Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Przedsiębiorcy często przekazują kontrahentom i partnerom biznesowym próbki towarów lub małe upominki w celu polepszenia lub utrzymania dobrych relacji. Może to być również forma zapoznania kontrahenta ze sprzedawanym towarem.

Publikacja: 28.10.2020 12:51

Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Foto: Próbki. Wyroki sądów nie wykluczają również sytuacji, w których można przekazać jednemu kontrahentowi kilka sztuk produktów o wartości nieprzekraczającej 10 zł bez konieczności prowadzenia ewidencji. Źródło: Adobe Stock

Ustawa o podatku od towarów i usług definiuje zarówno pojęcie próbki, jak i prezentu o małej wartości.

Warunki uznania towaru za prezent o małej wartości lub próbkę

Próbką jest egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, dzięki którym można ocenić jego cechy i właściwości w końcowej postaci. Przekazanie próbki ma na celu promocję towaru oraz nie służy zaspokojeniu potrzeb odbiorcy, w zakresie danego produktu, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego artykułu i ma skłaniać  odbiorcę do jego zakupu. Ustawodawca nie określił górnej granicy wartości próbki oraz nie doprecyzował, co jest rozumiane pod pojęciem ,,niewielka ilość towaru”. Dlatego każdą sytuację należy analizować indywidualnie.

Natomiast definicja prezentów o małej wartości uzależniona jest od ich wartości. Przez prezenty o małej wartości rozumie się  przekazanie przez podatnika jednej osobie towarów:

  • których łączna wartość w roku podatkowym nie przekracza kwoty 100  zł w sytuacji gdy podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  • nieujmowanych w ewidencji, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia (określony w momencie przekazywania towaru) nie przekracza 10 zł.

Próbki – w jaki sposób prowadzić ewidencję?

Nie ma zdefiniowanych zasad określających w jaki sposób należy prowadzić ewidencję osób, którym przekazano prezenty o wartości wyższej niż ustalone w ustawie limity. Przy tworzeniu takiego rejestru istotna jest funkcja jaką ma on spełniać, czyli określenie tożsamości obdarowanych osób. Ewidencja powinna zawierać dane osób, którym przekazano prezenty o małej wartości, wartość tych upominków, określenie co przekazano oraz datę, dzięki której można ustalić wartość prezentów przekazanych w danym roku podatkowym

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

W tej sprawie wypowiedział się naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście 7 września 2005r. ( III-2/443-147/05/JP): ,,W związku z powyższym należy stwierdzić, że do ustalenia za pomocą ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy, tożsamości osób, którym wręczane są prezenty o małej wartości, wystarczające jest umieszczenie w tej ewidencji danych wskazanych przez wnioskodawcę, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej dla kontrahenta osoby fizycznej albo imienia nazwiska, a także nazwy i siedziby w przypadku kontrahenta osoby prawnej reprezentowanej przez osobę fizyczną.”

Kilka prezentów o wartości mniejszej niż 10 zł

Wyroki sądów nie wykluczają również sytuacji, w których można przekazać jednemu kontrahentowi kilka sztuk produktów o wartości nieprzekraczającej 10 zł bez konieczności prowadzenia ewidencji. Kwestie podatkowe przekazania kilku towarów o wartości mniejszej niż 10 zł omówiono w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 sierpnia 2013 r. (IPTPP2/443-454/13-4/JN).

Stwierdzono w niej, że: ,,zdarzają się przypadki, w których spółka przekazuje jednorazowo jednemu kontrahentowi większą ilość prezentów, np. w opakowaniu zbiorczym (karton). Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem/wytworzeniem towarów, które są przekazywane nieodpłatnie kontrahentom. Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazywanie przez wnioskodawcę towarów (prezentów), których jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (bez podatku), określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł, niezależnie od ilości prezentów przekazywanych jednorazowo jednemu kontrahentowi i ich łącznej wartości, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.”

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Takie samo stanowisko wyrażono w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 marca 2015 r. (IPPP1/4512-161/15-2/EK): ,,zatem stanowisko wnioskodawcy, że nieodpłatne wydanie prezentów przez spółkę, których jednostkowy koszt wytworzenia/ nabycia określony w momencie przekazania nie przekracza 10 zł, bez względu na ilość prezentów przekazywanych jednorazowo jednemu kontrahentowi, nie stanowi dostawy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, również w wypadku, gdy spółka nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT oraz bez względu na status kontrahenta, któremu przekazywane są prezenty należało uznać za prawidłowe.”

Prezent o małej wartości do 100 zł netto czy brutto?

W ustawie nie określono czy podana granica prezentu o małej wartości nie przekraczająca 100 zł, jest kwotą brutto czy netto.

Sytuację taką omówiono w wyroku  NSA z 4 września 2008 r. (I FSK 1011/07):  ,,wnioski jakie płyną z analizy przepisów u.p.t.u. co do sposobu rozumienia użytych w art. 7 ust. 4 tej ustawy pojęć „łącznej wartości towarów” oraz „ceny nabycia”, a także alternatywnego w stosunku do „ceny nabycia” określenia „koszt wytworzenia”, jako wartości netto, tj. nie obejmujących podatku VAT, znajdują także swoje potwierdzenie w przepisach innych ustaw podatkowych.”

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Takie samo stanowisko przyjęto w wyroku NSA z 1 lipca 2014 r. (I FSK 1123/13)  ,,reasumując, wskazaną w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) łączną wartość prezentów małej wartości nieprzekraczającą w roku podatkowym kwoty 100 zł, należy rozumieć jako cenę ich nabycia netto (bez podatku), a w przypadku braku ceny nabycia, jako koszt wytworzenia towarów, określone w momencie przekazania towaru.”

Możliwość odliczenia podatku VAT

W art. 86 ust.1 określono, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przysługuje prawo do odliczenia VAT. Przekazywanie prezentów i próbek dla kontrahentów i partnerów biznesowych ma na celu nie tylko utrzymanie dobrych relacji z nimi, ale również poinformowanie ich o produktach i zachęcenie do zakupu.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. W ustawie o podatku od towarów i usług w art. 7 ust. 2 doprecyzowano, że przez pojęcie ,,odpłatna dostawa towarów” rozumie się również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. W szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników oraz wszelkie inne darowizny. Od tych przepisów istnieją wyjątki. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlegają próbki i prezenty o małej wartości, pod warunkiem, że przekazano je na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ,,przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.”).

Ustawa o podatku od towarów i usług definiuje zarówno pojęcie próbki, jak i prezentu o małej wartości.

Warunki uznania towaru za prezent o małej wartości lub próbkę

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie