Ostatni moment na wybór biegłego rewidenta

Firmy powinny w najbliższym czasie dokonać wyboru biegłego rewidenta. Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że przedsiębiorstwo powinno umożliwić biegłemu udział w inwentaryzacji.

Publikacja: 04.09.2020 12:35

Ostatni moment na wybór biegłego rewidenta

Foto: Pierwsza umowa na badanie sprawozdania finansowego musi być zawarta z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata. Źródło: Adobe Stock

Kiedy biegły rewident powinien zbadać sprawozdanie finansowe? Ustawa o rachunkowości określa, które firmy są zobowiązane do przedłożenia sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta. Badaniu podlegają sprawozdania: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych oraz m.in. sprawozdania banków, zakładów ubezpieczeń, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz funduszy emerytalnych, spółek akcyjnych. Kolejną dużą grupą podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia badania sprawozdania są pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniały co najmniej dwa z trzech wymienionych warunków:

– średnie zatrudnienie w roku wynosiło co najmniej 50 osób,

– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła równowartość w walucie polskiej przynajmniej  2,5 mln euro,

– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosiły równowartość w walucie polskiej przynajmniej 5 mln euro.

CZYTAJ TEŻ: Escape room z preferencją podatkową

Wielkości wyrażone w euro podlegają przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 r. Ponadto, jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych, wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych zobowiązane są również poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe (art. 14b ust. 2 updof oraz art. 9b ust. 1 pkt 2 updop).

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Udział w inwentaryzacji

Bardzo ważne jest, aby biegły rewident miał możliwość udziału w inwentaryzacji przeprowadzanej w przedsiębiorstwie. Do obowiązku firmy należy poinformowanie go o terminach jej przeprowadzania oraz umożliwieniu mu czynnego w niej udziału. Jednostka może rozpocząć inwentaryzację, nie wcześniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku obrotowego i zakończyć nie później niż 15 dni po jego zakończeniu. W sytuacji gdy w przedsiębiorstwie rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin rozpoczęcia inwentaryzacji wypada 1 października 2020 r. Warto pamiętać, ze inwentaryzacja jest procesem czasochłonnym i pracochłonnym, dlatego warto ją rozpocząć w termiach podanych w ustawie o rachunkowości.

CZYTAJ TEŻ: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Pierwszę umowę na badanie sprawozdania finansowego trzeba zawarzeć z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata. Można ją następnie przedłużyć na kolejny co najmniej dwuletni okres.

Kto dokonuje wyboru biegłego rewidenta?

Ustawa o rachunkowości  w artykule 66 ust. 4 określa, że wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. Wyjątkiem jest gdy statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

CZYTAJ TEŻ: Firmy nie zapłacą mniejszego VAT – stawki pozostaną bez zmian

Decyzja o wyborze firmy audytorskiej zawierana jest w formie pisemnej, najczęściej w formie uchwały organu zatwierdzającego. Umowę o badanie sprawozdania finansowego podpisuje kierownik jednostki.

Grożące sankcje

Ustawa o rachunkowości określa również, że osoby, które wbrew obowiązującym przepisom nie poddają badaniu sprawozdania finansowego, udzielają niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, nie składają sprawozdania finansowego do ogłoszenia, rozwiązują umowę o badanie sprawozdania finansowego bez uzasadnionej przyczyny lub zawierają umowę na okres krótszy niż dwa lata, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Kiedy biegły rewident powinien zbadać sprawozdanie finansowe? Ustawa o rachunkowości określa, które firmy są zobowiązane do przedłożenia sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta. Badaniu podlegają sprawozdania: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych oraz m.in. sprawozdania banków, zakładów ubezpieczeń, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz funduszy emerytalnych, spółek akcyjnych. Kolejną dużą grupą podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia badania sprawozdania są pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniały co najmniej dwa z trzech wymienionych warunków:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
MDR zawieszone przez pandemię, ale eksperci radzą raportować na bieżąco
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Księgowość
Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur
Księgowość
Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie
Księgowość
Przejście z ryczałtu na skalę: jak księgować koszty
Księgowość
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS