NCBR pomaga uczelniom otworzyć się na osoby z niepełnosprawnościami

Trwa nabór w konkursie NCBR dla szkół wyższych. Beneficjenci zyskają środki na dostosowanie placówek, kadry i oferty edukacyjnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budżet konkursu to 60 mln zł z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Publikacja: 17.06.2021 09:35

NCBR pomaga uczelniom otworzyć się na osoby z niepełnosprawnościami

Foto: firma.rp.pl

Nabór w konkursie „Uczelnia dostępna III” trwa do 5 lipca. O środki mogą ubiegać się zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne. Konkurs „Uczelnia dostępna III” jest jednym z elementów rządowego Programu „Dostępność Plus” – pierwszego w Polsce kompleksowego ujęcia tematyki dostępności. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia szkoły wyższe otrzymują wsparcie na likwidację wszelkich barier w dostępie do studiów oraz na wprowadzenie do programów nauczania działań zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami. Odbyły się już dwie edycje, w tym roku zgłaszać się mogą wyłącznie uczelnie, którym nie przyznano dofinansowania w poprzednich latach.

– Od kilku lat ministerstwo odpowiada na potrzeby studentów i uczelni w zakresie ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. Trzecia już edycja konkursu „Uczelnia dostępna” to dowód na efektywność udzielanego wsparcia i wielkie zapotrzebowanie na środki na ten cel ze strony uczelni. Konkursy stwarzają możliwość dostosowania zarówno infrastruktury uczelni, jak i programów kształcenia do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami – podkreśla Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

NCBR likwiduje bariery

Środki przeznaczone na projekty konkursowe pochodzą z funduszy europejskich. Budżet konkursu „Uczelnia dostępna III” to 60 mln zł. Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych to 100 tys. euro a maksymalna – 4 mln zł.

Zgłaszane projekty będą mogły dotyczyć dostępności komunikacyjnej, dostępności administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej. Realizując nagrodzone grantami projekty, uczelnie będą współpracowały z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub z osobami z niepełnosprawnościami aktywnie zajmującymi się tematyką dostępności.

– Potrzeby uczelni w zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami możliwości studiowania są nadal duże. Świadczy o tym zainteresowanie poprzednimi edycjami konkursu „Uczelnia dostępna”. Dlatego kontynuujemy nasze działania na rzecz dostępności i ogłaszamy trzecią odsłonę. Dofinansowanie ze środków europejskich pomoże kolejnym szkołom wyższym w tworzeniu rozwiązań gwarantujących pełną dostępność kształcenia – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dwie ścieżki

Konkurs „Uczelnia dostępna III” ma dwie ścieżki: mini i midi. Działania jakie uczestnik może przewidzieć w swoim projekcie zależą od ścieżki, którą wybierze. Od wybranej opcji zależy też maksymalna kwota o jaką może się starać.

Ścieżka mini da uczelni szansę na rozpoczęcie podstawowych działań zmierzających do tworzenia uczelni dostępnej dla wszystkich. Przykładowe działania w ścieżce mini to m.in. zatrudnienie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami lub utworzenie stanowiska ds. dostępności uczelni, szkolenia kadry w zakresie dostępności itp.

Ścieżka midi ma zapewnić uczelni znaczny wzrost dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu minimalnego. Można to osiągnąć poprzez zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, w szczególności rekrutacji, kształcenia i działalności naukowej, a także upowszechnienie rozwiązań zapewniających dostępność we wszystkich  jednostkach organizacyjnych uczelni. Przykładowe działania w ramach tej ścieżki to: wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć, zatrudnienie doradców edukacyjnych/konsultantów, dodatkowe wynagrodzenia dla lektorów języków obcych, autorów zajęć sportowych, psychologów zajmujących się wsparciem zdrowia psychicznego.

– Od ponad dekady NCBR pomaga tworzyć rozwiązania odpowiadające na potrzeby zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Wspieramy pokonywanie barier technologicznych oraz rozwój usług i produktów pomagających osobom z niepełnosprawnościami w pełni włączać się w życie społeczne. W ramach dwóch edycji konkursu „Uczelnia dostępna” przekazaliśmy łącznie ponad 550 mln zł na realizację projektów na 151. uczelniach. Teraz dajemy szansę kolejnym szkołom wyższym. Ponownie przeznaczamy unijne fundusze na rozwój uczelnianych kadr. Tym razem jednak skupiamy się na obszarze projektowania uniwersalnego. Wiemy, że uczelnie dostosowane do potrzeb wszystkich studentów oraz wyższe kwalifikacje personelu to wyższy poziom nauczania, a więc także istotny element kształtowania innowacyjnej gospodarki – ocenia dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dobre inspiracje

Zachętą dla uczelni mogą być efekty realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich w poprzednich edycjach konkursu „Uczelnia dostępna”. Politechnika Wrocławska wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości” od 2019 r. do 2023 r. realizuje projekt poprawy dostępności szkolnictwa wyższego „Politechnika nowych szans”. Celem projektu jest generalna poprawa dostępności Politechniki Wrocławskiej dla osób z niepełnosprawnościami. Działania w projekcie odnoszą się do samej placówki, kadry oraz studentów. Wartość grantu na realizację projektu to ponad 14 mln zł. Dzięki tym funduszom na Politechnice Wrocławskiej trwa m.in. generalny przegląd statutu, wszystkich dokumentów i regulaminów, a także procedur pod kątem potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Powstaje podręcznik – zbiór dobrych praktyk w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami dla wszystkich kategorii personelu uczelni. Politechnika Wrocławska przygotowuje też dla niepełnosprawnych studentów nowe aplikacje i usługi, optymalizuje parametry budynków, w tym domów studenckich, przystosowuje wszelkie materiały dydaktyczne, tworzy projekt „Wirtualnej politechniki”.

Innym przykładem dobrej praktyki może być „Akademia Dostępności – wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. Projekt Akademii Górniczo-Hutniczej jest realizowany w ścieżce midi. W planach na najbliższe 4 lata AGH ma m.in.: wdrożenie  teleinformatycznego systemu nawigacji po budynkach i terenie AGH w szczególności dla osób z problemami wzroku i ruchu. Uruchomiona ma zostać także platforma do zdalnej obsługi studentów z niepełnosprawnościami, kursów e-learningowych wraz z filmami instruktażowymi, standardów dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej. Projekt przewiduje również poprawę dostępności serwisów internetowych zgodną z aktualnymi standardami WCAG, digitalizację i udostępnienie zasobów edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z niepełnosprawności oraz umożliwienie skorzystanie ze zdalnego dostępu do konsultacji psychiatrycznych dla pracowników w zakresie nabycia fachowej wiedzy do wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w sytuacji kryzysowej. Przy realizacji projektu uczelnia współpracuje z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacją na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Stowarzyszeniem na rzecz równego dostępu „Twoje nowe możliwości”.

Więcej informacji na temat konkursu NCBR dla uczelni:

https://www.gov.pl/web/ncbr/uczelnia-dostepna-iii

Materiał przygotowany we współpracy z NCBR.

""

firma.rp.pl

Nabór w konkursie „Uczelnia dostępna III” trwa do 5 lipca. O środki mogą ubiegać się zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne. Konkurs „Uczelnia dostępna III” jest jednym z elementów rządowego Programu „Dostępność Plus” – pierwszego w Polsce kompleksowego ujęcia tematyki dostępności. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia szkoły wyższe otrzymują wsparcie na likwidację wszelkich barier w dostępie do studiów oraz na wprowadzenie do programów nauczania działań zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami. Odbyły się już dwie edycje, w tym roku zgłaszać się mogą wyłącznie uczelnie, którym nie przyznano dofinansowania w poprzednich latach.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Fundusze UE
Wciąż jest zbyt dużo barier rozwoju europejskich MŚP
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Fundusze UE
2,25 mln euro dla MŚP na zapobieganie marnotrawienia żywności w gastronomii
Fundusze UE
Kohesio – wyszukiwarka projektów UE już dostępna. To dzieło Komisji Europejskiej
Fundusze UE
Sięgnij po Fundusze Europejskie stawiając na innowacyjność!
Fundusze UE
Platformy startowe pomagają start-upom w Polsce wschodniej