Faktura ze stawką ,,zw” w rejestrze zakupów VAT

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dokonują różnych zakupów w jej ramach. Większość z nich opodatkowana jest podatkiem VAT. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy są to towary lub usługi korzystające ze zwolnienia z podatku VAT.

Publikacja: 25.04.2022 00:49

Ze stawki ,,0%” mogą korzystać przedsiębiorcy będący VAT-owcami, tylko w ściśle określonych przypadk

Ze stawki ,,0%” mogą korzystać przedsiębiorcy będący VAT-owcami, tylko w ściśle określonych przypadkach.

Foto: johan10

Otrzymanie faktury opatrzonej stawką ,,0” podatku lub adnotacją ,,zw” niesie ten sam efekt - nie ma kwoty podatku VAT, cena brutto jest również ceną netto. Ze stawki ,,0%” mogą korzystać przedsiębiorcy będący VAT-owcami, tylko w ściśle określonych przypadkach. Sprzedawca stosując stawkę 0% VAT dla określonej sprzedaży ma obowiązek wykazać opodatkowaną w ten sposób sprzedaż w deklaracji VAT. Jest ona traktowana jako sprzedaż opodatkowana, pomimo, że jej wysokość nie ma wpływu na wielkość zapłaconego podatku VAT. Odmienna sytuacja występuje w przypadku sprzedaży zwolnionej z podatku VAT, oznaczonej symbolem ,,zw”. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż towarów lub usług, które są w całości zwolnione z podatku VAT nie muszą rejestrować się jako podatnicy VAT.

Faktura ,,zw” w rejestrze zakupów?

Art. 109 ust. 3 ustawy o VAT określa, że „Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

 1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

 2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

 3) kontrahentów;

4) dowodów sprzedaży i zakupów.”

W przypadku rejestru zakupu VAT nie ma przepisów zobowiązujących podatników do ujmowania w nim faktur, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Faktury takie nie mają wpływu na obniżenia wartości podatku należnego do urzędu skarbowego i nie wpływają na rozliczenia z urzędem skarbowym. Dotyczy to np. usług noclegowych lub gastronomicznych.

Czytaj więcej

Faktura zamiast paragonu dla osoby fizycznej?

Potwierdzenie można znaleźć w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lutego 2009 (IPPP2/443-1882/08-2/BM) Ustawodawca w w/analizowanym przepisie art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż Podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję dla celów podatku od towarów i usług oraz określa co taka ewidencja powinna zawierać. Przy czym nie jest to katalog zamknięty. Ustawodawca poza obowiązkowymi, wyszczególnionymi enumeratywnie, elementami ewidencji, wskazał, iż ewidencja prowadzona dla celów podatku VAT może zawierać inne dane - jeżeli mają one na celu prawidłowe, zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym, sporządzenie deklaracji podatkowej. Powołany przepis nie nakłada jednak na podatnika obowiązku prowadzenia przedmiotowej ewidencji w sposób sformalizowany. (…)Biorąc pod uwagę powyższe należy więc stwierdzić, iż z treści art. 109 ust. 3 ustawy nie wynika obowiązek ujmowania zakupów związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi, nieopodatkowanych oraz od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (ww. przepis nakazuje ujmować w ewidencji nabycia towarów i usług związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi).”

Otrzymanie faktury opatrzonej stawką ,,0” podatku lub adnotacją ,,zw” niesie ten sam efekt - nie ma kwoty podatku VAT, cena brutto jest również ceną netto. Ze stawki ,,0%” mogą korzystać przedsiębiorcy będący VAT-owcami, tylko w ściśle określonych przypadkach. Sprzedawca stosując stawkę 0% VAT dla określonej sprzedaży ma obowiązek wykazać opodatkowaną w ten sposób sprzedaż w deklaracji VAT. Jest ona traktowana jako sprzedaż opodatkowana, pomimo, że jej wysokość nie ma wpływu na wielkość zapłaconego podatku VAT. Odmienna sytuacja występuje w przypadku sprzedaży zwolnionej z podatku VAT, oznaczonej symbolem ,,zw”. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż towarów lub usług, które są w całości zwolnione z podatku VAT nie muszą rejestrować się jako podatnicy VAT.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
MDR zawieszone przez pandemię, ale eksperci radzą raportować na bieżąco
Księgowość
Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur
Księgowość
Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie
Księgowość
Przejście z ryczałtu na skalę: jak księgować koszty
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Księgowość
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą