Odpowiedzialność materialna pracownika

Jak kształtuje się odpowiedzialność materialna pracownika względem pracodawcy, gdy pracownik zniszczy urządzenie?

Publikacja: 23.04.2021 11:32

Odpowiedzialność materialna pracownika

Foto: W przypadku zniszczenia przez pracownika np. sprzętu komputerowego, należne odszkodowanie może być potrącone z jego wynagrodzenia wyłącznie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. Źródło: Adobe Stock

Pytanie:

Czy pracodawca może odliczyć od wynagrodzenia koszt zniszczonego przez pracownika urządzenia?

Odpowiedź:

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi wobec niego odpowiedzialność materialną. Odpowiedzialność ta kształtuje się różnie w zależności od tego, jaki był stosunek psychiczny pracownika do czynności pracowniczych, których nie wykonał w sposób należyty, a które skutkowały powstaniem uszczerbku w majątku pracodawcy. W sytuacji, w której pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie (czyli przez nieuwagę, niedbalstwo, nieostrożność), odpowiada on w granicach rzeczywistej straty i do wysokości wyrządzonej szkody. Jednak odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Należy zaznaczyć, że ograniczenie wysokości odszkodowania dotyczy wyłącznie pracownika, który nieumyślnie wyrządził pracodawcy szkodę w mieniu innym niż powierzone. Wyrządzenie szkody w mieniu powierzonym naraża pracownika na zaostrzoną odpowiedzialność, do pełnej wysokości szkody. Taką samą odpowiedzialność ponoszą pracownicy, którzy wyrządzili pracodawcy szkodę umyślnie (celowo, z rozmysłem).

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna, a awaria internetu. Kto zapewnia internet?

W przypadku zniszczenia przez pracownika np. sprzętu komputerowego, należne odszkodowanie może być potrącone z jego wynagrodzenia wyłącznie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie (art. 91 § 1 kodeksu pracy). Pracownik, wyrażając zgodę na potrącenie, może określić jego wielkość procentowo lub kwotowo. W tej części oświadczenie pracownika jest dla pracodawcy wiążące. Zgoda ta jest jednak skuteczna tylko do wysokości kwot wolnych od potrąceń, co oznacza, że pracodawca nie może dokonać potrącenia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (stanowiącej kwotę wolną od potrąceń przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy). W 2021 r. jest to kwota w wysokości 2800 zł.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna: czy firma zwróci ci za prąd? Prawnik wyjaśnia

Oczywiście, otrzymane od pracodawcy pieniądze z tytułu wypłaty wynagrodzenia pracownik może przeznaczyć w całości na dowolnie wybrane cele (w tym na naprawienie szkody) i wówczas nie mają zastosowania przepisy dotyczące ograniczeń w wysokości potrąceń.

Odpowiedzi udzieliła Katarzyna Robak, radca prawny z MGM Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Zarządzanie
Jak zrestrukturyzować spółkę cywilną?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Zarządzanie
Wypadek w firmie – jakie obowiązki ma pracodawca?
Zarządzanie
Co zrobić, gdy ktoś podszywa się pod twoją działalność? Trzy przykłady reakcji
Zarządzanie
Permanentny stres w pracy. Czuje go co piąty Polak
Zarządzanie
Nowe benefity pracownicze. Konsultacja z dietetykiem?