Wspieranie polskich firm w finansowaniu inwestycji w Polsce i zagranicą, umożliwianie bezpiecznej wymiany handlowej i świadczenia usług, przyciąganie zagranicznych inwestorów - to najważniejsze elementy nowego systemu wsparcia krajowych eksporterów, przygotowany przez Korporację Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych.

KUKE wspiera inwestycje w nowe moce produkcyjne

Nowy system obejmuje nie tylko ubezpieczenia i gwarancje realizacji kontraktów, ale także finansowanie generujących sprzedaż zagraniczną inwestycji krajowych bądź zagranicznych, prowadzonych przez spółki zależne. Konrad Klimek, prezes KUKE Finance podkreśla, że inwestycje w nowe moce produkcyjne są konieczne, aby krajowy eksport mógł się nadal rozwijać, aby wymiana handlowa polskich przedsiębiorstw z zagranicznymi kontrahentami była coraz intensywniejsza. Może to być na przykład kupno i montaż nowej linii technologicznej, budowa zakładu produkcyjnego, ale także sfinansowanie przejęcia zagranicznej konkurencji albo transakcji sprzedaży dóbr czy usług. Warunkiem udzielenia gwarancji przez KUKE jest wartość inwestycji przekraczająca 5 mln zł. Nie mniej niż 20 proc. przychodów uzyskanych dzięki takiemu przedsięwzięciu musi pochodzić z eksportu. Ponadto, spłata kredytu zabezpieczonego przez KUKE nie może trwać dłużej niż 14 lat od dnia zakończenia inwestycji.

Minimalizacja ryzyka

Gwarancja KUKE umożliwia pozyskanie finansowania bez dodatkowych zabezpieczeń, zajmując zaledwie 20 proc. linii kredytowej, co z reguły umożliwia zaciąganie kolejnych pożyczek. - Nowy system jest unikatowy na skalę europejską - przekonuje Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE. - W połączeniu z odważniejszym kredytowaniem eksporterów przez banki czy firmy faktoringowe przyczyni się do kontynuowania dobrej passy krajowych przedsiębiorstw na globalnym rynku - dodaje.

Czytaj więcej

EXPO w Dubaju - co nas czeka w polskim pawilonie?

Nowy system zabezpieczeń, jak stwierdza Grzegorz Pojnar, szef finansowania eksportu w Santander Bank Polska, pozwala ograniczyć niemal do zera podejmowane przez bank ryzyko niewywiązania się przez kredytobiorcę z obowiązku spłaty pożyczki.

Zapewnienie bezpiecznej wymiany handlowej jest drugim filarem nowego systemu wsparcia eksporterów przez KUKE. Zagraniczni odbiorcy towarów i usług najczęściej oczekują odroczonego terminu płatności za wystawione na ich rzecz faktury. - KUKE zabezpiecza wymianę handlową poprzez system ubezpieczeń dotyczących należności zarówno krótkoterminowych, jak i związanych z dużymi projektami inwestycyjnymi - informuje Konrad Klimek.

Trzecim filarem nowego systemu są ułatwienia oferowane przedsiębiorstwom zagranicznym inwestującym w Polsce. Obecnie, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Polska jest na drugim miejscu po Niemczech pod względem wielkości inwestycji zagranicznych na terenie Starego Kontynentu.

Czytaj więcej

Gdzie najchętniej lokują się polskie przedsiębiorstwa za granicą?

Efektem nowych regulacji powinno być zauważalne, skokowe podniesienie jakości polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach, co pozwoli jeszcze bardziej efektywnie walczyć o przychylność końcowego odbiorcy w konkurencji z zagranicznymi firmami. Nowe inwestycje, które w większości mają charakter technologiczny, mogą ponadto przyczynić się do zwiększenia marży, a więc wypracowania przez objętą systemem gwarancji KUKE firmę większego zysku.