Błędny NIP na fakturze – korekta pliku JPK?

Faktura powinna być sporządzona w sposób bezbłędny i rzetelny i odzwierciedlać zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce. Co powinien zrobić przedsiębiorca, który jednak otrzyma fakturę z błędnym numerem NIP? Kiedy potrzebna jest korekta pliku JPK?

Publikacja: 04.10.2021 11:42

Błędne dane na fakturach VAT można skorygować poprzez wystawienie noty korygującej lub faktury koryg

Błędne dane na fakturach VAT można skorygować poprzez wystawienie noty korygującej lub faktury korygującej.

Foto: Adobe Stock

Elementy które powinna zawierać faktura VAT wymieniono w art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ustawa przewiduje też sytuację, gdy na wystawionej fakturze VAT zostanie popełniony błąd. W takiej sytuacji strony transakcji zobowiązane są do jej poprawienia. Błędne dane na fakturach VAT można skorygować poprzez wystawienie noty korygującej lub faktury korygującej. Notą korygującą lub fakturą korygującą można skorygować oczywiste omyłki dotyczące numeru NIP nabywcy. Poprawiona faktura (zarówno notą korygującą, jak i fakturą korygującą) powinna zostać uwzględniona, zarówno w dokumentach sprzedawcy jak i nabywcy.

Zasady wystawiania noty korygującej

W ustawie o podatku od towarów i usług w art. 106k ust. 2 określono zasady wystawiania not korygujących. Po pierwsze tylko nabywca towarów lub usług może wystawić notę korygującą i jest ona ważna tylko w momencie gdy zostanie zaakceptowana przez wystawcę faktury. Wystawiona nota korygująca musi zawierać:

• wyraz ,,nota korygująca”,

• numer zgodny z obowiązującą w przedsiębiorstwie numeracją oraz datę wystawienia noty,

• dane podatnika i nabywcy (pełna nazwa, adres, numer podatkowy),

• dane zawarte w art. 106e ust.1 pkt. 1-6 m.in. datę wystawienia, numer faktury, datę dokonania sprzedaży lub wykonania usługi;

• wskazanie korygowanej treści oraz jej poprawną wartość.

Istotne jest, że notą korygującą nie można poprawiać pomyłek dotyczących: miar i ilość kupionych towarów lub usług, ceny jednostkowej zakupionego towaru lub wykonanej usługi, kwoty opustów lub obniżek cen, wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku sprzedaż wolną od podatku, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, kwotę należności ogółem.

Czytaj więcej

Zmiana formy prawnej spółki – czy przekształcając trzeba zapłacić podatek VAT?

Istotne jest, że nota korygująca może zmieniać dane nabywcy, ale nie można zmieniać nabywcy. Potwierdza to wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 4 kwietnia 2013 r. (I SA/Po 15/13) istota noty korygującej sprowadza się do doprowadzenia faktury pierwotnej do stanu odzwierciedlającego rzeczywisty przebieg transakcji, między jej stronami. Zdaniem Sądu przeprowadzenie operacji planowanej przez skarżącą Spółkę (zmiana nabywcy poprzez wystawienie noty korygującej przez nowego nabywcę) spowoduje w istocie zmianę podatnika, albowiem nie zostanie zachowana tożsamość nabywcy. Powstanie zatem zupełnie inny dokument, albowiem inny podatnik będzie widniał jako nabywca towaru na fakturze pierwotnej, a zupełnie inny w treści noty korygującej, co zaprzecza celowi jakiemu służy ta instytucja. W opinii Sądu trafne jest zatem stanowisko organu interpretacyjnego, że nota korygująca nie może zmierzać do wystawienia faktury na zupełnie innego nabywcę.”

Wydano również wyroki sądów, zgodnie z którymi zmianę nabywcy na fakturze, można dokonać za pomocą noty korygującej. Takie działanie, może jednak narazić podatnika na spór z fiskusem, chyba że posiada interpretację indywidualną umożliwiającą takie działanie. Jednak bezpieczniej dla podatnika jest poprawić notą korygującą tylko drobne błędy tzw. oczywiste pomyłki np. brak jednej cyfry, przestawione cyfry, błędna jedna cyfra.

Faktura korygująca

Zasady wystawiania faktur korygujących określono w art. 106j ustawy o VAT. Artykuł ten określa, że gdy po wystawieniu faktury dokonano obniżki ceny w formie rabatu, opustu, zwrotu towaru, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku, lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury wystawia się fakturę korygującą. Przepis ten nie dookreśla o jakie pomyłki chodzi, więc uznaje się, że mogą to być wszelkiego rodzaju pomyłki. Fakturę korygującą wystawia się w celu podania właściwych i poprawnych danych, w tym także numeru NIP nabywcy.

W interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 października 2019 r. (0114-KDIP4.4012.539.2019.2.RK) określono, że : „brak na fakturze numeru NIP Wnioskodawczyni przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu numeru PESEL oraz pozostałych danym identyfikujących nabywcę (Wnioskodawczynię) jest wadą techniczną, niewyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy samochodu, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.”

Czytaj więcej

E-faktury, czyli już wkrótce fakturowanie trafi do sieci

Natomiast interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2020 r. (0112-KDIL3.4012.41.2019.1.EN) odnosi się do faktu wystawianych do paragonów: „Natomiast w przypadku, gdy na paragonie zostanie wskazany błędny numer NIP nabywcy (na skutek omyłki), to nie będzie możliwości zidentyfikowania nabywcy, bowiem paragony fiskalne nie zawierają żadnych innych danych pozwalających zidentyfikować nabywcę. Zatem, zdaniem organu, w przypadku gdy na paragonie zostanie wskazany błędny numer NIP nabywcy (na skutek omyłki), to Wnioskodawca nie będzie uprawniony do wystawienia faktury zawierającej numer NIP do takiego paragonu. (…) Ponadto w przypadku, gdy Wnioskodawca wystawi klientowi fakturę niezawierającą numeru NIP nabywcy do paragonu fiskalnego niezawierającego numeru NIP lub zawierającego błędny numer NIP lub numer NIP innego podmiotu, to Wnioskodawca nie będzie miał prawa do wystawienia faktury korygującej zawierającej numer NIP lub zaakceptowania noty korygującej wystawionej przez klienta z numerem NIP wskazanym przez klienta.

W objaśnieniach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów określono, że faktura w której występują błędy jedynie w nazwie nabywcy (NIP oraz adres jest poprawny) pozwala przedsiębiorcy odliczyć podatek VAT. Nabywca w tej sytuacji wykaże tę fakturę w pliku JPK. Błąd w nazwie nabywcy jest błędem formalnym i nie ma wpływu na ważność faktury pod warunkiem, że inne elementy zawarte na fakturze pozwalają jednoznacznie określić strony transakcji. Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą, chyba że wcześniej otrzymał już notę korygującą od nabywcy.

Korekta pliku JPK

W sytuacji gdy strony zauważyły błąd w wystawionej fakturze już po złożeniu pliku JPK i następnie nabywca wystawił notę korygującą lub sprzedawca fakturę korygującą, należy złożyć korektę pliku JPK. Błędny numer NIP nabywcy powoduje konieczność korekty pliku JPK_VAT. Podatnik musi jeszcze raz wysłać plik za okres, w którym podał błędne dane. Korekty wymaga tylko część ewidencyjna pliku JPK. Korekta nie wpływa na rozliczenie części deklaracyjnej. W wyjaśnieniach opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie czy należy złożyć korektę JPK_VAT, jeżeli nie było zmiany w wartościach na fakturze a zmieniono tylko dane nabywcy inne niż numer NIP Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że w przypadku błędnych danych nabywcy, innych niż numer NIP należy złożyć korektę pliku JPK, jednak w przypadku gdy błąd dotyczy adresu nabywcy nie ma konieczności złożenia korekty, pod warunkiem, że inne dane zawarte w fakturze pozwalają określić strony transakcji. Nabywca zauważając błąd w nazwie powinien sporządzić notę korygującą i przekazać ją do akceptacji sprzedawcy, chyba że otrzyma wcześniej fakturę korygującą. Nabywca ma wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego z wadliwie wystawionej faktury w terminach przewidzianych w ustawie o VAT, nawet gdy w tych terminach nabywca nie otrzyma podpisanej przez wystawcę faktury noty korygującej, ponieważ tego rodzaju wady techniczne nie mają wpływu na możliwość odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę, przy spełnieniu przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (i niespełnieniu przesłanek wyłączających odliczenie, o których mowa w art. 88 ustawy).

Czytaj więcej

Rażąco niska cena, czyli zmora zamawiających, ale i przedsiębiorców

Dostawca zobowiązany jest wykazać w ewidencji oraz informacji JPK_VAT fakturę z błędną nazwą nabywcy, jeśli nie otrzymał wcześniej noty lub nie wystawił faktury korygującej. Błąd w nazwie nabywcy nie wpływa na obowiązek rozliczenia podatku z tyt. sprzedaży towarów lub usług. Korektę pliku JPK_VAT należy złożyć w sytuacji, gdy faktury korygująca lub nota korygująca zostanie wystawiona i zaakceptowana już po złożeniu pliku. W poprawnie sporządzonej korekcie JPK_VAT, poza błędnie wykazana fakturą, należy wykazać storno tej błędnej faktury z kwotami na „-„ podając numery faktury pierwotnej (błędnej) oraz wprowadzić kolejny zapisz z prawidłowymi danymi nabywcy z numerem faktury pierwotnej.

Czytaj więcej

Faktura od nievatowca dla vatowca a podatek VAT

Dokonanie jednego zapisu dotyczącego ,,faktury z błędem” możliwe jest tylko w sytuacji gdy wystawienie i akceptacja faktury korygującej lub noty korygującej miałaby miejsce jeszcze przed złożeniem pliku JPK_VAT za dany miesiąc. W objaśnieniach Ministerstwa Finansów podkreślono, że sposób dokonywania zapisów korygujących w plikach JPK ma formę jedynie zaleceń. Przedsiębiorcy mogą ujmować korekty faktur w sposób odmienny w zależności od możliwości technicznych oprogramowania wykorzystywanego przez podatnika do prowadzenia ewidencji VAT. Jednak należy pamiętać, że odmienne zasady ewidencji stosowane przez podatnika wymuszone np. posiadanym programem, mogą wiązać się z koniecznością wyjaśnienia niezgodności w rozliczeniu VAT, zidentyfikowanych przez Krajową Administracje Skarbową na podstawie przesłanych informacji JPK_VAT. Jeżeli podatnik wykaże sprzedaż z błędnym numerem NIP nabywcy (błąd na fakturze) w korekcie JPK_VAT w ewidencji sprzedaży umieszcza fakturę korektę z poprawionym numerem NIP. W pliku korygowanym należy dokonać dwóch zapisów, storna faktury z błędnym numerem NIP (kwoty na minus) oraz faktura korygująca z poprawionym numerem NIP nabywcy. Jeśli podatnik zauważy, że zrobił pomyłkę w numerze NIP nabywcy lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury powinien korekty pliku dokonać niezwłocznie.

Elementy które powinna zawierać faktura VAT wymieniono w art. 106e ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ustawa przewiduje też sytuację, gdy na wystawionej fakturze VAT zostanie popełniony błąd. W takiej sytuacji strony transakcji zobowiązane są do jej poprawienia. Błędne dane na fakturach VAT można skorygować poprzez wystawienie noty korygującej lub faktury korygującej. Notą korygującą lub fakturą korygującą można skorygować oczywiste omyłki dotyczące numeru NIP nabywcy. Poprawiona faktura (zarówno notą korygującą, jak i fakturą korygującą) powinna zostać uwzględniona, zarówno w dokumentach sprzedawcy jak i nabywcy.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Ryczałt ma zyskać na atrakcyjności, a karta podatkowa stracić
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
WHT – jest szansa na uporządkowanie przepisów o WHT
Prawo i Podatki
Ministerstwo Finansów odpuszcza podatek od umorzonych kwot z tarczy PFR
Prawo i Podatki
Polski Ład – ład podatkowy będzie kosztowny dla biznesu
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Chcesz zainwestować w Polsce? Podpisz porozumienie inwestycyjne z ministrem