Jak prawidłowo stosować zmienioną skalę PIT i wyższe koszty

Prawidłowe obliczenie zaliczki na PIT według nowej, obowiązującej od początku października skali PIT, sprawia podatnikom i płatnikom problemy. Podobnie podwyższone koszty uzyskania przychodów. Z pomocą wyszło więc Ministerstwo Finansów, wydając objaśnienia.

Od 1 października obowiązuje skala PIT ze stawkami 17 proc. i 32 proc. Przed zmianą było to 18 proc. i 32 proc. Stawka niższa stosowana jest do dochodów nieprzekraczających 85 528 zł.

Stosowanie nowych wskaźników od 2020 roku nie powinno być większym problemem. Jednak wejście tych regulacji w trakcie roku spowodowało, że podatnicy nie wiedzą, jak zastosować je w okresie październik–grudzień 2019 r.

PIT w dół

Obniżona, 17-proc. stawka, będzie mieć zastosowanie docelowo od 2020 r. do rocznych dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Dla dochodów ponad tę kwotę pozostaje stawka 32 proc. Ta nie uległa zmianie.

CZYTAJ TAKŻE:Młody pracownik w firmie to zmiany w jego rozliczeniu PIT

Przez trzy miesiące mamy zatem do czynienia z okresem przejściowym. W rozliczeniu rocznym za 2019 r. obowiązywać będzie skala podatkowa ze stawkami 17,75 proc. i 32 proc. Oraz progiem dochodów na poziomie 85 528 zł.

Kwota zmniejszająca podatek w 2019 r. wynosi:
1) 1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł.

2) dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł: 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł.

3) dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł – 548 zł 30 gr.

4) dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł – 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

5) dla podstawy obliczenia podatku przekraczającej kwotę 127 000 zł – brak kwoty zmniejszającej podatek.

Jak wyliczyć należny podatek

Jak podkreśla w swoim dokumencie Ministerstwo Finansów (MF), przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy zamiast 18-proc. stawki stosuje stawkę w wysokości 17 proc. Oraz uwzględnia kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 zł.

Jako przykład MF podaje sytuację, gdy pracodawca przy poborze zaliczki na podatek, w odniesieniu do dochodów (stanowiących podstawę opodatkowania) mieszczących się w I przedziale skali podatkowej, zastosuje 17-proc. stawkę. Ponadto obliczoną zaliczkę na podatek zmniejszy (jeżeli jest do tego upoważniony przez pracownika) o 1\12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 43,76 zł.

CZYTAJ TAKŻE:Zmienią się druki PIT, CIT i VAT

Jeśli podatnik (np. pracownik) będzie chciał, może upoważnić płatnika (np. pracodawcę) do stosowania przy poborze zaliczki (zamiast stawki 17 proc.) stawki w wysokości 17,75 proc.

Podatek przy działalności gospodarczej

Z wyjaśnień resortu wynika, że możliwość upoważnienia płatnika do poboru wyższego podatku została wprowadzona z myślą o tych podatnikach, którzy pierwszy przychód w 2019 r. uzyskali począwszy od 1 października. W tym przypadku zasadne było umożliwienie podatnikom zastosowania stawki 17,75 proc., jaka będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym za rok przejściowy 2019. Płatnik będzie uprawniony do zastosowania tej stawki wyłącznie na wniosek podatnika.

Podatnicy, którzy od dochodów uzyskanych w 2019 r. obliczają zaliczki na podatek dochodowy w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zaliczki te obliczają na dotychczasowych zasadach. Z tym że, od 1 października 2019 r. przy ich obliczaniu stosują skalę podatkową ze stawkami 17,75 proc. i 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł. I uwzględniając kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł.

Obowiązek obliczania zaliczek na podatek dochodowy przy zastosowaniu skali podatkowej ze stawkami 17,75 proc. i 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł i kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł dotyczy zaliczek obliczanych od 1 października 2019 r. Oznacza to, że znajduje też zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy obliczanych od 1 października 2019 r. za wrzesień 2019 r. lub za III kw. 2019 r. Zaliczki za te okresy płatne są bowiem do 20 października 2019 r.

Koszty w górę

Zmiany objęły także koszty uzyskania przychodów, które pracownicy stosują do swych rozliczeń. Od 1 października do końca roku miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł (zamiast 111,25 zł). Albo 300 zł (zamiast 139,06 zł), jeżeli pracownik dojeżdża do pracy z innej miejscowości.

Nowelizacja nie wprowadziła zmian w sposobie ustalania miesięcznego dochodu przy poborze zaliczki przez pracodawcę. Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika. Po odliczeniu kosztów uzyskania oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji nie zmieniła się zasada, zgodnie z którą przy poborze zaliczki na podatek, płatnik stosuje „tylko jedne” miesięczne koszty uzyskania przychodów w kwotowej wysokości.

CZYTAJ TAKŻE:Zerowy PIT nie dla firm, młodzi przedsiębiorcy idą na zlecenie

Warto dodać, że „podstawowe” pracownicze miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszące 300 zł mają także zastosowanie do przychodów uzyskiwanych z następującej działalności wykonywanej osobiście:
– z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich.
– powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.
– umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Od 1 października 2019 r. koszty w tej wysokości stosują również podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników. A zatem ci, którzy są zobowiązani do samodzielnego wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy to osób uzyskujących dochody ze: stosunku pracy zagranicą, tytułu powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. A także z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Jak wyliczać koszty roczne

Wyższe miesięczne koszty za ostatnie trzy miesiące 2019 r. (3 x 250 zł oraz 3 x 300 zł) wpłynęły również na maksymalną wysokość kosztów rocznych. Stąd też nowelizacja konsekwentnie podwyższyła maksymalny roczny limit możliwy do zastosowania przy rozliczeniu za 2019 r.

Zatem roczne koszty uzyskania przychodów w 2019 r. wynoszą:

1) nie więcej niż 1 751,25 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2 626,54 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

3) nie więcej niż 2 151,54 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

4) nie mogą przekroczyć łącznie 3 226,92 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Przykład MF: pierwszy przedział skali

Obliczenie zaliczki za wrzesień 2019 r. W przypadku podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. kwoty 85 528 zł.

  1. a) przyjęte założenia:

50 000 zł – dochód z działalności gospodarczej osiągnięty od stycznia do sierpnia 2019 r.

10 000 zł – dochód z działalności gospodarczej osiągnięty we wrześniu 2019 r.

8 000 zł – kwota zaliczek na podatek zapłacona za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r.

300 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku

  1. b) zaliczka za wrzesień 2019 r.:

60 000 zł – dochód z działalności gospodarczej osiągnięty od stycznia do września 2019 r.

17,75 proc. – stawka podatku dochodowego.

10 650 zł – kwota zaliczki na podatek przed pomniejszeniem o kwotę zmniejszającą podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

548.30 zł – kwota zmniejszająca podatek.

10 101,70 zł – kwota zaliczki przed pomniejszeniem o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

300 zł – podlegająca odliczeniu składka na ubezpieczenie zdrowotne.

9 801,70 zł – kwota zaliczki po pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

8 000 zł – kwota zaliczek na podatek zapłacona za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r.

1 802 zł – kwota zaliczki na podatek za wrzesień 2019 r. po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Przykład MF: drugi przedział skali

Obliczenie zaliczki za wrzesień 2019 r. W przypadku podatników, których dochody przekroczyły kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85 528 zł. Zaliczka nie jest pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek.

  1. a) przyjęte założenia:

70 000 zł – dochód z działalności gospodarczej osiągnięty od stycznia do sierpnia 2019 r.

30 000 zł – dochód z działalności gospodarczej osiągnięty we wrześniu 2019 r.

11 000 zł – kwota zaliczek na podatek zapłacona za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r.

900 zł – podlegająca odliczeniu składka na ubezpieczenie zdrowotne.

  1. b) zaliczka za wrzesień 2019 r.:

100 000 zł – dochód z działalności gospodarczej osiągnięty od stycznia do września 2019 r.

19 812,26 zł – kwota zaliczki obliczona według skali podatkowej, tj. 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł, tj. 32 proc. x 14 472 zł = 4 631,04 zł + 15 181,22 zł.

900 zł – podlegająca odliczeniu składka na ubezpieczenie zdrowotne.

18 912,26 zł – kwota zaliczki po pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

11 000 zł – kwota zaliczek na podatek zapłacona za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r.

7 912 zł – kwota zaliczki na podatek za wrzesień 2019 r. po zaokrągleniu do pełnych złotych

Źródło: Ministerstwo Finansów

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Zdaniem ekspertów system budowany w ramach projektu PROme umożliwi symulację wariantów transmisji wirusa, których nie ma szans sprawdzić w rzeczywistości.

Technologie w walce z pandemią – projekt PROme

Polscy naukowcy, wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji, głębokiego uczenia maszynowego czy big data, pracują nad ...

Kraina św. Mikołaja nie tylko na święta, czyli czym kusi rynek fiński

Finlandia to nie tylko Laponia. To również ciekawy rynek eksportowy, o którym polskie firmy ...

Czy koronawirus przyspieszy robotyzację firm

Decyzja o zainwestowaniu w roboty może być w obecnych warunkach rynkowych trudna. Jednak część ...

NCBR na rzecz innowatorów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, od ponad ...

Fintechy stają się MIP-ami

KNF wydaje coraz więcej licencji na działanie tzw. małej instytucji płatniczej (MIP). Do końca ...

Koronawirus. Zaskakująca liczba działających przedsiębiorstw

Od miesiąca rośnie liczba aktywnych firm. Z najnowszych danych z CEIDG wynika, że liczba ...