Deklaracja roczna do PFRON. Kto i do kiedy musi ją składać?

Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mają obowiązek dokonywania wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Publikacja: 27.01.2021 12:35

Deklaracja roczna do PFRON. Kto i do kiedy musi ją składać?

Foto: Z wpłat do PFRON zwolnione są m.in. podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku. Źródło: Adobe Stock

Zwolnienie od tego obowiązku następuję w sytuacji, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi w przedsiębiorstwie 6 proc. Oprócz comiesięcznego obowiązku deklaracyjnego, pracodawcy muszą pamiętać o złożeniu rocznych deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych (PFRON). Za rok 2020 należało ją złożyć do 20 stycznia 2021 r.

CZYTAJ TEŻ: Kiedy można zrezygnować z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat, składają deklarację. Natomiast ci którzy są zwolnieni z wpłat muszą składać informację, potwierdzającą wielkość zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Są to innego rodzaju dokumenty. PFRON udostępnia kilka rodzajów deklaracji i informacji, w zależności od liczby zatrudnianych osób niepełnosprawnych i rodzaju organizacji. Deklaracja roczna posiada symbol – DEK-R, natomiast informacja roczna – INF-2.  Pracodawcy, których dotyczy comiesięczny obowiązek deklaracyjny muszą pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rocznej.

Kto jest zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON?

Do dokonywania wpłat do PFRON zobowiązani są przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 proc. Gdy przedsiębiorcy spełniają te przesłanki, muszą złożyć odpowiednią deklarację do PFRON i wpłacić wyliczoną kwotę. Przekazywana do PFRON suma stanowi iloczyn 40,65 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników stanowiących różnice pomiędzy liczbą zatrudnionych osób niepełnosprawnych a kwotą wynikającą z obowiązku zatrudnienia 6 proc. osób niepełnosprawnych.

Kto jest zwolniony z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON?

Z wpłat do PFRON zwolnione są nie działające w celu osiągnięcia zysku: domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi instytucji kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  wynosi 6 proc. Publiczne i niepubliczne uczelnie, szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjne, żłobki, kluby dziecięce, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi 2 proc.

CZYTAJ TEŻ: Ile można dorobić na emeryturze? ZUS podał nowe dane

Wpłaty na fundusz nie dotyczą: placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw i misji zagranicznych.

Kto składa do PFRON deklarację INF-2?

Informację roczną o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-2, składają pracodawcy, którzy są zwolnieni z dokonywania wpłat na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). Informację składa się w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po roku, którego dotyczy informacja.

Kto składa do PFRON deklarację DEK-R?

Do złożenia deklaracji DEK-R zobowiązani są pracodawcy, którzy chociaż za jeden miesiąc zobowiązani byli do dokonania wpłaty na PFRON. Do tej grupy należą m.in. przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej, przedsiębiorcy u których zatrudnienie wynosi co najmniej 25 etatów i nie osiągnęli wskaźnika 6 proc. zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Zarządzanie
Jak zrestrukturyzować spółkę cywilną?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Zarządzanie
Wypadek w firmie – jakie obowiązki ma pracodawca?
Zarządzanie
Co zrobić, gdy ktoś podszywa się pod twoją działalność? Trzy przykłady reakcji
Zarządzanie
Permanentny stres w pracy. Czuje go co piąty Polak
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Zarządzanie
Nowe benefity pracownicze. Konsultacja z dietetykiem?