Koronawirus. Kiedy przysługuje postojowe dla przedsiębiorców

Specustawa związana z koronawirusem przewiduje wsparcie finansowe za tzw. postojowe. Będzie ono przysługiwać także przedsiębiorcom. Komu i w jakiej sytuacji?

Publikacja: 27.03.2020 14:50

Specustawa przewiduje postojowe dla przedsiębiorców, którym w związku z pandemią spadły obroty

Specustawa przewiduje postojowe dla przedsiębiorców, którym w związku z pandemią spadły obroty

Foto: AdobeStock

Specustawa mająca łagodzić skutki pandemii koronawirusa przewiduje różne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Jednym z nich jest tzw. postojowe.

Ma ono obejmować:
– w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne.
– w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników: dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności.

Postojowe przy spadku obrotów

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane w przypadku spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19. Jak ten spadek będzie wyliczany?

Chodzi o zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym – obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Przy czym za „miesiąc” uważa się tu także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Kto dostanie postojowe od państwa

Warunki do spełnienia przy zatrudnianiu pracowników

Otrzymanie pieniędzy od państwa nie będzie jednak proste. W projekcie specustawy bardzo szczegółowo opisano sposób dofinansowania w zależności od sytuacji danej firmy.

Dofinansowanie w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników:

1) będzie obejmowało część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne (należnych zarówno od pracowników, jak i przedsiębiorcy będącego pracodawcą) – przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń wszystkich pracowników, jak też tylko części z nich.

2) będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

  1. a) co najmniej 30 proc. – w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  2. b) co najmniej 50 proc. – w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  3. c) co najmniej 80 proc. – w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3) może być przyznane na okres nie dłuższy niż:

  1. a) 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
  2. b) 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Specustawa zawiesi kontrole fiskusa

Potrzebny wniosek przedsiębiorcy

Dofinansowanie będzie wypłacane co miesiąc, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie będzie wypłacane.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: praca zdalna

Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorca będzie składał do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. I można to zrobić w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Tylko zgodnie z przeznaczeniem

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca będzie musiał oświadczyć o spełnianiu określonych warunków, m.in. w zakresie wielkości spadku obrotów, liczbie pracowników czy też o wielkości pomocy de minimis, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jednocześnie wprowadzone będzie zastrzeżenie, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Pożyczki dla firm na specjalnych warunkach

Dofinansowanie wykorzystane przez przedsiębiorcę niezgodnie z przeznaczeniem będzie podlegało zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Nie jest przewidziane naliczanie odsetek od kwoty należnej do zwrotu.

""

Wskutek pandemii wiele firm musiało ograniczyć lub nawet zawiesić działalność, AdobeStock

firma.rp.pl

Pomoc udzielana przedsiębiorcy będzie udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Warunki do spełnienia bez pracowników

W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników dofinansowanie będzie:

1) obejmowało część kosztów prowadzenia przez niego działalności;

2) mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

  1. a) co najmniej 30 proc. – w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
  2. b) co najmniej 50 proc. – w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
  3. c) co najmniej 80 proc. – w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie

3) przyznawane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;

4) wypłacane jednorazowo.

Przedsiębiorca musi prowadzić działalność

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Zaś w przypadku niewywiązania się z tego warunku będzie musiał zwrócić otrzymane dofinansowanie w kwocie proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Od zwrotu nie będą naliczane odsetki.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca będzie składał do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak gminy mogą pomóc firmom

Również i tu we wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca będzie musiał oświadczyć o spełnianiu określonych warunków, m.in. w zakresie wielkości spadku obrotów, czy też o wielkości pomocy de minimis, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Pomoc udzielana przedsiębiorcy będzie udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Specustawa mająca łagodzić skutki pandemii koronawirusa przewiduje różne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Jednym z nich jest tzw. postojowe.

Ma ono obejmować:
– w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne.
– w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników: dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa