Taki wniosek płynie z decyzji ZUS nr DI/100000/ 43/ 645/ 2023. Wydano ją w sprawie pracodawcy, który zwrócił pracownikowi 90 proc. kosztów pobytu w prywatnym sanatorium (taka możliwość wynikała z obowiązującego w firmie układu zbiorowego pracy).

Firma zapytała ZUS, czy od takiego przychodu pracownika należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne. Wskazała na § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU 2023 r., poz. 728). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy czy regulaminów wynagradzania, które polegają na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

ZUS uznał jednak, że przepis ten w tej sytuacji nie może mieć zastosowania. Jak wyjaśniono, z konstrukcji tej regulacji wynika, że aby móc ją zastosować, to korzyść uzyskana przez pracownika musi mieć charakter niepieniężny. Tymczasem w opisywanej sprawie zatrudniony odbył turnus w prywatnym sanatorium, a pracodawca zwróci mu za niego część środków. Świadczenie będzie miało zatem formę pieniężną.

Czytaj więcej

Dofinansowanie do sanatorium pracownika należy oskładkować