Niezbędnik przedsiębiorcy. Dajesz pracę Ukraińcom - przeczytaj. Co się zmieni w ordynacji podatkowej? Amortyzuj póki czas. Firma w spadku z ulgą

• Nowe obowiązki dla pracodawców zatrudniających ludzi z Ukrainy

• Nadchodzą spore zmiany w ordynacji podatkowej - korzystne i niekorzystne dla podatników

• Ostatnie miesiące amortyzacji firmowych mieszkań - czy można zwiększać stawki amortyzacji wstecznie?

• Dobra wiadomość dla dziedziczących firmę

• Dwie ważne interpretacje dla spółek: co z podatkiem, gdy zarząd nie dostaje pensji? czy opłaty za usługi prawne dla prezesów można rozliczyć jako koszty?

• Terminy na ten tydzień

Publikacja: 17.07.2022 11:21

Niezbędnik przedsiębiorcy.  Dajesz pracę Ukraińcom - przeczytaj. Co się zmieni w ordynacji podatkowej? Amortyzuj póki czas. Firma w spadku z ulgą

Foto: Adobe Stock

Nowe obowiązki szefów pracowników z Ukrainy

Od 15 lipca praca uchodźców z Ukrainy jest uznawana w Polsce za legalną, jeśli odbywa się na warunkach nie gorszych niż zgłoszone przez przedsiębiorców w powiadomieniach złożonych na portalu praca.gov.pl w ciągu 14 dni od rozpoczęcia takiego zatrudnienia. Obniżenie wymiaru czasu pracy czy wynagrodzenia Ukraińca, nawet przejściowe, wymaga złożenia nowego powiadomienia o warunkach zatrudnienia cudzoziemca.

To oznacza, że przedsiębiorca, który określił w powiadomieniu wynagrodzenie uchodźcy z Ukrainy na poziomie 4 tys. zł za pełny wymiar czasu pracy, nie może mu teraz zapłacić mniej ani wyznaczyć mniej godzin pracy.

Brak powiadomienia naraża przedsiębiorcę na karę do 30 tys. zł.

Czytaj więcej

Zatrudniasz uchodźców z Ukrainy? Od piątku masz nowe obowiązki

Przedawnienie, blokada kont, nowa ulga - co się zmieni za rok w ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów szykuje kolejną reformę podatkową. Zmiany w większości mają wejść w życie 1 czerwca 2023 r. Wśród pozytywnych informacji dla podatników jest m.in. długo oczekiwane rozwiązanie problemu wszczynania postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zmienią się też zasady ściągania zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Obecnie nie ulegają przedawnieniu. MF proponuje, by po wpisie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego termin przedawnienia biegł na nowo.

Projekt przewiduje też zniesienie obowiązku składania dodatkowego wniosku o stwierdzenie nadpłaty wynikającej ze skorygowanego zeznania oraz wprowadzenie postępowania uproszczonego dla spraw, w których zobowiązanie podatkowe nie przekracza 5 tys. zł (ma być wszczynane na wniosek podatnika i trwać maksymalnie 14 dni).

Ma się pojawić nowa ulga w spłacie zobowiązań – umorzenie podatku jeszcze przed terminem jego płatności.

Fiskus dostanie jednak więcej uprawnień do ścigania firm. M.in. od 2024 r. będzie mógł zablokować nie tylko konta firmowe, ale też oszczędnościowe, będące własnością przedsiębiorców. Blokada wydłuży się z 72 do 96 godzin. Skarbówka będzie mogła też zażądać od banku, aby wstrzymał budzące podejrzenia przelewy.

Czytaj więcej

Będą zmiany w ordynacji podatkowej: fiskus zablokuje konto na dłużej

Czy można przyspieszyć amortyzację mieszkania?

Od 2023 r. nie będzie już można amortyzować mieszkań i domów. Niektórzy przedsiębiorcy próbują więc zwiększać stawki amortyzacji, także wstecznie, za poprzednie lata.

Tak chciał zrobić przedsiębiorca z branży nieruchomościowej, który w ewidencji środków trwałych ma wpisane dom i mieszkanie. Do obu nieruchomości stosuje przy amortyzacji metodę liniową i roczną stawkę 1,5 proc. Przedsiębiorca uznał, że może skorzystać z prawa do korekty rozliczeń za poprzednie lata i zastosować indywidualną stawkę amortyzacji - 10 proc. rocznie. Nieruchomości były bowiem używane przed ich nabyciem przez inny podmiot przynajmniej 60 miesięcy, więc spełniony jest warunek z art. 22j, ust. 3 ustawy o PIT.

Fiskus powiedział „nie". Podkreślił, że wybranej metody amortyzacji nie można zmieniać w trakcie tego procesu (interpretacja nr 0115-KDIT3.4011.287.2022.2.JŁ).

Czytaj więcej

To ostatnie miesiące na amortyzację firmowych mieszkań

Dobra wiadomość dla dziedziczących firmy po najbliższych

Żona odziedziczyła firmę po zmarłym mężu. Chciała skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku, miała jednak wątpliwości, który przepis ustawy o podatku od spadków i darowizn może zastosować: art. 4a, czy też art. 4b?

