Postojowe razy trzy i szersze zwolnienia ze składek ZUS

Projekt tarczy antykryzysowej 2.0 jest już procedowany w Sejmie. Źródło: Adobe Stock

Postojowe wypłacane trzy razy i zwolnienia ze składek dla ZUS dla szerszego kręgu przedsiębiorców to wybrane rozwiązania, które ma przynieść druga tarcza antykryzysowa.

Tarcza antykryzysowa 2.0 ma być wsparciem dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa.

Większość propozycji zawartych w projekcie, nad którym pracują posłowie to zmiany do rozwiązań, które weszły w życie w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej 31 marca 2020 r. Pewne modyfikacje zajdą w dostępie do preferencyjnych pożyczek oraz preferencjach w zakresie ZUS, w tym wypłaty postojowego.

Z proponowanych rozwiązań będą mogli skorzystać tylko przedsiębiorcy, których trudna sytuacja ekonomiczna jest spowodowana przez COVID-19. Jeśli tarapaty firm to skutek innych okoliczności, ze wsparcia zawartego w drugiej specustawie nie skorzystają.

Ze zwolnienia z ZUS skorzysta więcej przedsiębiorców

W projekcie zaproponowano m.in. rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z trzymiesięcznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Chodzi o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób. Z zastrzeżeniem, że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Dodatkowo jest propozycja, aby objąć zwolnieniem ze składek wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników. Ponadto, do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie będzie się wliczać pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

Postojowe do wypłaty trzy razy

Wśród rozwiązań zawartych w projekcie znalazła się propozycja, aby w miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego – wprowadzić możliwość ponownego przyznania tej pomocy, nie więcej niż trzykrotnie. Jednocześnie pozostawiono Radzie Ministrów możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Kto dostanie postojowe od państwa

Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki.

Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Kiedy przysługuje postojowe dla przedsiębiorców

Rola Agencji Rozwoju Przemysłu

W projekcie zawarto opcje korzystania z szeroko pojętego wsparcia przez osoby parające się biznesem, a których pandemia doprowadziła do trudnej bądź dramatycznej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie ma być udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP). Chodzi o instrumenty finansowego wsparcia zwrotnego, w tym w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową. na warunkach rynkowych.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Gdzie znaleźć tekst specustawy

To ARP będzie określała w porozumieniu z przedsiębiorcą na jaki cel udzielane będzie wsparcie. Będzie ono następować na wniosek przedsiębiorcy i to on będzie musiał przedstawić swoją sytuację. Wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy przedsiębiorca będzie bowiem składał oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące tej sytuacji finansowej. Oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Co więcej, do wniosku trzeba będzie dołączyć plan naprawczy, który chce podjąć osoba prowadząca firmę, aby poprawić swą sytuację.

Na rozpatrzenie wniosku Agencja Rozwoju Przemysłu będzie miała 14 dni. A gdy zabraknie jakiś dokumentów, przedsiębiorca będzie miał 5 dni na ich uzupełnienie. Co ważne, czynności prawne związane z przekazaniem wsparcia przez Agencję dla przedsiębiorców będą zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Szerszy dostęp do pożyczek

Projekt drugiej specustawy rozszerza krąg mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z preferencyjnych pożyczek, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Zlikwidowany bowiem zostanie warunek utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie tej zmiany.

Zajdą też pewne zmiany w programie pożyczkowym realizowanym przez BGK „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, w tym m.in. wprowadzone zostaną ulgi w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu.

Ponadto, wszyscy przedsiębiorcy będą mogli renegocjować warunki kredytu bankowego, niezależnie od wielkości firmy. Ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Pożyczki dla firm na specjalnych warunkach

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to dzień następujący po dniu ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw z pewnymi wyjątkami.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Można już składać WIS-W

Od początku listopada można składać wnioski o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Ale uwaga. ...

Kompleksowa pomoc dla polskich firm w Wielkiej Brytanii

Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył w Londynie zagraniczne przedstawicielstwo. Ma ono m.in. wspierać polskie firmy. ...

Wraca temat zmian stawek VAT

Branża sadownicza i producenci soków mogą raczej odetchnąć. Choć prace nad nową matrycą VAT ...

Perspektywy współpracy z branżą hotelarską w ZEA

Polskie firmy powinny teraz szukać swoich szans na Bliskim Wschodzie, gdyż obecny kryzys sprzyja ...

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ułatwił pracę urzędnikom skarbowym

NIK: JPK usprawnił pracę skarbówce

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ułatwił pracę urzędnikom skarbowym. W pierwszym okresie jego wdrażania był ...

Koronawirus to kolejna szansa dla branży fintech

Dzięki pracy w środowisku internetowym i automatyzacji kluczowych procesów fintechy są w stanie ograniczyć ...