Deklaracja CIT-ST – kto powinien ją wypełniać?

Każdy podatnik, który posiada zakład pracy lub oddział na terenie innej gminy niż siedziba przedsiębiorstwa, musi pamiętać o złożeniu informacji CIT-ST.

Publikacja: 28.04.2021 09:15

Deklaracja CIT-ST – kto powinien ją wypełniać?

Foto: Deklaracja CIT-ST- kto ją wypełnia. Źródło: Adobe Stock

Obowiązek składania deklaracji CIT-ST wynika z art. 28 ust. 1 z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokument ten składają podatnicy, którzy posiadają zakłady lub oddziały położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż siedziba przedsiębiorstwa. Informację tę składa się w terminie wpłaty zaliczki (miesięcznej lub kwartalnej) do urzędu skarbowego. Celem złożenia dokumentu jest ustalenie przez jednostki samorządu terytorialnego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Obowiązek podatnika regulowany jest również przez ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 i  4  środki z podatku dochodowego od osób prawnych, dzielone są proporcjonalnie pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z liczbą zatrudnionych osób na umowę o pracę. Ustawodawca zawarł w przepisach również definicję zakładu (oddziału): ,,Zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.” (art. 10 ust.3).

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Również rozporządzenie ministra finansów z 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zawiera informacje dotyczącą obowiązku składania informacji oraz jej wzór. Oprócz danych podstawowych charakteryzujących zakład (NIP, REGON, nazwa zakładu, adres siedziby) w informacji zawarte są dane dotyczące okresu, za który składa się informacje,  liczby zatrudnionych ogółem osób oraz dane identyfikujące oddziały i liczbę osób w nich zatrudnionych. Paragraf 5 rozporządzenia określa, że liczbę osób zatrudnionych w zakładzie ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę, zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki określonymi w odrębnych przepisach. Liczbę osób zatrudnionych ustala się według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek lub na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokość dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym.

CIT-ST w interpretacji szefa KIS

W interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 24 lipca 2020 r. (0111KDIB1-2.4010.194.2020.3.MZA) określono, w jaki sposób należy złożyć informację CIT-ST gdy pracownik wykonuje prace nie tylko w obrębie jednej gminy.

„Zauważyć należy, iż co do zasady, określenie przez pracodawcę w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy przez konkretnego pracownika przesądza o tym, która gmina, powiat i województwo uzyskają odpowiedni, procentowo określony udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zapłaconym przez tego pracodawcę (podatnika). Odnośnie miejsca położenia zakładu (oddziału) – w przypadku, kiedy praca jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu pracy, np. gdy w umowie o pracę wskazany jest obszar dwóch województw – rozstrzygające jest, w jakim miejscu pracownik najczęściej wykonuje pracę. Dopiero jeżeli konkretne wskazanie miejsca pracy nie jest możliwe, pracownicy winni być zaliczeni do gminy, na terenie której mieści się siedziba pracodawcy. Zatem, jeśli miejsce pracy pracownika zostanie zakwalifikowane jako siedziba pracodawcy – wówczas nie istnieje obowiązek sporządzania informacji CIT-ST.”

Kiedy trzeba złożyć załącznik CIT- ST/A?

CIT-ST/A jest informacją o zakładach, dotyczy wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (oddziałów) pracy. Jeśli zakład/ oddział posiada odrębny REGON lub NIP to również należy to wykazać w formularzu. W interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2020 r.  (0111KDIB1-2.4010.194.2020.3.MZA). Oprócz określenia obowiązku składania informacji CIT–ST określono, kiedy podatnik jest zobowiązany złożyć dodatkowo załącznik CIT-ST/A, a kiedy ten obowiązek go nie dotyczy.

,,W przypadku, gdy określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy nie jest wyodrębnionym organizacyjnie zakładem, nie powstanie po stronie Spółki obowiązek składania druku CIT-ST/A. Informacja ta dotyczy bowiem wyodrębnionych organizacyjnie zakładów. Mając na uwadze, zakres informacji objętych informacją CIT-ST/A należy przyjąć, że wypełnianie tego formularza będącego informacją o zakładach (oddziałach) jako załącznika do CIT-ST, jest uzasadnione jedynie w odniesieniu do wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (oddziałów). Przy czym brak posiadania przez wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) numeru Regon lub NIP, nie wyklucza wypełnienia CIT-ST/A, w odniesieniu do tego oddziału (zakładu).(…) w przypadku, gdy określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy nie jest wyodrębnionym organizacyjnie zakładem, nie powstanie po stronie Spółki obowiązek składania druku CIT-ST/A. Informacja ta dotyczy bowiem wyodrębnionych organizacyjnie zakładów.”

Najnowsze objaśnienia podatkowe – daty mają znaczenie

Ministerstwo Finansów w styczniu 2021 r. opublikowało wyjaśnienia w sprawie prawidłowego wypełniania druku CIT-ST. Ważną informacją jest, że podatnicy nie są zobowiązani do comiesięcznego składania druków CIT-ST. W pierwszej składanej informacji CIT- ST w nowym roku podatkowym (20 lutego, gdy u podatnika rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym) powinny być zaznaczony okres złożenia dokumentu od 1 stycznia do 31 grudnia.

CZYTAJ TEŻ: Sankcja VAT? Jest szansa na odzyskanie pieniędzy

Kolejną deklarację CIT-ST podatnik składa tylko wtedy, jeżeli w trakcie roku nastąpi zmiana zatrudnienia, która będzie miała wpływ na procentową zmianę udziału liczby zatrudnionych w poszczególnych zakładach, wówczas podatnik musi stosować przepisy § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia. Oznacza to, że gdy liczba zatrudnionych  nie zmienia się w trakcie roku, podatnik składa deklaracje CIT-ST, tylko dwa razy. Pierwszy omówiony powyżej, oraz jako załącznik do rocznej deklaracji CT-8.  Przykładowo, gdy przez pierwsze trzy miesiące roku 2021 nie zmieniła się liczba zatrudnionych osób w poszczególnych zakładach/oddziałach a w kwietniu nastąpił wzrost lub spadek liczby zatrudnionych, wtedy podatnik składa za kwiecień deklarację CIT-ST z datami od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. Przy każdej kolejnej zmianie zatrudnienia podatnik, zobowiązany jest złożyć nową informację CIT-ST.

Strata nie zwalnia z obowiązku

Cześć podatników może mieć wątpliwości, czy w przypadku braku zysku (osiągniecia straty) podatnik zobowiązany jest do złożenia informacji CIT-ST. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2017 r. (II FSK 2623/15) rozwiewa te wątpliwości.  Podkreślono w nim, że art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „nie przewiduje wyjątku od reguły składania informacji CIT-ST. Wykładnia językowa powyższego przepisu, uzupełniona wykładnią celowościową oraz systemową zewnętrzną, pozwala na stwierdzenie, że wyłączną przesłanką powstania obowiązku złożenia informacji CIT-ST przez podatnika jest posiadanie zakładu (oddziału) na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, niż właściwa dla jego siedziby.”

CZYTAJ TEŻ: Czy nieodliczony VAT jest kosztem podatkowym?

Ponadto, w wyroku podkreślono, że fakt poniesienia straty (w skali miesiąca lub roku) nie zwalnia podatnika z obowiązku składania deklaracji CIT-ST. Ani w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ani w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie ma regulacji uzależniających złożenie informacji CIT-ST od osiąganego przychodu. Złożenie tego dokumentu jest uwarunkowane tylko kryterium posiadania zakładu (oddziału): ,,Ustawodawca w art. 28 ust. 1 u.p.d.o.p. nie ustanowił wyłączenia obowiązku jej składania w stosunku do podatników nieuzyskujących dochodów, a wręcz przeciwnie, użycie sformułowania „oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty)” prowadzi do wniosku, że obowiązek ten ciąży również na podatnikach osiągających stratę. W konsekwencji, powstanie obowiązku złożenia informacji CIT-ST uzależnione jest wyłącznie od stwierdzenia, że podatnik posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, niż właściwa dla jego siedziby, bez względu, czy w danym okresie działalności podatnik ten uzyskuje dochody, czy też nie.”

Obowiązek składania deklaracji CIT-ST wynika z art. 28 ust. 1 z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokument ten składają podatnicy, którzy posiadają zakłady lub oddziały położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż siedziba przedsiębiorstwa. Informację tę składa się w terminie wpłaty zaliczki (miesięcznej lub kwartalnej) do urzędu skarbowego. Celem złożenia dokumentu jest ustalenie przez jednostki samorządu terytorialnego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia