W deklaracji podaje się też informację o transakcjach realizowanych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych). Celem sprawozdawczości TPR jest uzyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji oraz prowadzenie analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania oraz innych analiz ekonomicznych oraz statystycznych. Po raz pierwszy podatnicy wypełniali informację TPR w roku 2020, dotyczącą transakcji realizowanych za rok 2019 r.

Ogólny termin na złożenie deklaracji TPR-C (podatnicy podatku CIT ) i TPR- P (podatnicy podatku PIT) upływa z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu raportowanego roku. Po raz kolejny z powodu pandemii koronawirusa, termin związany z wypełnieniem obowiązku dotyczącego raportowania informacji o cenach transferowych został przedłużony. Podatnicy dzięki temu zyskali dodatkowy czas na dokładne opracowanie raportowanych danych.  Dla pomiotów których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2020 r. termin na złożenie oświadczenia o cenach transferowych oraz formularza TPR-C  i TPR-P przesunięto z 30 września 2021r. o trzy miesiące do 31 grudnia 2021 r.

Podmioty krajowe - zwolnienia z TPR

Lokalną dokumentację cen transferowych powinny sporządzić pomioty powiązane w celu wykazania, że ceny stosowane między nimi są rynkowe i nie odbiegają od  stosowanych między podmiotami niepowiązanymi. Ustawodawca przewidział wyjątki zwalniające podatników z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Najpopularniejsze zwolnienie dotyczy tzw. podmiotów krajowych.

Muszą to być podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w roku podatkowym oraz każdy z tych podmiotów spełnił łącznie następujące warunki:

 - nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 (m.in. jednostki budżetowe, NBP, ARiMR);

- nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i34a (m.in. SSE);

- nie poniósł straty podatkowej.

Transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 2-9 ustawy nie podlegają raportowaniu w ramach informacji TPR. Natomiast transakcje zwolnione na podstawie art. 11n pkt 1 (tzw. zwolnienie podmiotów krajowych) podlegają raportowaniu w ramach informacji TPR, jednak zakres wymaganych informacji jest znacznie ograniczony.

Polski Ład – zmiany w terminie składania dokumentu TPR

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,  zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 11t ust. 1 – Polski Ład,  wprowadza zmiany w terminie złożenia deklaracji TPR wskazując, że podmioty „realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1–2 lub 10– 12 – składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.” Analogiczną zmianę wprowadzono w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zobowiązane będą do złożenia informacji TPR do końca listopada 2022 r.