Produkty złożone – zmiana zasad ich importu

Dziś wchodzą w życie unijne przepisy, które dla żywności z kategorii produktów złożonych wprowadzają nowe wymogi, które nie będą już oparte na ilościach przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego lecz na ryzyku związanym z samym produktem złożonym.

Publikacja: 21.04.2021 10:11

Produkty złożone – zmiana zasad ich importu

Foto: Przykładowo świeże mięso karkówki z cebulą na grilla jest nieprzetworzonym produktem pochodzenia zwierzęcego, a nie produktem złożonym. Źródło: Adobe Stock

Od 21 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie:

  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692, art. 12 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/625 (dalej rozporządzenie 2019/625),
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 – które łącznie zmieniają charakter i treść prawną importu produktów złożonych, i do których to producenci i importerzy żywności muszą się dostosować.

Produkty złożone – źródło problemów

Praktyka pokazuje, że zrozumienie, co jest, a co nie produktem złożonym, nastręcza kłopotów. Przykładowo świeże mięso karkówki z cebulą na grilla jest nieprzetworzonym produktem pochodzenia zwierzęcego, a nie produktem złożonym. Tymczasem kanapka z szynką i ogórkiem konserwowym jest już produktem złożonym. Jak więc się nie pogubić?

Według unijnego prawa produkt złożony to środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi, zawierający zarówno przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, jak i produkty pochodzenia roślinnego; obejmuje produkty, w przypadku których przetwarzanie produktu pierwotnego jest integralną częścią wytwarzania produktu końcowego.

CZYTAJ TEŻ: Słabnie import ze Słowacji

Jak podkreśla Główny Inspektorat Weterynarii jeżeli w składzie produktu końcowego znajduje się surowy produkt pochodzenia zwierzęcego, to wówczas nie mamy do czynienia z produktem złożonym.

Z kolei produkty przetworzone oznaczają środki spożywcze uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych. Produkty te mogą zawierać składniki, które są niezbędne do ich wyprodukowania lub do nadania im specyficznego charakteru.

Unijne prawodawstwo definiuje przetwarzanie jako każde działanie, które znacznie zmienia produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów.

CZYTAJ TEŻ: Bez flagi ani rusz, czyli jak znakować mięso

Inaczej pisząc produktem złożonym nie są produkty zawierające nieprzetworzone produkty zwierzęce połączone z produktami roślinnymi. Tego rodzaju wyroby pozostają nieprzetworzonymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Nie są nimi także rozmaite połączenia produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zrozumienie, co jest czym, jest niezbędne do występowania przez importera po odpowiednie dokumenty weterynaryjne. Wchodzące w życie przepisy – jeszcze w większym zakresie niż dotychczas – nakładają na importera obowiązki rejestracyjne i zgodności z prawem, bowiem zmienia się podstawa oceny ryzyka. A że zmian jest wiele i są rozproszone to połapać się jest trudno.

Produkty złożone – wymogi dla przesyłek

Nowe prawo stanowi, że przesyłki produktów złożonych objętych pozycjami kodów wymienionych w rozporządzeniu wprowadza się do Unii w celu wprowadzenia ich do obrotu tylko wówczas, gdy każdy przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego wchodzący w skład produktów złożonych został wyprodukowany albo w zakładach położonych w państwach trzecich lub ich regionach, z których to zakładów dozwolony jest wywóz tych produktów przetworzonych pochodzenia zwierzęcego do Unii, albo w zakładach położonych w państwach członkowskich.

CZYTAJ TEŻ: Kontrola jakości żywności po nowemu. Czego się dowiemy?

Przesyłki produktów złożonych z państw trzecich lub ich regionów mogą być wprowadzane do Unii z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

  1. produkty złożone muszą być transportowane lub przechowywane w kontrolowanych temperaturach, muszą pochodzić z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest wywóz każdego produktu przetworzonego pochodzenia zwierzęcego wchodzącego w skład produktu końcowego do Unii na podstawie unijnego prawa;
  2. produkty złożone, które nie muszą być transportowane ani przechowywane w kontrolowanych temperaturach i które zawierają dowolną ilość przetworzonego mięsa, muszą pochodzić z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest wywóz do Unii produktów mięsnych wchodzących w skład produktu złożonego na podstawie u innego prawa;
  3. produkty złożone, które nie muszą być transportowane ani przechowywane w kontrolowanych temperaturach i które zawierają produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego inne niż przetworzone mięso, w odniesieniu do których wymogi ustanowiono w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, muszą pochodzić z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest wywóz do Unii produktów mięsnych, produktów mlecznych, produktów na bazie siary, produktów rybołówstwa lub produktów jajecznych na podstawie unijnych wymogów w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego i które figurują w wykazach w odniesieniu do co najmniej jednego z tych produktów pochodzenia zwierzęcego na podstawie unijnego prawa.

Na Komisję Europejską nałożono obowiązek opracowania wykazu państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest wywóz produktów złożonych do Unii Europejskiej. I taki wykaz można znaleźć pod linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0404&qid=1617347985759

Świadectwo i poświadczenie

Jak stanowi rozporządzenie 2019/625 przesyłka produktów może zostać wprowadzana do Unii tylko wówczas, gdy przesyłce towarzyszy świadectwo urzędowe. Artykuł 13 dokładnie wskazuje dla jakich produktów ten dokument jest wymagany.

Ponadto rozporządzenie 2019/625 dla produktów, których kody są wymienione, a które nie muszą być transportowane ani przechowywane w kontrolowanych temperaturach i które zawierają produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego inne niż przetworzone mięso, w odniesieniu do których wymogi ustanowiono w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, muszą pochodzić z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest wywóz do Unii produktów mięsnych, produktów mlecznych, produktów na bazie siary, produktów rybołówstwa lub produktów jajecznych na podstawie unijnych wymogów w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego i które figurują w wykazach w odniesieniu do co najmniej jednego z tych produktów pochodzenia zwierzęcego na podstawie unijnego prawa – dopuszcza poświadczenie prywatne.

CZYTAJ TEŻ: Zatoka Perska (Arabska) to region szukający żywności

Poświadczenie prywatne musi zapewniać identyfikowalność przesyłki i zawierać informacje dotyczące nadawcy i odbiorcy przywożonych towarów; wykaz produktów pochodzenia roślinnego i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego wchodzących w skład produktów złożonych, sporządzony w porządku malejącym pod względem masy, według stanu na chwilę ich zastosowania przy wytwarzaniu produktu złożonego; numer zatwierdzenia zakładu wytwarzającego/zakładów wytwarzających przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego wchodzące w skład produktu złożonego, jak przewidziano w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, wskazany przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zajmujący się przywozem.

Należy mieć na uwadze fakt, że przepisy przewidują okres przejściowy. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 do 20 października 2021 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii na podstawie wymienionych w tym przepisie aktów Komisji, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z tymi aktami Komisji, pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania świadectwa zgodnie z tymi aktami Komisji przed 21 sierpnia 2021 r.

Jak importować produkty złożone – poradniki, wyjaśnienia

Z uwagi na zawiłość sprawy Komisja Europejska (KE) wyszła na przeciw przedsiębiorstwom i przygotowała stronę internetową poświęconą importowi produktów złożonych:

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en

Ponadto Komisja, w związku z rozporządzeniem nr 2020/2235, przygotowała specjalny poradnik zawierający pytania i odpowiedzi dotyczące zmian w zakresie importu produktów złożonych:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_ic_composite-prods_qandas.pdf

Od 21 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie:

Produkty złożone – źródło problemów

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Wskaźnik Zdrowia Organizacji docenia Wartę
Materiał Promocyjny
Zaufanie i wartość reputacji w partnerstwach biznesowych – nadchodzi Przemysł 4.0
Materiał partnera
Eksperci z SAPERE dołączyli do EY
Materiał Promocyjny
AI w szkoleniach językowych dla pracowników
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Rozgrywka o fotel lidera w produkcji żywności zrównoważonej już trwa