Zmiana formy prawnej spółki – czy przekształcając trzeba zapłacić podatek VAT?

Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną spowoduje konieczność rozliczenia podatku VAT od takiej czynności? Odpowiedź znajdziemy w interpretacji podatkowej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Publikacja: 29.09.2021 07:07

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dost

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Foto: Adobe Stock

W analizowanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) sprawie nr 0111-KDIB3-3.4012.141.2021.5.PK, podatnicy zamierzają utworzyć spółkę z o.o., którą następnie przekształcą w spółkę jawną. Pojawiła się więc wątpliwość czy takie przekształcenie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Co podlega VAT?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko takie świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia, odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym, związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przekształcenie, czyli co?

Spółkami handlowymi są spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Określenie "spółka osobowa" oznacza spółkę: jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Natomiast określenie "spółka kapitałowa" oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Czytaj więcej

Rezydencja podatkowa w Polsce to opcja specjalnego podatku

Z przepisów kodeksu spółek handlowych wynika, że spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej - spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które przyznano spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Czy są skutki na gruncie VAT?

Szef KIS zwrócił uwagę, że z przepisów kodeksu spółek handlowych wynika, że w przypadku przekształceń prawnych spółek prawa handlowego nie następuje likwidacja spółki przekształcanej, lecz proces polegający na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Oznacza to, że zarówno przed przekształceniem, jak i po zakończeniu procedury przekształcenia mamy do czynienia z tym samym podmiotem prawnym, ale działającym w innej, zmienionej formie prawnej.

Czytaj więcej

Faktura od nievatowca dla vatowca a podatek VAT

W opisanej sytuacji nie nastąpi rozwiązanie spółki kapitałowej, lecz jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej przez nią działalności. A zatem czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o VAT. W efekcie nie będzie miało miejsce zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Prawo i Podatki
Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Prawo i Podatki
Sankcja w VAT, czyli dodatkowe zobowiązanie podatkowe
Kadry & Płace
Spóźnienia do pracy – co ze spóźnialskim pracownikiem?
Prawo i Podatki
Chcesz zainwestować w Polsce? Podpisz porozumienie inwestycyjne z ministrem
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Prawo i Podatki
Polski Ład – ład podatkowy będzie kosztowny dla biznesu