Wykreślenie z rejestru VAT. Kiedy jest możliwe?

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT może być zarówno decyzją podatnika, jak i urzędu skarbowego. Ten drugi przypadek może jednak dostarczyć podatnikowi wiele stresu.

Publikacja: 27.01.2022 08:00

W sytuacji wykreślenia podatnika z rejestru VAT bardzo istotna jest współpraca z urzędem skarbowym i

W sytuacji wykreślenia podatnika z rejestru VAT bardzo istotna jest współpraca z urzędem skarbowym i podjęcie szybkich działań zmierzających do przywrócenia statusu podatnika VAT.

Foto: pichetw


Część przedsiębiorców nie zdaje sobie nawet sprawy, że urząd może dokonać ich wykreślenia z rejestru, bez ich wiedzy. Co zrobić w sytuacji, gdy podatnik zostanie wykreślony z rejestru VAT, ale chce do niego zostać przywróconym?

Podatnik składa wniosek o wykreślenie

Formularz VAT-Z przeznaczony jest dla przedsiębiorców (podatników podatku od towarów i usług). Składa się go do urzędu skarbowego z informacją o zaprzestaniu prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgłoszenie to stanowi dla urzędu podstawę wykreślenia podatnika z rejestru. Złożenie formularza VAT- Z do urzędu skarbowego powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych. Uregulowano to w  art. 96 § 6 ustawy o VAT, w którym wskazano, że „ jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.”

Wykreślenie z rejestru VAT przez urząd

Urząd Skarbowy wykreśla podatnika z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności powiadamiania go o tym, jeśli:

·         podatnik nie istnieje;

·         pomimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem;

·         dane, które podatnik podał w zgłoszeniu rejestracyjnym okazały się niezgodne ze stanem faktycznym;

·         ani podatnik ani jego pełnomocnik, nie zgłaszają się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

·         posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg  pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 ordynacji podatkowej;

·         sąd orzekł wobec podatnika zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;

·         podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy;

·         podatnik był zobowiązany do złożenia deklaracji VAT za trzy kolejne miesiące lub za kwartał, lecz tego nie zrobił;

·         podatnik  składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia;

·         podatnik  wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane;

·         podatnik  prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej – z zastrzeżeniem ust. 9b–9f.

Czytaj więcej

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy w 2022 roku

Aktualnie przez deklaracje VAT rozumie się pliki JPK.

Wykreślenie z rejestru VAT - co zrobić?

Działania celem przywrócenia, które musi podjąć podatnik wykreślony z rejestru VAT choć tego nie chciał, zależą od powodu dokonania wykreślenia. Mogą to być np. następujące czynności:

·         podatnik musi udowodnić, że działalność, którą prowadzi nie jest niezgodna z prawem lub że nie jest prowadzona w celach niezgodnych z prawem lub, że faktury wystawiono omyłkowo;

·         podatnik musi udowodnić, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złożyć niezwłocznie brakujące deklaracje;

·         udowodnić, że nieprawidłowości w wystawianiu faktur były wynikiem pomyłki lub nastąpiły bez wiedzy podatnika;

·         wyjaśnić, że specyfika prowadzonej działalności gospodarczej powoduje, że przez pół roku lub dłuższy okres nie wykazuje on sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do obliczenia.

W sytuacji wykreślenia podatnika z rejestru VAT bardzo istotna jest współpraca z urzędem skarbowym i podjęcie szybkich działań zmierzających do przywrócenia statusu podatnika VAT. W niektórych sytuacjach możliwe jest to bez konieczności ponownego składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Część przedsiębiorców nie zdaje sobie nawet sprawy, że urząd może dokonać ich wykreślenia z rejestru, bez ich wiedzy. Co zrobić w sytuacji, gdy podatnik zostanie wykreślony z rejestru VAT, ale chce do niego zostać przywróconym?

Podatnik składa wniosek o wykreślenie

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
PIT & CIT & VAT
Korekta pliku JPK a czynny żal
PIT & CIT & VAT
Błędny NIP na fakturze – korekta pliku JPK?
PIT & CIT & VAT
Zmiana formy prawnej spółki – czy przekształcając trzeba zapłacić podatek VAT?
PIT & CIT & VAT
Przedsiębiorco zostałeś oszukany? Nie zapłacisz VAT-u
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
PIT & CIT & VAT
Czy nieodliczony VAT jest kosztem podatkowym?
PIT & CIT & VAT
Karty paliwowe – rozliczenie w VAT. Jest interpretacja ministra