Wynagrodzenie po terminie – jakie są konsekwencje?

Opóźnienie w wypłacie pracownikom wynagrodzenia niesie ze sobą poważne konsekwencje. Przepisy prawne dają pracownikom instrumenty, które pozwalają im bronić swoich praw.

Publikacja: 27.07.2021 11:48

Wynagrodzenie po terminie – jakie są konsekwencje?

Foto: Pracownik może złożyć pisemny wniosek (w wersji papierowej lub elektronicznej) o wypłacanie wynagrodzenia gotówką. Źródło: Adobe Stock

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Pracodawca ustalając zasady wypłaty wynagrodzenia w zakładzie pracy nie może ustalić ich na zasadach mniej korzystnych, niż te wynikające z przepisów kodeksu pracy. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Wynagrodzenie nie może być wypłacone później, niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Przesunięcie wypłaty wynagrodzenia na następny miesiąc ma miejsce najczęściej dla pracowników zatrudnionych w systemie pracy akordowym lub prowizyjnym, których wynagrodzenie jest zmienne. W zakładzie pracy można ustalić różne terminy wypłaty wynagrodzenia dla różnych grup pracowniczych.

CZYTAJ TEŻ: Urlop okolicznościowy – czy można go odmówić?

Pracodawcy muszą również pamiętać, że gdy dzień wypłaty wynagrodzenia przypada w sobotę lub niedzielę lub inny dzień wolny od pracy wynagrodzenie wypłaca się w dzień poprzedzający. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, chyba że pracownik złoży pisemny wniosek (w wersji papierowej lub elektronicznej) o wypłacenie wynagrodzenia gotówką.   

Wynagrodzenie po terminie – co na to kodeks pracy?

Nie istnieją przepisy, które umożliwiałyby pracodawcy na opóźnienie lub przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia dla pracowników z powodu problemów, które dzieją się w firmie. Nie ma znaczenia, że brak pieniędzy na zapłatę wynagrodzeń pracownikom nie zależy od pracodawcy i wynika np. z powodu opóźnienia w zapłacie od głównego kontrahenta. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Również wtedy, gdy pracodawca dojdzie do porozumienia z pracownikami, którzy wyrażą zgodę na przesunięcie tego terminu. Przepisy kodeksu pracy w tym względzie mają bezwzględny charakter i nie można ich zmodyfikować na niekorzyść pracownika.

Wynagrodzenie po terminie – jakie są konsekwencje nieterminowej wypłaty pensji?

Pierwszą negatywną konsekwencją, która wiąże się z opóźnieniem zapłaty wynagrodzenia są odsetki, które pracodawca musi zapłacić pracownikom z tego tytułu. Ich wypłata przysługuje pracownikowi również w sytuacji, gdy pracodawca nie miał wpływu na powstałe opóźnienie, a także wtedy, gdy nieterminowa wypłata wynagrodzenia nie przyniosła szkody pracownikowi. Odsetki za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenie należą się w wysokości odsetek ustawowych.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna znajdzie się w kodeksie pracy

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (III PZP 18/02) z 19 września 2002 r. odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia obliczane są od kwoty wynagrodzenia brutto a nie netto. Natomiast Sąd Najwyższy w wyroku z 10 sierpnia 2005 r. (I CK 110/05) stwierdził, że: „Roszczenie o odsetki za opóźnienie, po jego powstaniu, uzyskuje samodzielny byt niezależny od długu głównego i ulega przedawnieniu odrębnie od niego osobno za każdy dzień w ustanowionym w art. 118 k.c. trzyletnim terminie dla roszczeń okresowych, jednak najpóźniej w chwili przedawnienia się roszczenia głównego (…) fakt „zgłoszenia” lub „niezgłoszenia” roszczenia o odsetki za opóźnienie nie ma wpływu na jego powstanie, gdyż o tym, że wierzycielowi należą się odsetki, przesądza sam fakt opóźnienia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia głównego.”

CZYTAJ TEŻ: Urlop wypoczynkowy za 2020 r. Kiedy przepada?

Pracownik, któremu nie zapłacono wynagrodzenia za pracę lub zapłacono je po terminie może zgłosić to zdarzenie do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). W takiej sytuacji PIP rozpoczyna kontrolę w zakładzie. W sytuacji gdy podczas kontroli ujawniony zostanie fakt niezapłacenia pracownikom wynagrodzenia w terminie inspektor może nakazać pracodawcy uregulowanie jego zobowiązań wobec zatrudnionych pracowników. Oprócz tego pracodawcy grożą konsekwencje w postaci rozpoczęcia postępowania w sprawie wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym.

CZYTAJ TEŻ: Dwutygodniowy urlop – obowiązek czy przywilej?

Dodatkowo, pracownik, który nie otrzymuje wynagrodzenia w terminie ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia. Takie rozwiązanie jest możliwe na podstawie art. 55 § 11¹ kodeksu pracy, zgodnie z którym „Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.” Pracownik może również wystąpić na drogę sądową celem odzyskania wynagrodzenia, którego nie otrzymał lub odsetek.

Wysokość grzywny dla pracodawcy

Pracodawcy, który nie wypłaca pracownikom wynagrodzenia w terminie grożą wysokie kary. Wysokość kary grzywny wynosi od 1 do 30 tys. zł.

Kadry & Płace
Zapadł precedensowy i korzystny dla firm wyrok ws. rekrutacji pracowników
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Kadry & Płace
Wiadomo już, ile wyniesie odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2024 r.
Kadry & Płace
Pracownik często się spóźnia po kilka minut? Sąd: można go zwolnić
Kadry & Płace
ZUS przypomina: to ostatnia szansa dla płatników składek na złożenie korekt
Kadry & Płace
Karty przedpłacone bez ZUS, ale nie dotyczy to wszystkich pracowników