Chodzi o zmiany wprowadzane w ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie Prawo Przedsiębiorców.

Limit płatności gotówkowych

Sporą rewolucję może spowodować wprowadzenie limitu płatności gotówkowych w transakcjach, w których jedną stroną jest przedsiębiorca a drugą konsument (podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej). Według dotychczasowego brzmienia przepisów, nie obowiązywał limit dotyczący takich transakcji. Od 1 stycznia 2022 r. limit będzie wynosił 20 tys. zł  dla konsumentów. Zmianę tę wprowadzono w ustawie z 30 maja 2014 r.  o Prawach Konsumentów poprzez dodanie art. 7b o treści: „Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Nie oznacza to konieczności zapłaty za pomocą terminala płatniczego. Przedsiębiorca w przypadku transakcji powyżej określonego ustawowo limitu będzie musiał podać kupującemu swój numer konta, na który będzie można dokonać zapłaty.

Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami - niższy limit

Obecny limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami wynosi 15 000 zł. Od 1 stycznia 2022 r. zmieniono artykuł 19 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców, który otrzyma brzmienie: „…jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza  8 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Oznacza to, że gdy wartość transakcji, będzie przekraczać kwotę  8000 zł brutto to już zapłata za całą fakturę powinna być dokonana w formie bezgotówkowej.

Czytaj więcej

Przedawnienie należności w biznesie

Dodatkowo dodano art. 19a, brzmiący „Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.”

Obowiązek ten nie będzie dotyczył przedsiębiorców, który nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. „Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.” Ponadto, określono, że minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może zwolnić, na czas określony, w drodze rozporządzenia, niektórych przedsiębiorców z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze możliwości techniczno-organizacyjne zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.

Wpływ zmiany limitu transakcji gotówkowych na inne przepisy

Należy pamiętać że do art. 19 pkt 2 odnoszą się przepisy innych ustaw:  art. 15d ustawy o CIT oraz art. 22p ustawy o PIT. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na płatność gotówkową powyżej 8 000 zł, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami. Przedsiębiorcy którzy nie dokonają płatności gotówkowych a wartość transakcji przekroczy 8 000 złotych nie będą mogli zaliczyć płatności do kosztów uzyskania przychodu. W takiej samej sytuacji znajdą się przedsiębiorcy, którzy dokonają płatności na inny rachunek, niż ten znajdujący się na ,,białej liście” w przypadku gdy dostawcą był inny czynny podatnik VAT oraz gdy płatność dokonano z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, gdy na fakturze znajdowała się informacja o split payment.