Koronawirus. Restrukturyzacja firmy ma być uproszczona

Sytuacja po koronawirusie spowoduje, ze wielu przedsiębiorców będzie musiało pilnie podjąć działania restrukturyzacyjne. Rząd chce uprościć tę procedurę. Projekt przepisów w tym obszarze zawiera tarcza antykryzysowa 4.0.

Publikacja: 29.05.2020 08:55

Rząd chce uprościć procedurę restrukturyzacyjną

Rząd chce uprościć procedurę restrukturyzacyjną

Foto: AdobeStock

Chodzi dokładnie o przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu, które ma doprowadzić do szybszego i efektywniejszego porozumienia z wierzycielami.

Ma być szybciej

Projektodawcom chodzi o uproszczenie całej procedury, ale z zachowaniem jej maksymalnej efektywności.

Wystarczy obwieszczenie

Jedna z propozycji to otwarcie postępowania przez opublikowanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przedsiębiorca będzie mógł takiego obwieszczenia dokonać tylko jeden raz. Opcja taka będzie możliwa do 30 czerwca 2021 r. ze względu na fakt, że od lipca przyszłego roku konieczne będzie wdrożenie przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Ruszają unijne dotacje obrotowe dla polskich firm z sektora MŚP

Po publikacji obwieszczenia nadzorca układu zawiadomi o tym sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu. Będzie miał na to 3 dni od jego publikacji.

Ważne: Dzień opublikowania obwieszczenia będzie dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

Trzeba tu dodać, że otwarcie postępowania ma wywoływać niektóre ze skutków, które obecnie są przewidziane w przyśpieszonym postępowaniu układowym, układowym lub postępowaniu sanacyjnym, a nie są możliwe na etapie przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu. Obecnie nie można zawiesić egzekucji wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności rzeczowych i wierzytelności zabezpieczonych przez przewłaszczenie na zabezpieczenie.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

Jeśli jednak dłużnik przewiduje objęcie układem wspomnianych wierzytelności rzeczowych i zabezpieczonych przez przewłaszczenie na zabezpieczenie musi wykazać w propozycjach układowych, że układ przewiduje albo pełne zaspokojenie tych wierzytelności albo ich zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia. Okoliczność ta ma być badana przez sąd na etapie zatwierdzenia układu.

Będą ograniczenia

Projekt przewiduje, że w trakcie trwania postępowania nie będzie możliwe wypowiadanie umów najmu lub dzierżawy i spełnianie świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa objęte są układem, na zasadach obecnie obowiązujących w przyśpieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Także dokonywanie potrąceń będzie możliwe wyłącznie na zasadach obowiązujących w przyśpieszonym postępowaniu układowym.

CZYTAJ TAKŻE: Koniec stanu wyjątkowego w Czechach – wjazd dla biznesu

Będzie także istniała możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli przez nadzorcę układu w miejscu lub obok zbierania głosów, w sposób przewidziany w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Takie zgromadzenie będzie można także przeprowadzić z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, co jest już przewidziane w ramach prawa restrukturyzacyjnego, choć nie mogło być stosowane w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Umorzenie postępowania

Zgodnie z projektem postępowanie o zatwierdzenie układu będzie mogło zostać umorzone z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia opublikowania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

CZYTAJ TAKŻE: Czy rynkom Zatoki Perskiej grozi wstrząs popytowy?

Na wniosek dłużnika, wierzyciela albo innej osoby mającej w tym interes prawny, sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z mocy prawa.

Pokrzywdzenie wierzycieli

Możliwe będzie też uchylenie przez sąd skutków opublikowania obwieszczenia na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu, jeżeli prowadzić one będą do pokrzywdzenia wierzycieli. Przed wydaniem postanowienia sąd będzie mógł wysłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Jeśli do uchylenia dojdzie, nadzorca układu opublikuje tę informację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Firma ratująca się kredytem, dostanie dopłatę

Trzeba też dodać, że w przypadku, gdy dłużnik dokona obwieszczenia o postępowaniu restrukturyzacyjnym w złej wierze, wierzycielowi, a także osobie trzeciej będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody.

Wynagrodzenie dla nadzorcy

Projekt tarczy 4.0 reguluje także jak ma wyglądać wynagrodzenie dla nadzorcy. Będzie ono zależne od wielkości firmy, która zdecyduje się na restrukturyzację.

W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu nie będzie mogło być wyższe od 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza:

1)    100 000 zł, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 złotych nie będzie mogło przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli.

2)    500 000 zł, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 złotych nie będzie mogło przekroczyć równowartość 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Gdzie firmy mogą szukać wsparcia

Jeśli nastąpi odmowa zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania (i będzie ona prawomocna), wynagrodzenie nadzorcy układu przewidziane w umowie nie będzie mogło przekroczyć 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Projekt przepisów w ramach tarczy antykryzysowej 4.0 jest obecnie w Sejmie.

Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa