Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej rozporządzeniem z 26 marca 2021 r. przedłużył termin sporządzenia sprawozdania finansowego o trzy miesiące. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten przesunięto z 31 marca 2021 r. na 30 czerwca 2021 r. Do końca czerwca przedsiębiorstwa zobowiązane są nie tylko sporządzić, ale i podpisać sprawozdanie finansowe.

CZYTAJ TEŻ: Pracodawca zapłaci VAT za owocowe czwartki

Sprawozdanie sporządza się w formie xml. Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zarząd (wszystkie osoby). Zatem, zatwierdzenie sprawozdania finansowego także automatycznie zostało przedłużone. Również termin na sporządzenie sprawozdania z działalności, został przedłużony o trzy miesiące. Oznacza to, że sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Termin na złożenie sprawozdania do KRS i szefa KAS

Sprawozdanie finansowe oraz pozostałe dokumenty sporządza się i składa do KRS tylko elektronicznie. Nie ma możliwości złożenia dokumentów do rejestru w postaci papierowej. Sprawozdanie finansowe musi być podpisane podpisem elektronicznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Termin na złożenie sprawozdania finansowego, przez jednostkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS wynosi 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

CZYTAJ TEŻ: Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. „kto wbrew przepisom ustawy: nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności”. Kara grzywny może wynosić od 10 do 720 stawek dziennych. W skrajnych przypadkach sąd może orzec karę pozbawienia wolności do lat dwóch.

CZYTAJ TEŻ: Ostatni moment na wybór biegłego rewidenta

Zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości to kierownik jednostki odpowiedzialny jest za złożenie sprawozdania finansowego. Spółki, które nie złożą sprawozdania, są wzywane przez KRS do jego złożenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia. Podatnicy CIT, którzy są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego (z wyłączeniem podmiotów, które są wpisane do KRS), przekazują szefowi KAS, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.