprawniających do otrzymania kredytu z dopłatą.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Dla kogo postojowe? Minister wyjaśnia

Bank będzie zawierał umowę kredytu z przedsiębiorcą, który złożył kompletny wniosek, oraz po zweryfikowaniu spełnienia przez przedsiębiorcę warunków ustawy. To bank będzie weryfikował spełnienie tych warunków. Jeśli wniosek będzie niekompletny to bank skontaktuje się z przedsiębiorcą w celu jego uzupełnienia. To bank będzie podejmował decyzję o przyznaniu kredytu w każdym przypadku.

Dopłat udzieli BGK

Kredytów z dopłatami do oprocentowania będą udzielały banki, które zawrą z BGK umowę o współpracy. Lista banków udzielających kredytów z dopłatami zostanie opublikowana na stronie internetowej BGK.

Dopłaty będą wypłacane w okresach miesięcznych zbiorczo w odniesieniu do wszystkich umów kredytu z dopłatami zawartych przez bank. Dopłaty wypłacane będą za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

CZYTAJ TAKŻE: Czy rynkom Zatoki Perskiej grozi wstrząs popytowy?

Oprocentowanie kredytu z dopłatą naliczane będzie według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie to nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank.

Kwota dopłaty będzie zależna od wielkości firmy, która taki kredyt otrzyma. Projekt przewiduje, że dopłata będzie stanowić:

  • część odsetek należnych bankowi i odpowiadać będzie, w przypadku:
  1. mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014 – 2 pkt proc.
  2. innego przedsiębiorcy – 1 pkt proc.
  • całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza odpowiednich wartości z pkt 1 dla wskazanych tam kategorii przedsiębiorców.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Dla kogo dopłata do pensji? Nie dla wszystkich

Projekt tarczy antykryzysowej 4.0 przewiduje, że przedsiębiorca będzie spłacał część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania (który zostanie utworzony w BGK), bankom, które zawarły z BGK umowę o współpracy.

Jeśli się okaże, że dopłata w danym przypadku była nienależna, bo np. przedsiębiorca przedstawił nieprawdziwe informacje, to właśnie przedsiębiorca będzie musiał zwrócić otrzymane wsparcie.

CZYTAJ TAKŻE: Umorzenie mikropożyczki z powiatowego urzędu pracy z automatu?

Ważne: Dopłaty do oprocentowania będą klasyfikowane jako pomoc publiczna dla przedsiębiorcy, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i mogą być stosowane pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza na jednego przedsiębiorcę, łącznie z inną pomocą, określonych kwot.

Limity te w zależności od rodzaju prowadzonej działalności wynoszą równowartość wyrażoną w złotych kwoty 100 tys. euro brutto (w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych), 120 tys. euro brutto (w przypadku pomocy udzielonej w sektorze rybołówstwa i akwakultury) lub 800 tys. euro brutto (w przypadku pozostałej pomocy).

Takie rozwiązania przewiduje projekt tarczy 4.0, która jest już w Sejmie. To kolejny obszerny akt prawny, który zawiera zmiany w wielu dziedzinach prawa. Tu skupimy się na dopłatach do kredytów.

Kredyt limitowany czasowo

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa