Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – jakie zmiany zaszły ostatnio?

Wprowadzona w połowie 2020 roku nowa matryca stawek VAT wprowadziła pewne zmiany w klasyfikacji oraz oznaczeniach dla towarów i usług. Dla tych pierwszych obowiązująca jest nomenklatura CN, dla drugich PKWiU 2015.

Publikacja: 08.11.2021 18:43

Jak tłumaczy ustawodawca, podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2015 jest zapewnienie jednolitego grupowa

Jak tłumaczy ustawodawca, podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2015 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki.

Foto: Ilias

Przed 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy posługiwali się PKWiU 2008 i 2015. Jednak zmiany w matrycy stawek VAT wprowadziły zmiany i obowiązująca jest już tylko PKWiU 2015 oraz nomenklatura scalona (CN).

Zacznijmy jednak od początku, a wiec wyjaśnienia czym w ogóle jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Otóż wszystko w tym obszarze precyzuje rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Z przepisów tych wynika, że Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została opracowana na potrzeby statystyki. Może stanowić także podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, jak również organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. narzędzi ewidencyjnych.

PKWiU jest kluczowa dla ustalenia opodatkowania zarówno dla potrzeb VAT, jak i podatków dochodowych – PIT i CIT, a także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.

Jak czytać PKWiU?

Przepisy wspomnianego rozporządzenia wskazują, że PKWiU 2015 jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym, określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną.

Wzór PKWiU to: A - oznaczenia literowe, XX - oznaczenia cyfrowe. Rozporządzenie określa siedem poziomów kształtowania PKWiU.

A – sekcja (oznaczenie literowe)

xx – dział

xx.x – grupa

xx.xx – klasa

xx.xx.x – kategoria

xx.xx.xx – podkategoria

xx.xx.xx.x – pozycja

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym, pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi.

Wyroby to: surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów - o ile występują w obrocie.

Z kolei usługi stanowią:

·         wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

·         wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa, na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności, z materiałów własnych wykonawcy.

Po co nam PKWiU?

Jak tłumaczy ustawodawca, podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2015 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto, w wielu przypadkach PKWiU 2015 będzie wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2015.

Czytaj więcej

Anulowanie faktury - kiedy jest możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?

Ważne jest to, że na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek zaliczenia określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU 2015. Powinien więc tego dokonać producent produktu. To właśnie on - producent (usługodawca) ma wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU 2015, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Jeśli w praktyce pojawią się wątpliwości w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć produkt, producent lub usługodawca może zwrócić się o pomoc do właściwej jednostki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazanej w komunikacie prezesa GUS w sprawie udzielania informacji dotyczącej standardów klasyfikacyjnych, publikowanym w Dzienniku Urzędowym GUS.

PKWiU a inne klasyfikacje

Omawiając zasady tworzenia i posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) trzeba pamiętać, że nie jest ta klasyfikacja konstrukcją wyłącznie polską. Oparto ją na następujących klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych:

·         Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE), Rev. 2 (Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gosporadczych w UE),

·         Classification of Products by Activity (CPA), wersja Rev.2.1 (Klasyfikacja Produktów wg Działalności),

·         Combined Nomenclature (CN), obowiązującej w roku 2015 (Nomenklatura Scalona) i corocznie aktualizowanej przez Komisję (UE),

·         Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika

Towary i usługi w rozporządzeniu o PKWiU podzielono na odpowiednie sekcje, które skupiają m.in. określone branże. W rozporządzeniu wskazano sekcje od A do U.

Prawo i Podatki
Ulgi podatkowe dla osób, które przeprowadzą się wraz z działalnością do Włoch
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Kadry & Płace
Czy kodeks pracy przewiduje możliwość nieodpłatnych godzin próbnych?
Kadry & Płace
Mobbing w pracy - jak sobie z nim radzić?
Księgowość
Jednorazowa amortyzacja - kiedy jest możliwa?
Księgowość
Polskie auto na czeskich numerach rejestracyjnych? To się opłaca