Pozostałą część odpisu należy przekazać na rachunek ZFŚS do 30 września. Pracodawca jeśli chce może również przelać na konto funduszu całą kwotę w terminie wpłaty pierwszej raty lub wcześniej.

ZFŚS – brak przedawnienia i odsetek

Wpłata określonej części odpisu po wyznaczonym terminie nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu. Zgodnie z  wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2012 r. (III PK 66/11) „brak takiego odpisu stanowi jedynie przesunięcie majątkowe o charakterze formalnym w obrębie kont, jakie posiada pracodawca. Nie ma więc – mimo naruszenia przepisu – podmiotu poszkodowanego. Jednocześnie prawa do dochodzenia w niniejszej sprawie odsetek nie ustanawiają ani ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ani też inne ustawy. W szczególności
nie jest możliwe, jak to czyni skarżący, wywiedzenie tego prawa z art. 5 k.c. lub art. 8 k.p.”.

CZYTAJ TEŻ: ZFŚS – kiedy pracownik musi zapłacić podatek?

Jednak przedsiębiorcy muszą pamiętać, że brak przelewu odpisu w terminie jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Organem kontrolującym w tym zakresie, jest  Państwowa Inspekcja Pracy. Mówi o tym art. 12a ust.1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: „Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny.” Zgodnie z art. 24  § 1 kodeksu wykroczeń, grzywna wynosi od 20 do 5 tys. złotych.

Ujęcie w kosztach odpisu na ZFŚS

Zgodnie z ustawą z 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) kosztem podatkowym są: „odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.” Samo naliczenie odpisu na dany rok nie pozwala podatnikowi na zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem zaliczenia odpisu na ZFŚS za koszt podatkowy jest dokonanie wpłaty na wyodrębniony rachunek.

ZFŚS – rok 2021 pełen zmian

Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 50 osób mogą, każdego roku do końca stycznia, podjąć decyzję o tworzeniu lub nie ZFŚS. W związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS- CoV-2, w roku 2021 więcej przedsiębiorców mogło zdecydować się na nietworzenie funduszu. Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowej, rozszerza katalog przedsiębiorców, mający do tego prawo. Warunkiem skorzystania z tej możliwości było odnotowanie spadku obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się nie tworzyć funduszu w roku 2021 musieli o tym fakcie poinformować wszystkich pracowników.