Zgodnie z przepisami kodeksu pracy święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Pracodawca zobowiązany jest do oddania pracownikowi tych ośmiu godzin w innym dniu, czyli udzielenia wolnego. Dotyczy to pracowników pracujących od poniedziałku do piątku, kiedy sobota jest dla nich dniem wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli natomiast pracownik wykonuje pracę w sobotę (zgodnie z harmonogramem), po prostu tego dnia ma wolne. Określa to artykuł  130 § 2 kodeksu pracy, w myśl którego „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.” Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy liczbę godzin pracujących wylicza się na zasadzie proporcjonalności do zakresu pracy w umowie.

Rok 2022 - święta w sobotę

W roku 2022 taka sytuacja występuje tylko raz i dotyczy 1 stycznia 2022 r. Pracownicy otrzymują za ten dzień, dodatkowy dzień wolny do odebrania. Odebranie tego dnia powinno nastąpić jeszcze w styczniu, jeśli u pracodawcy obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy. Oznacza to, że odebranie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, musi nastąpić w tym samy okresie rozliczeniowym, czyli w większości przypadków w tym samym miesiącu. Dla pracowników, których obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy za dzień 1 styczeń będzie to miesiąc styczeń. Co do zasady pracodawca ustala ten dzień samodzielnie. Jednak może wziąć w tej sprawie pod uwagę wnioski i sugestie pracowników. Pracodawca nie musi ustalać jednego konkretnego dnia wolnego dla wszystkich pracowników. Pracodawca może pozwolić pracownikom wziąć jeden dzień wolny w terminie dla nich odpowiednim (jednak musi to nastąpić do końca okresu rozliczeniowego) lub ustalić kilka dni, z których pracownicy wybiorą najkorzystniejszy dla nich termin..

Prawo pracy nie dopuszcza by pracodawcy oddawali ten dzień w innym okresie rozliczeniowym. Jeżeli obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy pracodawca musi oddać ten dzień do końca okresu rozliczeniowego tj. do końca miesiąca. Jeżeli u pracodawcy obowiązuje kwartalny okres rozliczeniowy, wolne należy udzielić pracownikom do końca kwartału. Analogicznie jest z rocznym okresem rozliczeniowym. Nawet jeżeli pracownik złoży wniosek o udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w innym okresie rozliczeniowym, pracodawca nie może go udzielić.

Czytaj więcej

Zasiłek chorobowy i macierzyński – co się zmieniło od 1 stycznia 2022 roku?

Nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę może skutkować stwierdzeniem przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) wykroczenia, w postaci naruszenia podstawowych praw pracowniczych. Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł. Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia wolnego dojdzie do przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy a pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeżeli pracownik był chory w dniu świątecznym przypadającym w sobotę i wróci do pracy w tym samym miesiącu, nadal będzie mu przysługiwał dzień wolny. Gdy pracodawca wyznacza dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę a pracownik przebywa na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim, pracodawca nie ma obowiązku wyznaczyć mu innego dnia wolnego od pracy.