PYTANIE:

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy za 2020 r. ? Kiedy przepada i czy należy się za niego ekwiwalent?

ODPOWIEDŹ:

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Jednak zgodnie z art. 168 kodeksu pracy dopuszczalne jest udzielenie niewykorzystanego w danym roku urlopu wypoczynkowego najpóźniej do końca września następnego roku. Oznacza to, że jeżeli w 2020 roku pracownik nie wykorzystał przysługującego urlopu to urlop za 2020 rok musi zostać wykorzystany do 30 września 2021 r.

Kiedy urlop wypoczynkowy przepada?

Niewykorzystanie urlopu przed upływem 30 września następnego roku nie powoduje utraty prawa pracownika do tego urlopu, dopóki nie nastąpi przedawnienie roszczenia o urlop.

CZYTAJ TEŻ: Urlop okolicznościowy – czy można go odmówić?

Art. 291 § 1 kodeksu pracy stanowi, że roszczenie ze stosunku pracy, a więc także prawo do urlopu wypoczynkowego, przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne. Urlop wypoczynkowy przepada więc, gdy minie termin jego przedawnienia.

Czy pracownikowi należy się ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy?

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za zaległy urlop powstaje w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W trakcie zatrudnienia nie można zmienić zaległego urlopu pracownika na ekwiwalent pieniężny.  

Gdy pracownik nie wyczerpie przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, prawo pracownika do urlopu w naturze przekształca się na podstawie art. 171 kodeksu pracy w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

CZYTAJ TEŻ: Co z urlopem przy czasowym zamknięciu zakładu?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca jest obowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny za wszystkie nieprzedawnione urlopy, do których pracownik nabył uprawnienia, a których nie wykorzystał.

Kinga Jędraszak, prawnik z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.