Pierwszy przewiduje zwolnienie dla członków najbliższej rodziny z zerowej grupy podatkowej, czyli m.in. małżonków, rodziców, dzieci. Warunkiem skorzystania z ulgi jest zgłoszenie faktu nabycia spadku w urzędzie skarbowym w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku bądź od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Drugi przepis zwalnia z daniny tych, którzy dziedziczą przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Taki spadek także trzeba zgłosić skarbówce, dodatkowy warunek to prowadzenie firmy przez nabywcę przez przynajmniej dwa lata.

Fiskus przyznał, że najbliżsi mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a, bez warunku prowadzenia przedsiębiorstwa przez dwa lata. Artykuł 4b rozszerza natomiast ulgę na osoby spoza kręgu najbliższej rodziny. I to dla nich jest ten dodatkowy warunek (numer interpretacji: 0111-KDIB2-3.4015.66.2022.1.M).

Czytaj więcej

Dziedziczysz firmę? Fiskus wydał korzystną interpretację

Wydatki na prawników dla prezesa nie do odliczenia

Czy spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach honorarium kancelarii adwokackiej reprezentującej członków jej zarządu w sprawie o wyłudzenia VAT?

Na takie pytanie pewnej firmy z branży budowlanej odpowiedział niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Prokuratura zarzuciła jej wystawianie tzw. pustych faktur podwykonawcom. W celu obrony prezesa, członków zarządu i właściciela wynajęła kilka kancelarii prawnych, które wystawiły faktury za swoje usługi. Spółka przekonywała, że bez działania członków zarządu nie osiągnęłaby żadnych przychodów. Wydatki na ich obronę są więc uzasadnione i niezbędne do kontynuacji działalności gospodarczej.

Fiskus miał inne zdanie. Uznał, że wydatki na usługi prawne dotyczące obrony prezesa, członków zarządu i wspólnika nie mogą być podatkowym kosztem, bo nie przyczyniają się do uzyskania firmowego przychodu (interpretacja nr 0111-KDIB1-2.4010.150.2022.1.MZ).

Czytaj więcej

Prawnicy bronią prezesa i zarządu, ale w koszty ich wrzucić nie można

Prezes bez pensji, spółka bez CIT

Skarbówka wydała ważną interpretację dla spółek, które nie przyznały wynagrodzenia członkowi zarządu.

Pewna spółka, nazwijmy ją A, ma jednego wspólnika - jest nim fundusz działający na rzecz dużych firm z sektorów strategicznych dla polskiej gospodarki zarządzany przez podmiot B. Ten z kolei zawarł umowę o zarządzanie ze spółką Skarbu Państwa C. Ta spółka jest jedynym akcjonariuszem B, a także posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu. Otrzymuje też wynagrodzenie od B.

W skład zarządu spółki A wchodzi osoba zatrudniona jednocześnie na podstawie umowy o pracę w C. Jest ona też zobowiązana do reprezentowania funduszu w organach przedsiębiorstw, w których jest inwestorem. Członek zarządu spółki A nie otrzymuje od niej wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji. Dostaje za to pensję od C.

Czy skoro spółka A nie płaci członkowi zarządu, to uzyskuje nieodpłatne świadczenie i musi zapłacić od tego CIT? Kodeks spółek handlowych nie wprowadził obowiązku przyznawania wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu. Dopuszczalne jest wykonywanie jej bez wynagrodzenia.

Fiskus się z tym zgodził i potwierdził, że brak wynagrodzenia członka zarządu w spółce A nie oznacza, iż uzyskuje ona nieodpłatne świadczenie (interpretacja 0111-KDIB1-2.4010.247.2022. 1.AW).

Czytaj więcej

Spółka nie płaci pensji zarządowi, nie zapłaci też CIT

WAŻNE TERMINY I WSKAŹNIKI

20 lipca

ŚRODA

√ wpłacić składki ZUS za czerwiec 2022 r. - pozostali płatnicy składek oprócz  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych

√ zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec lub za II kwartał 2022 r.

√ zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za czerwiec lub za II kwartał 2022 r.

√ zapłacić zaliczki za czerwiec 2022 r. pobrane na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy

√ wpłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec lub za II kwartał 2022 r.

√ zapłacić zaliczkę na podatek pobraną za czerwiec 2022 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową

√ zapłacić zryczałtowany podatek - dotyczy podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w czerwcu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)

√ wpłacić zryczałtowany podatek - dotyczy spółki, która w czerwcu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ spółka nieruchomościowa lub  przedstawiciel podatkowy spółki nieruchomościowej musi wpłacić zaliczki na podatek za czerwiec 2022 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłać podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informację o wpłaconej zaliczce

√ wpłacić za czerwiec 2022 r. podatek dochodowy  od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i art. 30g ustawy o PIT

√ wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2022 r. - dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT

√ wpłacić na PFRON za czerwiec 2022 r.

Nowe obowiązki szefów pracowników z Ukrainy

Od 15 lipca praca uchodźców z Ukrainy jest uznawana w Polsce za legalną, jeśli odbywa się na warunkach nie gorszych niż zgłoszone przez przedsiębiorców w powiadomieniach złożonych na portalu praca.gov.pl w ciągu 14 dni od rozpoczęcia takiego zatrudnienia. Obniżenie wymiaru czasu pracy czy wynagrodzenia Ukraińca, nawet przejściowe, wymaga złożenia nowego powiadomienia o warunkach zatrudnienia cudzoziemca.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności