Tarcza 4.0. – kluczowe zmiany w zakresie prawa podatkowego

Tarcza 4.0 wprowadziła siedem ważnych zmian w podatkach. To m.in. ułatwienia w skorzystaniu z ulgi na złe długi, zwolnienie z podatku PIT i CIT od przychodów z budynków oraz zmiany w zakresie cen transferowych.

Publikacja: 04.08.2020 09:36

Tarcza 4.0. – kluczowe zmiany w zakresie prawa podatkowego

Foto: Tarcza 4.0 to także zmiany w podatkach. Źródło: Adobe Stock

Poniżej przedstawiamy opracowanie zawierające zestawienie kluczowych rozwiązań podatkowych wprowadzonych Tarczą 4.0., tj. ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086, mających na celu wsparcie w zachowaniu płynności finansowej, zmniejszenie obowiązków podatkowych, umożliwienie kontynuowania działalności gospodarczej oraz złagodzenie i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

Ułatwienia w skorzystaniu z ulgi na złe długi

Istotną zmianą wprowadzoną Tarczą 4.0. jest złagodzenie warunków ulgi na złe długi w PIT i CIT poprzez skrócenie terminu uprawniającego do skorzystania z możliwości pomniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek z 90 do 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie pod warunkiem, że wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta do dnia terminu płatności zaliczki.

CZYTAJ TEŻ: Ulga na złe długi

Z niniejszej ulgi będzie można korzystać w odniesieniu do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Zwolnienie z podatku PIT i CIT od przychodów z budynków

Art. 30 Tarczy 4.0 uchylił art. 52p ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.; dalej: „PDOFizU”), który przedłużał, w stosunku do podatników dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19, do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków.

Jednocześnie Tarcza 4.0 wprowadziła art. 52pa PDOFizU, na mocy którego zwolniono z podatku PIT przychody z budynków za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Przepisy o podatku u źródła przesunięte do stycznia

Analogiczne zmiany w przepisach prawa widoczne są w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.; dalej: „PDOPrU”), bowiem art. 32 Tarczy 4.0 uchylił wprowadzony Tarczą Antykryzysową art. 38h i wprowadził art. 38ha, który zwalnia z zapłaty podatku CIT od przychodów z budynków.

Zmiany w zakresie cen transferowych

Tarcza 4.0 wydłużyła terminy realizacji obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych oraz termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, przedłużono:

  1. do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca do 30 września 2020 r.;
  2. o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

CZYTAJ TEŻ: Trzeba zawiadomić o lokalnej dokumentacji cen transferowych

Dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej (w przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych) przedłużono do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Kary umowne w kosztach

Kolejna zmiana to uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań zapłaconych w związku ze skutkami COVID-19

Zgodnie z nowym art. 52zb PDOFizU oraz art. 38t PDOPrU przepisów odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 19 PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 PDOPrU nie stosuje się do zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Nowe wydatki znajdą się w kosztach

Oznacza to, iż możliwe będzie uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Bez zawiadomienia naczelnika

Następna zmiana to zwolnienie podatników z obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodany do ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 43) art. 57g stanowi, że do podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie wynikającym z wprowadzenia z powodu COVID-19 czasowego ograniczenia prowadzenia tej działalności stosuje się przepisy art. 34,  w zakresie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W takim przypadku, podatnicy nie mają obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

W rezultacie, podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie są obowiązani do zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej spowodowany wprowadzonym zakazem jej prowadzenia.

JPK_VAT poźniej

Wejście w życie nowego pliku JPK_VAT zostało przesunięte z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Nowy JPK_VAT ruszy w październiku

Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych

Warto wspomnieć, że już pierwsza Tarcza Antykryzysowa zawiesiła obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR), zarówno standaryzowanych, jak i transgranicznych. Zgodnie z przepisami pierwszej ustawy COVID-19 z 2 marca 2020 r. terminy na złożenie MDR, o których mowa w mowa w dziale III rozdziale 11a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 (dalej: „OrdPod”)), nie rozpoczynały się a rozpoczęte podlegały zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Danina solidarnościowa a raportowanie schematów podatkowych

Zasady te odnosiły się zarówno do schematów podatkowych transgranicznych, jak i innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych).

Tarcza 4.0 wprowadziła zróżnicowanie terminów raportowania schematów w odniesieniu do schematów transgranicznych oraz schematów krajowych.

Tarcza 4.0. zmieniła treść art. 31y ust. 1 ustawy COVID-19 w ten sposób, że terminy raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 OrdPod (dot. to schematów podatkowych transgranicznych) nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Następnie na podstawie rozporządzenia z 30 czerwca 2020 r.  w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami przedłużono terminy raportowania schematów podatkowych transgranicznych przez:

  1. promotora do 31 grudnia 2020 r.,
  2. korzystającego – do 31 stycznia 2021 r.,
  3. wspomagającego – do 28 lutego 2021 r.

Autorka jest  prawnikiem w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Poniżej przedstawiamy opracowanie zawierające zestawienie kluczowych rozwiązań podatkowych wprowadzonych Tarczą 4.0., tj. ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086, mających na celu wsparcie w zachowaniu płynności finansowej, zmniejszenie obowiązków podatkowych, umożliwienie kontynuowania działalności gospodarczej oraz złagodzenie i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia