Rozwiązanie rezerwy na niewykorzystany urlop

Rezerwa to zobowiązanie jednostki, którego termin wymagalności albo kwota nie są pewne. Przedsiębiorca jest świadomy ciążącego na nim obowiązku, jednak nie może wiarygodnie określić jego terminu lub kwoty.

Publikacja: 06.04.2022 14:42

Decydując się na zawiązanie rezerwy np. z tytułu niewykorzystanych urlopów, powinno mieć się na uwad

Decydując się na zawiązanie rezerwy np. z tytułu niewykorzystanych urlopów, powinno mieć się na uwadze zasadę istotności kosztów z tego tytułu.

Foto: Oleh Marchak

Rezerwę tworzy się gdy jej szacowana wartość ma istotne znaczenie z punktu widzenia przygotowywanego sprawozdania finansowego. W takim przypadku podmiot gospodarczy ma obowiązek jej utworzenia.

Rezerwa - czym jest?

Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty sporządzające sprawozdanie finansowe są zobowiązane do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej  przedsiębiorstwa oraz wyniku finansowego. Jednostka powinna ująć w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte na jej rzeczy przychody oraz obciążające ją koszty związane z tym przychodami, które dotyczą danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Nie należy zapominać również o zasadzie współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów jednostki zalicza się przychody lub koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych oraz te, które przypadają na ten okres, natomiast nie zostały jeszcze faktycznie poniesione.

Decydując się na zawiązanie rezerwy np. z tytułu niewykorzystanych urlopów, powinno mieć się na uwadze zasadę istotności kosztów z tego tytułu. Rezerwę powinno się utworzyć, jeżeli wartość niewykorzystanych urlopów jest znacząca i istotnie wpływa na rzetelność sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości nie nakłada na kierownika jednostki obowiązku tworzenia rezerw z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych. Decyzja o jej utworzeniu pozostaje w gestii kierownika jednostki, który podejmuje ją kierując się m.in. wspomnianą zasadą istotności. Jeżeli wysokość niewykorzystanego urlopu nie wpłynie na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji firmy i nie zniekształci jej wyniku finansowego, w takim przypadku nie ma potrzeby tworzenia rezerwy. Pracodawca ma prawo odstąpić od tworzenia rezerw na niewykorzystany urlop w przypadku pracowników, których wynagrodzenia nie podlegają w ciągu roku znacznym wahaniom.

Czytaj więcej

Czy zleceniobiorca może być w delegacji?

Nie ma potrzeby tworzenia rezerwy w przypadku gdy niewykorzystanie urlopów ma charakter powtarzalny w każdym roku obrotowym a kwota ta, jest rokrocznie do siebie zbliżona.

Rozliczenie i rozwiązanie rezerwy

Rozliczenia międzyokresowe bierne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w chwili ich ujęcia w księgach rachunkowych. Są tytułem różnicy przejściowej między wartością podatkową a księgową. Są kosztem uzyskania przychodu w momencie ich naliczenia np.  jako elementu listy płac. Oznacza to, że kosztem podatkowym stają się w momencie wypłaty tzn. wykorzystany urlop. Rozliczenie następuję z uwzględnieniem zasady ostrożności. Utworzona rezerwę rozlicza się zgodnie z art.  39 ust. 3 ustawy o rachunkowości ,,Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.”

·       stosownie do upływu czasu – w równych kwotach przypadających na poszczególne okresy sprawozdawcze np. miesięcznie;

·       stosownie do wielkości świadczeń – np. proporcjonalnie do wielkości produkcji, wysokości sprzedaży, ilości zleceń produkcyjnych.

Czytaj więcej

Szkolenie pracownika poza godzinami pracy - co z czasem pracownika?

W wyniku powstania zobowiązania, następuje wykorzystanie utworzonej rezerwy. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 określa, że ,,zamiana rezerwy/biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w zobowiązanie, wobec przekształcenia się przewidywanego ryzyka wykonania przez jednostkę świadczeń, wynikających z ciążących na niej obowiązków w pewność, powoduje zmniejszenie rezerwy bądź biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów i zwiększenie zobowiązań.” Rzeczywiste poniesione koszty ujmuje się na kontach zespołu ,,4” i/ lub ,,5” oraz zespołu ,,2” np. rozrachunki z tytułu wynagrodzeń/ pozostałe rozrachunki. Jednocześnie należy pamiętać o rozliczeniu kwot ujętych na koncie biernych rozliczeń okresowych kosztów (zapis po stronie Wn) oraz konta zespołu 5 (strona Ma). Zmiana biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w zobowiązanie (przewidywane ryzyko przekształciło się w pewność) powoduje zmniejszenie biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów i zwiększenie zobowiązań.

Rezerwa może być wykorzystana zgodnie z celem na jaki była pierwotnie utworzona. Rozwiązanie rezerwy następuje w związku z powstaniem zobowiązania, na które była utworzona.

Rezerwę tworzy się gdy jej szacowana wartość ma istotne znaczenie z punktu widzenia przygotowywanego sprawozdania finansowego. W takim przypadku podmiot gospodarczy ma obowiązek jej utworzenia.

Rezerwa - czym jest?

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Księgowość
MDR zawieszone przez pandemię, ale eksperci radzą raportować na bieżąco
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Księgowość
Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur
Księgowość
Wydatki na wdrożenie JPK i KSeF można odliczyć w czasie
Księgowość
Przejście z ryczałtu na skalę: jak księgować koszty
Księgowość
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS