Jak rozpoznać przychody z niezrealizowanych usług?

Przychody, które są udokumentowane fakturami, a usługi z nich wynikające mają odbyć się do 30 czerwca 2021 r. należy zaliczyć do przychodów podatkowych bieżących okresów. Potwierdza to skarbówka.

Publikacja: 08.02.2021 00:43

Jak rozpoznać przychody z niezrealizowanych usług?

Foto: Zapisy przychodów i kosztów. Źródło: Adobe Stock

Pandemia koronawirusa i wprowadzone w związku z tym ograniczenia spowodowały, że wielu przedsiębiorców praktycznie nie może prowadzić swoich firm. To powoduje trudności w regulowaniu należności, utrzymaniu zatrudnienia czy należytym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych. Jednym z takich przykładów mogą być sanatoria.

Przychody w sanatoriach

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii związanej z COVID-19 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r.) oraz zarządzeniem premiera z października 2020 r. nakazującym wstrzymanie leczenia uzdrowiskowego odwołano turnusy sanatoryjne. Sanatoria działają zazwyczaj na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), który to płaci sanatoriom ryczałt (100 proc. zaplanowanych turnusów), które de facto się nie odbyły. Faktury są generowane z systemu NFZ po zakończeniu planowanego turnusu. Data rozpoczęcia i zakończenia turnusu na fakturze jest zgodna z przyjętym przez NFZ planem turnusów na dany rok. Sanatorium nie ma wpływu na treść i rodzaj faktury. Zapłata za faktury wystawiane za niezrealizowane turnusy sanatoryjne wpływa na konto sanatorium podane na fakturach do 14 dni od daty ich wystawienia. Zgodnie z komunikatem NFZ niezrealizowane turnusy sanatoryjne muszą się odbyć do 30 czerwca 2021 r. Pojawia się więc wątpliwość czy faktury za niezrealizowane turnusy, które mają się odbyć do 30 czerwca 2021 r. należy zaliczyć do przychodu podatkowego bieżących okresów, czy przyszłych?

Zasady wynikające z ustawy

Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zacząć od definicji przychodu. Ustawa o CIT precyzuje, że przychodami (z pewnymi wyjątkami) są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.
CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Z regulacji tych można więc wyciągnąć wniosek, że do przychodów podatkowych zalicza się takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik powinien zaliczyć takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, lub pomniejsza jego pasywa.

CZYTAJ TEŻ: Którym firmom zmienił się urząd skarbowy?

To zaś oznacza, że pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności – wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu. Ponadto, dodać należy, że jeśli zaistniałe zdarzenia wystąpią po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.

Od tej zasady przepisy przewidują pewne wyjątki. Przykładowo jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Brak usługi, ale jest faktura

W sytuacji gdy usługa (w naszym przykładzie turnus sanatoryjny) nie zostanie wykonana i jednocześnie następuje wygenerowanie faktury, na podstawie której sanatorium otrzymuje od NFZ zryczałtowane wynagrodzenie, to przychód po stronie sanatorium powstanie w momencie wystawienia faktury. To zaś oznacza, że przychody udokumentowane fakturami za niezrealizowane turnusy, które mają się odbyć do 30 czerwca 2021 r. należy zaliczyć do przychodów podatkowych bieżących okresów.

CZYTAJ TEŻ: Strata bilansowa – jak jej uniknąć? Sposobów jest kilka

Podobne stanowisko zaprezentował dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 lutego 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.530.2020.1.MZA.

Pandemia koronawirusa i wprowadzone w związku z tym ograniczenia spowodowały, że wielu przedsiębiorców praktycznie nie może prowadzić swoich firm. To powoduje trudności w regulowaniu należności, utrzymaniu zatrudnienia czy należytym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych. Jednym z takich przykładów mogą być sanatoria.

Przychody w sanatoriach

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
MDR zawieszone przez pandemię, ale eksperci radzą raportować na bieżąco
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Księgowość
Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur
Księgowość
Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie
Księgowość
Przejście z ryczałtu na skalę: jak księgować koszty
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Księgowość
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS