Celem wezwania do zapłaty jest polubowne, przedsądowe rozwiązanie sprawy z dłużnikiem. Wezwanie do zapłaty należy do najprostszych i często skutecznych sposobów dochodzenia długu. Można je wysłać do kontrahenta, który zwleka z zapłatą już w dniu następującym po wyznaczonym terminie zapłaty. Nie ma skonkretyzowanej treści wezwania do zapłaty. Żadne przepisy prawa nie zawierają również informacji co wezwanie do zapłaty musi zawierać. Nie ma również określonego terminu, w którym powinniśmy wysłać wezwanie do dłużnika. Nie ma jednak sensu z tym zwlekać. Często wysłanie wezwania do zapłaty poprzedzone jest innymi sposobami uzyskania zapłaty:

·       część przedsiębiorców dzwoni najpierw do dłużnika lub

·       wysyła wiadomość e-mail z przypomnieniem.

W niektórych sytuacjach zdarza się, że kontrahent otrzymał fakturę późno, zapomniał o niej lub po prostu jej nie dostał. Wezwanie do zapłaty pełni więc też funkcję:

·       informacyjną i

·       przypominającą.

Natomiast w sytuacji, gdy dłużnik umyślnie nie dokonuje płatności, wezwanie do zapłaty może mu uświadomić jakie konsekwencje czekają go z tego powodu.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja - potwierdzenie salda jedną z podstawowych metod inwentaryzacji

Wezwanie do zapłaty zasadniczo ma charakter fakultatywny. Najlepiej wysłać je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Będzie to stanowiło dowód, że dłużnik je otrzymał. Kodeks postepowania cywilnego określa w art. 187 § 1 pkt 3, że w pozwie należy podać: „informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.” Wezwanie do zapłaty traktowane jest jako próba polubownego załatwienia sprawy.

Elementy wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

·       datę i miejsce sporządzenia wezwania;

·       nazwę oraz dane teleadresowe dłużnika oraz wierzyciela;

·       numer faktury, umowy, noty, której nie zapłacono;

·       kwotę zaległej płatności;

·       termin, w którym dłużnik powinien uregulować zobowiązanie oraz formę płatności;

·       własnoręczny podpis wystawcy wezwania;

·       informację o konsekwencjach w razie braku zapłaty (np. wpisanie na listę dłużników, pozew sądowy).