Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe za 2021 r.?

Podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymogi przewidziane w ustawie o rachunkowości. Nowelizacja tej ustawy wprowadziła zmianę dotyczącą podpisywania sprawozdań finansowych, obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Publikacja: 12.04.2022 14:00

Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierow

Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki.

Foto: bnorbert3

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Ustawa o rachunkowości określa, że kierownikiem jednostki jest:

·       członek zarządu lub inny organ zarządzający, w przypadku organu wieloosobowego- członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę;

·       w spółkach jawnych i cywilnych, kierownikiem jednostki są wspólnicy prowadzący sprawy spółki;

·       w spółkach partnerskich – wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd;

·       w spółkach komandytowych i komandytowo- akcyjnych - komplementariusze prowadzący sprawy spółki;

·       w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, kierownikiem jednostki jest osoba prowadząca działalność; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio;

·       za kierownika jednostki uznaje się również - likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarządcę sukcesyjnego.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. W nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzono zapis pozwalający, w przypadku zarządów wieloosobowych, na podpisanie sprawozdania finansowego przez jednego członka zarządu oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg.

Dotychczas w przypadku zarządów wieloosobowych każda osoba musiała złożyć podpis pod sporządzonym sprawozdaniem finansowym. Art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości określa, że w organach wieloosobowych zamiast wszystkich członków zarządu podpis może złożyć co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu. Warunkiem jest, że pozostałe osoby złożą oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania określone w ustawie o rachunkowości.

Czytaj więcej

Skonto - czym jest i komu się opłaca?

Oświadczenie te powinno być sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) lub papierowej, która jest opatrzona własnoręcznym podpisem (w sytuacji gdy jest organ wieloosobowy, jedna z osób, które wchodzą w skład tego organu podpisująca sprawozdanie finansowe musi zapewnić sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów). Oświadczenie to należy dołączyć do sporządzonego sprawozdania finansowego. W przypadku odmowy podpisania sprawozdania lub oświadczenia, wymagane jest sporządzenie pisemnego oświadczenia o odmowie, które dołącza się do sporządzonego sprawozdania.

Jest to korzystne rozwiązanie w sytuacji funkcjonowania organów wieloosobowych a złożenie podpisu może powodować problemy techniczne lub organizacyjne.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Ustawa o rachunkowości określa, że kierownikiem jednostki jest:

·       członek zarządu lub inny organ zarządzający, w przypadku organu wieloosobowego- członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę;

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
MDR zawieszone przez pandemię, ale eksperci radzą raportować na bieżąco
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Księgowość
Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur
Księgowość
Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie
Księgowość
Przejście z ryczałtu na skalę: jak księgować koszty
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Księgowość
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS