Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE

• Zbliża się ważny termin dla przedsiębiorców
• Takiego kasowego PIT może się firmom odechcieć
• Przedsiębiorcze matki znów w Sądzie Najwyższym. Jaki wyrok tym razem?
• Czy można odliczyć wydatki na wyjazd integracyjno-szkoleniowy za granicą?
• 20 lat w UE - jakie oceny wystawili polscy przedsiębiorcy?
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe na maj

Publikacja: 05.05.2024 19:32

Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE

Foto: Adobe Stock

20 maja — ważna data w kalendarzu przedsiębiorcy

Każda osoba, która w 2023 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu  z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, musi do 20 maja złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe (deklaracja ZUS DRA) dotyczące składki zdrowotnej za 2023 rok. Celem jest ustalenie wysokości składki należnej za ubiegły rok na podstawie faktycznie osiągniętych wówczas przychodów czy dochodów. Jeśli okaże się, że wystąpiła niedopłata, trzeba ją uregulować także do 20 maja, razem ze składką za kwiecień. 

Roczną składkę zdrowotną ustala się inaczej przy opodatkowaniu skalą podatkową i podatkiem liniowym, a inaczej przy  ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. W obu przypadkach przyda się kalkulator i nasze wskazówki.

Czytaj więcej

Składka zdrowotna: zbliża się ważny termin dla przedsiębiorców

Kasowy PIT raczej odstręcza

Eksperci nie ukrywają jednak rozczarowania propozycjami rządu ws. kasowego PIT. Przypomnijmy, że ma on zmienić dotychczasową zasadę rozliczeń z fiskusem, że firma płaci podatek niezależnie od tego, czy sama dostała pieniądze od kontrahenta. Kasowy PIT będzie płacony dopiero wtedy, gdy  przedsiębiorca otrzyma zapłatę albo jeśli nie otrzyma, to po dwóch latach albo przy likwidacji biznesu.

Przedsiębiorcy będą więc musieli  monitorować, ile czasu upłynęło od wystawienia faktury. Nowe przepisy nakładają zresztą obowiązek prowadzenia osobnej ewidencji faktur dokumentujących rozliczane metodą kasową przychody. Poza tym przychody ze sprzedaży na rzecz firm i osób fizycznych będą musiały być rozdzielane (te drugie są bowiem z metody kasowej wyłączone, podobnie jak transakcje z podmiotami powiązanymi).  

Ale najgorsze jest to, że każdą fakturę, zarówno przychodową, jak i kosztową, trzeba będzie sprawdzić z rachunkiem bankowym, bo wydatki też trzeba rozliczać dopiero po zapłacie. Do tego potrzebne będą rejestry płatności. To wszystko doprowadzi więc do podniesienia cen usług księgowych — twierdzą specjaliści od firmowych rozliczeń.

Czytaj więcej

Kasowy PIT skomplikuje życie przedsiębiorcom i księgowym

SN: wysoka podstawa składek nie może wynikać z hipotetycznych przychodów

Kobiety, które krótko po założeniu działalności zachodziły w ciążę i korzystały ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, od dawna są na celowniku ZUS.  Twierdził on, że specjalnie deklarowały one wysoką podstawę wymiaru składek, by pobierać wysoki zasiłek. Cóż...przepisy na to pozwalają, ale ZUS twierdzi, że to niezgodne z zasadami współżycia społecznego i obniżał przedsiębiorczym matkom podstawy wymiaru i świadczenia. 

W uchwale wydanej w listopadzie 2023 r.  Sąd Najwyższy uznał, że ZUS ma prawo tak robić, jeśli w początkowym okresie prowadzenia firmy biznesmenka deklaruje podstawę, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach (sygn. akt III UZP 3/23).

25 kwietnia br. Sąd Najwyższy orzekł zgodnie z tamtą uchwałą, że prowadzący działalność może deklarować wysoką podstawę, jeśli istnieją ku temu realne przesłanki ekonomiczne, a nie hipotetyczne (sygn. akt: III USKP 22/22).

Czytaj więcej

Kolejna porażka przedsiębiorczych matek przed Sądem Najwyższym

Szkolenie załogi nie zawsze da się wrzucić w koszty

Właściciel biura architektonicznego chciał poprawić atmosferę pracy, by zapobiec rotacji w zespole. Przyznał, że nie sprzyja ona rozwojowi firmy i destabilizuje jej bieżące funkcjonowanie. W tym celu zorganizował pięciodniowy zagraniczny wyjazd integracyjno-szkoleniowy, w który wzięło  udział czterech pracowników. Średnio część szkoleniowa trwała 4 godziny dziennie.  Reszta czasu przeznaczona była na integrację i relaks. I według właściciela to wszystko podniosło efektywność zespołu, polepszyło współpracę, poprawiło atmosferę. 

Wydatki (przelot, ubezpieczenia, noclegi, wyżywienie, wycieczki) właściciel firmy chciał rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów. Wcześniej poprosił o interpretację podatkową.

Fiskus uznał jednak, że wyjazd był głównie turystyczny i rozrywkowy, o czym świadczy miejsce pobytu i jego atrakcyjny program. Poza tym szkolenie na temat samokontroli czy samooceny można było zrobić nie ruszając się z Polski, a nawet z siedziby firmy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przelotem, ubezpieczeniem, noclegami, wyżywieniem oraz organizacją wycieczek.

Czytaj więcej

Więcej rozrywki niż celów biznesowych? Fiskus: taki wyjazd kosztów nie daje

Im większa firma, tym lepiej ocenia członkostwo Polski w UE

71 proc. firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest zadowolone z obecności Polski w Unii Europejskiej. Ponad 40 proc. sięgnęło po unijne dotacje, a jeszcze więcej planuje to zrobić. Tak wynika z  badania przeprowadzonego na początku kwietnia na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego. 

Im większa firma, tym wyższe oceny członkostwa w UE. Wśród mikrofirm 67 proc. zapytanych pozytywnie patrzy na minione dwie dekady, podczas gdy wśród średnich firm, zatrudniających od 50 do 249 pracowników, ten odsetek wynosi 81 proc. Jeszcze lepiej niż własną sytuację, firmy oceniają zmiany, jakie zaszły w ostatnim dwudziestoleciu w Polsce  – dla 78 proc. są pozytywne, a tylko dla 13 proc.  zdecydowanie lub raczej negatywne. 

Na ocenę członkostwa w UE wpływa m.in. to, czy firma korzystała  z unijnych dotacji lub pożyczek. 88 proc. przedsiębiorców, którzy skorzystali z pomocy finansowej z Unii,  pozytywnie ocenia nasze członkostwo w UE, a 90 proc. - zmiany w kraju. 

Z badania EFL wynika, że dotychczas z unijnego wsparcia korzystało 41 proc. przedsiębiorców, z czego  mikro  to 19 proc. , mali   - 46 proc., a średnie firmy — 58 proc.

Czytaj więcej

Polscy przedsiębiorcy chcą być w UE i korzystać z unijnych funduszy

WAŻNE TERMINY

6 maja

PONIEDZIAŁEK

√ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2024 r.
√ składki ZUS za kwiecień 2024 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

7 maja

WTOREK

√ wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2024 r.
√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, a także m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w kwietniu 2024 r.
√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2024 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w kwietniu 2024 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w kwietniu 2024 r.
√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za kwiecień 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do kwietnia 2024 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło w kwietniu 2024 r.
√ złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10 maja

PIĄTEK

√ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2024 r.

WSKAŹNIKI KADROWE

MAJ 2024

160 godzin – wymiar czasu pracy w maju 2024 r.
5,30 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w maju 2024 r.
107,6 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w drugim kwartale 2024 r.
7540,36 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 marca do 31 maja 2024 r.
2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 stycznia 2023 r.
4242 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
27,70 zł – minimalna stawka godzinowa brutto dla zleceniobiorców od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
63 630 zł (4242 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
234 720 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 7824 zł)
100 zł – maksymalna łączna wartość towarów przekazanych jednej osobie, uznawanych za prezenty o małej wartości (jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych)
10 zł – jednostkowa cena nabycia czy wytworzenia towaru (bez podatku) uznawanego za prezent o małej wartości (gdy podatnik nie prowadzi takiej ewidencji)
50 000 zł – wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia z VAT w 2019 r.
160 000 zł – wartość w roku podatkowym towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium Polski, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, decydująca o uznaniu sprzedaży wysyłkowej na terytorium Polski za sprzedaż dokonaną poza tym terytorium

20 maja — ważna data w kalendarzu przedsiębiorcy

Każda osoba, która w 2023 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu  z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, musi do 20 maja złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe (deklaracja ZUS DRA) dotyczące składki zdrowotnej za 2023 rok. Celem jest ustalenie wysokości składki należnej za ubiegły rok na podstawie faktycznie osiągniętych wówczas przychodów czy dochodów. Jeśli okaże się, że wystąpiła niedopłata, trzeba ją uregulować także do 20 maja, razem ze składką za kwiecień. 

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: korekta składki zdrowotnej * wakacje od ZUS * stancja w kosztach? * ulga na kościelną darowiznę * auta zwolnione z akcyzy * bhp z nowymi obowiązkami * certyfikat oferenta
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu