Karta obiegowa (tzw. obiegówka) – czy trzeba ją wypełniać?

Przepisy kodeksu pracy nie zawierają wzoru karty obiegowej tzw. obiegówki. Nie jest ona dokumentem obowiązkowym i nie musi być stosowana. Jednak obowiązek jej wypełniania może wynikać z przepisów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Publikacja: 19.07.2021 11:39

Karta obiegowa (tzw. obiegówka) – czy trzeba ją wypełniać?

Foto: Karta obiegowa (tzw. obiegówka) – kiedy się ją stosuje? Źródło: Adobe Stock

Celem obiegówki jest rozliczenie pracownika z mienia, które powierzyło mu przedsiębiorstwo. Może to być służbowy sprzęt (laptop, telefon), klucze, narzędzia firmowe, samochód, środki pieniężne np. zaliczki, pożyczki. Procedurę tę stosuje się najczęściej w przedsiębiorstwach, w których istnieje kilka działów i zatrudnionych więcej osób. Obiegówkę podpisują przedstawiciele każdego działu, z którego mienia pracownik mógł korzystać i musi się z nim rozliczyć, po uprzednim sprawdzeniu czy pracownik oddał wszystkie rzeczy, które mu powierzono.

CZYTAJ TEŻ: Zwolnienie dyscyplinarne – jakie są konsekwencje?

Kartę obiegową stosuje się również przy przyjęciu do pracy, gdy pracownik musi dopełnić formalności związanych z zatrudnieniem. Najczęściej dotyczy to: odebrania odzieży służbowej, hasła do komputera, przejścia szkolenia BHP.  Podczas tworzenia wzoru obiegówki należy określić kto w przedsiębiorstwie powinien ją podpisać oraz ustalić termin, w który ma zostać podpisana.

Świadectwo pracy a karta obiegowa

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których pracownik nie będzie chciał oddać wypełnionej i podpisanej karty obiegowej. Niektórzy pracodawcy uzależniają wydanie świadectwa pracy od oddania obiegówki. Jest to działanie bezprawne. Rozliczenie się pracownika z powierzonego mu przez pracodawcę mienia nie ma wpływu na wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Nie można odmówić pracownikowi wydania świadectwa pracy z powodu nie oddania obiegówki.

CZYTAJ TEŻ: Dwutygodniowy urlop – obowiązek czy przywilej?

Do obowiązków pracodawcy zgodnie z art. 97 kodeksu pracy, należy bezzwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo pracy należy wydać pracownikowi w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. Jeżeli nie jest to możliwe to pracodawca w ciągu siedmiu dni przesyła ten dokument pocztą. Zgodnie z art. 97 § 1³ „wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.”

CZYTAJ TEŻ: Urlop okolicznościowy – czy można go odmówić?

Pracodawca, który nie chce wydać pracownikowi świadectwa pracy np. z powodu nieoddania obiegówki może takim działaniem ściągnąć problemy na samego siebie. Pracownikowi w takim przypadku przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Pracownikowi z tego tytułu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę na skutek wydania niewłaściwego lub  nie wydania świadectwa pracy w terminie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania pracownika bez pracy, jednak nie dłużej niż 6 tygodni. Niewydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i  podlega karze grzywny na podstawie art. 282 § 3 kodeksu pracy. Kara za brak wydania świadectwa pracy wynosi od  1 tys. do 30 tys.  zł.

Pracownik nie chce się rozliczyć z powierzonego mienia, co zrobić?

Pracodawca może ubiegać się o swoje prawa na mocy art. 124 kodeksu pracy. Przepis ten określa, że pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w powierzonym mu mieniu.

Kadry & Płace
Zapadł precedensowy i korzystny dla firm wyrok ws. rekrutacji pracowników
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Kadry & Płace
Wiadomo już, ile wyniesie odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2024 r.
Kadry & Płace
Pracownik często się spóźnia po kilka minut? Sąd: można go zwolnić
Kadry & Płace
ZUS przypomina: to ostatnia szansa dla płatników składek na złożenie korekt
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Kadry & Płace
Karty przedpłacone bez ZUS, ale nie dotyczy to wszystkich pracowników