Niezbędnik przedsiębiorcy: Mały ZUS Plus jeszcze dłużej * Zakaz amortyzacji niekonstytucyjny * Firma w całym domu a odpisy * Bezpośrednia pomoc dla Ukraińców jako CSR? * Darowizna auta z leasingu w PIT * Zakaz handlu w niedziele * Zmiany we franczyzie

• Już nie 3, a 4 lata niższych składek do ZUS
• Zakaz amortyzacji z Polskiego Ładu: dwa orzeczenia, które dają nadzieję
• Sąd o bezpośrednim wsparciu dla Ukraińców: fiskus nie ma racji
• Darowizna auta wykupionego z leasingu: co z PIT?
• Zakaz handlu w niedziele: mniej luzu
• Franczyzobiorcy będą mieli lepiej
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 05.08.2023 20:38

Niezbędnik przedsiębiorcy: Mały ZUS Plus jeszcze dłużej * Zakaz amortyzacji niekonstytucyjny * Firma w całym domu a odpisy * Bezpośrednia pomoc dla Ukraińców jako CSR? * Darowizna auta z leasingu w PIT * Zakaz handlu w niedziele * Zmiany we franczyzie

Foto: Adobe Stock

Ulgowy ZUS o rok dłużej

Przedsiębiorcy, którzy obecnie, tj. w 2023 r., korzystają z ulgi Małego ZUS Plus, mogą ją przedłużyć o kolejne 12 miesięcy. To dzięki przepisom, które weszły w życie 1 sierpnia.

Pod hasłem "Mały ZUS plus" kryje się możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (bez składki zdrowotnej) przez przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Ulgowe składki są liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

W sumie przedsiębiorcy spełniający warunki będą mogli opłacać niższe składki przez 48 miesięcy, a nie - jak dotychczas - 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Jakie są zasady korzystania z dodatkowego Małego ZUS Plus? Ważny jest dochód jako podstawa kalkulowania składek. Podajemy za ministerstwem rozwoju, jak go wyliczyć.

Czytaj więcej

Od 1 sierpnia można skorzystać z dodatkowego Małego ZUS Plus

Sąd: zakaz amortyzacji niezgodny z konstytucją

Chodzi o zakaz wprowadzony Polskim Ładem i obejmujący budynki i lokale mieszkalne wpisane do ewidencji przed 2022 r. Wzbudził ogromne kontrowersje i protesty podatników, którzy już zaczęli amortyzować nowo wybudowane nieruchomości i uważają, że nadal powinni mieć prawo do odpisów w myśl konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych i interesów w toku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał jednemu z nich rację. Firma wpisała do ewidencji środków trwałych trzy nowe budynki i rozpoczęła ich amortyzację przed 1 stycznia 2022 r.

Fiskus nie zgodził się z jej stanowiskiem, że może korzystać z odpisów aż do pełnej amortyzacji budynków. Ale sąd uznał, że to wykluczenie jest jednoznacznie niezgodne z konstytucją. Zdaniem WSA, zakaz amortyzacji powinien mieć zastosowanie wyłącznie do tych budynków i lokali mieszkalnych, które zostały nabyte lub wytworzone po 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej

Sąd: zakaz amortyzacji z Polskiego Ładu jest niekonstytucyjny

Jest amortyzacja, gdy firma zajmuje całe mieszkanie

Jeśli całe mieszkanie zostało przeznaczone na firmę, nie dotyczy go wprowadzony przez Polski Ład zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Z pytaniem do fiskusa zwrócił się radca prawny, który cały lokal mieszkalny przeznaczył na swoją kancelarię. Płaci też wyższy podatek od nieruchomości.

Skarbówka nie chciała zgodzić się ze stanowiskiem prawnika, że skoro nieruchomość nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, tylko prowadzeniu działalności, nie można uznać, że obejmuje ją zakaz amortyzacji.

Z wyroku WSA w Krakowie wynika, że skarbówka nie może bezrefleksyjnie zakazywać amortyzacji. Skoro lokal jest zajęty na firmę, to nie można zaspokajać w nim potrzeb mieszkaniowych. Wówczas zakaz amortyzacji go nie dotyczy.

Czytaj więcej

Firma w domu: pojawiła się nadzieja na amortyzację

Pomagali Ukraińcom, wygrali ze skarbówką

Pewna kancelaria prawno-podatkowa wywalczyła pozytywne orzeczenie sądu administracyjnego w sprawie rozliczenia kosztów bezpośredniej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Od początku wojny kancelaria zapewniała im posiłki, dach nad głową, transport z granicy, opłacała pomoc lekarską, psychologiczną oraz korepetycje z języka polskiego, a także oferowała wsparcie prawne.

Kancelaria uznała swoje działania za spełniające kryteria społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i chciała rozliczyć wydatki w kosztach uzyskania przychodów. Fiskus się nie zgodził, bo szczególny przepis, który dopuszcza rozliczenie w kosztach wydatków na pomoc ofiarom wojny, nie obejmuje wsparcia przekazanego bezpośrednio Ukraińcom. Pomoc musi być udzielona za pośrednictwem określonych podmiotów np. organizacji pożytku publicznego (również ukraińskiej) czy jednostki samorządu terytorialnego.

Ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie miał wątpliwości, że pomoc Ukraińcom wpisuje się w działania z zakresu CSR i strategię budowania marki firmy realizującej cel ochrony interesu społecznego. Można zatem uznać koszty wsparcia za poniesione w związku z działalnością gospodarczą i rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu.

Czytaj więcej

Rozliczenie pomocy uchodźcom z Ukrainy: wyrok WSA daje nadzieje firmom

Auto poleasingowe w prezencie nie obchodzi fiskusa

Przedsiębiorca nie musi wykazywać przychodu z tytułu darowizny wykupionego z leasingu samochodu - potwierdza interpretacja podatkowa skarbówki.

Wystąpił o nią przedsiębiorca działający w trzyosobowej spółce cywilnej. W 2022 roku spółka wykupiła trzy leasingowane wcześniej auta. Następnie, zgodnie z uchwałą wspólników, samochody zostały wycofane z majątku spółki i przekazane na ich potrzeby osobiste. Wspólnicy zawarli też umowę o zniesieniu współwłasności samochodów. W jej rezultacie każdy z nich stał się wyłącznym właścicielem jednego auta. Pojazdy zostały zarejestrowane i są używane na cele prywatne.

Jeden ze wspólników chce podarować swoje auto. Zapytał, czy będzie musiał wykazać przychód z tego tytułu i zapłacić PIT. Skarbówka odpowiedziała, że w takim przypadku przychodu i podatku nie będzie, bo darczyńca nie otrzymuje żadnych pieniędzy, ani innego przysporzenia majątkowego.

Czytaj więcej

Korzystna interpretacja skarbówki ws. aut wykupionych z leasingu

Handlować w niedzielę może tylko właściciel

Zakaz niedzielnego handlu wraca na stare tory - 1 sierpnia przestały obowiązywać przepisy ograniczające restrykcyjne zasady na czas pandemii. Przypomnijmy, że w czasie pandemii zakaz nie dotyczył wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby. Dozwolone było też powierzanie tych zadań pracownikom lub zatrudnionym.

Z doniesień mediów wynikało, że te poluzowania były wykorzystywane niezgodnie z celem. Popularnym rozwiązaniem miało być otwieranie sklepów z kasą samoobsługową. Na terenie placówki przebywali pracownicy, ale nie obsługiwali klientów, lecz wykładali towar na półki.

Od 1 sierpnia w niedzielę w sklepie mogą pracować tylko właściciele lub członkowie ich rodzin.

Czytaj więcej

Zmiany dla właścicieli i pracowników sklepów. Chodzi o zakaz handlu w niedziele

Franczyza do poprawki

Rząd chce znowelizować Kodeks cywilny, by usprawnić franczyzę (czyli działalność gospodarczą prowadzoną pod szyldem sieci, czyli franczyzodawcy) i ułatwić życie franczyzobiorcom.

Obecnie franczyza jest zawierana na zasadzie swobody umów i bywa tak skonstruowana, że między stronami kontraktu nie ma równowagi. Franczyzobiorcom niejednokrotnie narzucane są nierynkowe ceny nabywania towarów franczyzodawcy lub podmiotów przez niego wskazanych, czy ukryte opłaty. Skutkiem są czasochłonne spory sądowe pomiędzy stronami kontraktu.

Projekt zawiera definicję umowy franczyzy. Ma być ona zawierana w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Na 14 dni przed zawarciem umowy, franczyzodawca będzie miał obowiązek udostępnienia franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego i wzorca umowy. Dokument ma m.in. zawierać informację o wzajemnych zobowiązaniach stron, o sposobie wykonywania działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę na podstawie umowy, ale także o koniecznych do poniesienia kosztach i prognozowanych przychodach franczyzobiorcy z działalności.

Wprowadzone zostaną przesłanki sankcyjnego wypowiedzenia umowy oraz ograniczenie możliwości nakładania kar umownych, wprowadzania zakazu konkurencji i ustanowienia wekslowego zabezpieczenia roszczeń z umowy.

Czytaj więcej

Rząd zapowiada zmiany we franczyzach

WAŻNE TERMINY

7 sierpnia

PONIEDZIAŁEK

√ składki za lipiec 2023 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
√ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2023 r.
√ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2023 r.
√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w lipcu 2023 r.
√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w lipcu 2023 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w lipcu 2023 r.
√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za lipiec 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lipca 2023 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lipca 2023 r.
√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za lipiec 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji 

10 sierpnia

CZWARTEK

√ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2023 r. 

16 sierpnia

ŚRODA

√ składki za lipiec 2023 r. wpłacają płatnicy składek mający osobowość prawną
√ osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej wpłacają podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień 2023 r.
√ wpłata do PPK 

Ulgowy ZUS o rok dłużej

Przedsiębiorcy, którzy obecnie, tj. w 2023 r., korzystają z ulgi Małego ZUS Plus, mogą ją przedłużyć o kolejne 12 miesięcy. To dzięki przepisom, które weszły w życie 1 sierpnia.

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą