Polski Ład to niższy limit dla płatności gotówkowych

Od kilku lat wyraźnie widoczna jest tendencja do obniżania limitu płatności gotówkowych, dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają nowe, niższe limity.

Publikacja: 08.12.2021 10:47

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na płatność gotówkową powyżej 8 000 zł będzie musiał liczyć się

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na płatność gotówkową powyżej 8 000 zł będzie musiał liczyć się z konsekwencjami.

Foto: Adobe Stock

Chodzi o zmiany wprowadzane w ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie Prawo Przedsiębiorców.

Limit płatności gotówkowych

Sporą rewolucję może spowodować wprowadzenie limitu płatności gotówkowych w transakcjach, w których jedną stroną jest przedsiębiorca a drugą konsument (podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej). Według dotychczasowego brzmienia przepisów, nie obowiązywał limit dotyczący takich transakcji. Od 1 stycznia 2022 r. limit będzie wynosił 20 tys. zł  dla konsumentów. Zmianę tę wprowadzono w ustawie z 30 maja 2014 r.  o Prawach Konsumentów poprzez dodanie art. 7b o treści: „Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Nie oznacza to konieczności zapłaty za pomocą terminala płatniczego. Przedsiębiorca w przypadku transakcji powyżej określonego ustawowo limitu będzie musiał podać kupującemu swój numer konta, na który będzie można dokonać zapłaty.

Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami - niższy limit

Obecny limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami wynosi 15 000 zł. Od 1 stycznia 2022 r. zmieniono artykuł 19 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców, który otrzyma brzmienie: „…jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza  8 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Oznacza to, że gdy wartość transakcji, będzie przekraczać kwotę  8000 zł brutto to już zapłata za całą fakturę powinna być dokonana w formie bezgotówkowej.

Czytaj więcej

Przedawnienie należności w biznesie

Dodatkowo dodano art. 19a, brzmiący „Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.”

Obowiązek ten nie będzie dotyczył przedsiębiorców, który nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. „Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.” Ponadto, określono, że minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może zwolnić, na czas określony, w drodze rozporządzenia, niektórych przedsiębiorców z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze możliwości techniczno-organizacyjne zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.

Wpływ zmiany limitu transakcji gotówkowych na inne przepisy

Należy pamiętać że do art. 19 pkt 2 odnoszą się przepisy innych ustaw:  art. 15d ustawy o CIT oraz art. 22p ustawy o PIT. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na płatność gotówkową powyżej 8 000 zł, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami. Przedsiębiorcy którzy nie dokonają płatności gotówkowych a wartość transakcji przekroczy 8 000 złotych nie będą mogli zaliczyć płatności do kosztów uzyskania przychodu. W takiej samej sytuacji znajdą się przedsiębiorcy, którzy dokonają płatności na inny rachunek, niż ten znajdujący się na ,,białej liście” w przypadku gdy dostawcą był inny czynny podatnik VAT oraz gdy płatność dokonano z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, gdy na fakturze znajdowała się informacja o split payment.

Chodzi o zmiany wprowadzane w ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie Prawo Przedsiębiorców.

Limit płatności gotówkowych

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Polski Ład wyzwaniem dla firm IT. Poszukają optymalizacji podatkowej?
Biznes
Będą kary za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”
Biznes
Banki oddadzą pole fintechom i walutom cyfrowym?
Marketing & Sprzedaż
Google wprowadza dwa nowe narzędzia dla polskich MŚP
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Prawo i Podatki
Certyfikat rezydencji podatkowej - kiedy jest potrzebny i jak go uzyskać?