Z pytaniem w sprawie oskładkowania nagród jubileuszowych zwróciła się spółka, która chce nagrodzić wieloletnich pracowników za staż pracy w firmie, wynoszący nie mniej niż pięć lat. Każdego roku prezes zarządu ma podejmować stosowne zarządzenie.

Chodzi o interpretację § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat.

ZUS podkreślił, że w tym przypadku decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia nagród ze składek ma ich periodyczny charakter. W jego ocenie zarządzenie prezesa, które dotyczy przyznania nagrody jubileuszowej w danym roku, nie spełnia tej przesłanki. W momencie jego wypłaty nie istnieją bowiem przepisy gwarantujące periodyczny charakter wypłaty z tego tytułu.

Oznacza to, że wartość jednorazowej nagrody jubileuszowej będzie stanowić dla pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj więcej

Nagroda jubileuszowa ad hoc nie jest zwolniona ze składek ZUS