Korekta odpisu na ZFŚS do końca roku

Na początku roku ustala się wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nie znając przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Dlatego do końca roku należy dokonać korekty tego odpisu do rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Publikacja: 29.12.2020 08:35

Korekta odpisu na ZFŚS do końca roku

Foto: Odpis na ZFŚS trzeba skorygować do końca roku. Źródło: Adobe Stock

Pracodawcy określając wysokość odpisu na dany rok powinni uwzględnić planowane zwiększenie zatrudnienia lub planowaną jego redukcję. Przedsiębiorstwo, w którym występuje obowiązek, utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oblicza kwotę funduszu na dany rok i przelewa jej wysokość na dedykowane do tego konto (do końca maja kwotę stanowiącą do najmniej 75 proc. wysokości funduszu na dany rok i pozostałą część do 30 września).

CZYTAJ TEŻ: ZFŚS – kiedy pracownik musi zapłacić podatek?

Do końca roku należy dokonać korekty funduszu do rzeczywistego stanu zatrudnienia i powiększyć lub pomniejszyć odpis do rzeczywistych wartości. Niewykorzystana część funduszu przechodzi na kolejny rok.

W jaki sposób obliczyć przeciętne zatrudnienie?

Obliczając przeciętną liczbę zatrudnionych osób można posłużyć się jedną z trzech metod statystycznych:

  1. uproszczoną,
  2. średnią arytmetyczną lub
  3. średnią chronologiczną.
CZYTAJ TEŻ: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – terminy

Przeciętne zatrudnienie jest to średnia wielkość zatrudnienia obliczana dla badanego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Osoby niepełnozatrudnione przelicza się na pełnozatrudnione. Według opisu metod opublikowanych na stronach Głównego Urzędu Statystycznego, wyróżnia się:

  • metodę średniej arytmetycznej – dodaje się stany zatrudnione w każdym dniu miesiąca (osoby pełnozatrudnione i  niepełnozatrudnione) i otrzymany wynik dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu. Metodę tę stosuje się najczęściej w przypadku znacznych ruchów kadrowych w okresie sprawozdawczym;
  • metodę średniej chronologicznej – dodaje się połowę stanu zatrudnienia na początek miesiąca i jego koniec oraz całe zatrudnienie w 15 dniu miesiąca i dzieli się otrzymaną sumę przez 2;
  • metodę uproszczoną – podaje się stany zatrudnienia na pierwszy i ostatni dzień miesiąca i otrzymaną sumę dzieli się przez dwa.

Kara za nie skorygowanie odpisów

Pracodawca, który nie dopełni swojego obowiązku polegającego na skorygowaniu odpisów na ZFŚS naraża się na karę grzywny. Określa to art. 12 a ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: ,, Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny.”

Kadry & Płace
Zapadł precedensowy i korzystny dla firm wyrok ws. rekrutacji pracowników
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Kadry & Płace
Wiadomo już, ile wyniesie odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2024 r.
Kadry & Płace
Pracownik często się spóźnia po kilka minut? Sąd: można go zwolnić
Kadry & Płace
ZUS przypomina: to ostatnia szansa dla płatników składek na złożenie korekt
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Kadry & Płace
Karty przedpłacone bez ZUS, ale nie dotyczy to wszystkich pracowników