Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko

Ruszają konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

Publikacja: 15.06.2021 09:45

Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko

Foto: Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) – startują konsultacje społeczne. Źródło: Adobe Stock

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021, poz. 247), podaje do publicznej wiadomości informację, że przystąpiono do opracowania projektów:

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS)

oraz

Prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu programu

i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, które będą prowadzone od 18 czerwca do 18 lipca 2021 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania uwag i wniosków w formie:

  1. a) elektronicznej – poprzez wypełnienie formularzy zamieszczonych na stronie

https://www.pois.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

  1. b) pisemnej – na adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,

00-926 Warszawa z dopiskiem „konsultacje FEnIKS – SOOŚ”

  1. c) ustnie do protokołu – pod numerem telefonu (22) 273 77 00

od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 16:15.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekty dokumentów będą dostępne:

  • na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
  • do wglądu w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia.

""

firma.rp.pl

Fundusze UE
Wciąż jest zbyt dużo barier rozwoju europejskich MŚP
Fundusze UE
2,25 mln euro dla MŚP na zapobieganie marnotrawienia żywności w gastronomii
Fundusze UE
Kohesio – wyszukiwarka projektów UE już dostępna. To dzieło Komisji Europejskiej
Fundusze UE
Sięgnij po Fundusze Europejskie stawiając na innowacyjność!
Fundusze UE
Platformy startowe pomagają start-upom w Polsce wschodniej
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy