Niezbędnik przedsiębiorcy. Praca zdalna uregulowana * Ważne orzeczenia o fakturach * Pensjonat z amortyzacją * Studia w kosztach

• Praca zdalna - co uchwalił Sejm

• Sąd: realna transakcja, lecz faktury puste - co z kosztami PIT?

• Czy można skorygować kontrahenta na fakturze?

• Powszechne e-fakturowanie nadchodzi

• Zakaz amortyzacji a pokoje dla turystów

• Kiedy opłaty za studia można rozliczyć w kosztach biznesu

• Jakie prognozy dla rynku pracy

• Ważne terminy i wskaźniki na ten tydzień

Publikacja: 04.12.2022 16:03

Praca zdalna w domu to zupełnie inny poziom swobody co do ubioru.

Praca zdalna w domu to zupełnie inny poziom swobody co do ubioru.

Foto: Andrey Popov

Praca zdalna wchodzi na stałe kodeksu pracy

Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza na stałe przepisy o pracy zdalnej i uchyla przepisy o telepracy, a także umożliwia kontrolę trzeźwości pracowników. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Pracownik będzie mógł wykonywać pracę zdalną okazjonalnie (przez 24 dni w roku) lub stale. Nowe przepisy zobowiązują np. pracodawcę do zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi koniecznych do wykonywania zdalnej pracy, a także do pokrycia związanych z tym kosztów. Chodzi m.in. o rachunki za zużywaną do celów służbowych energię elektryczną, opłaty za telefon czy internet. Za używanie do pracy prywatnych materiałów czy narzędzi takich jak komputer szef wypłaci ekwiwalent pieniężnego w kwocie ustalonej z pracownikiem.

Czytaj więcej

Sejm zdecydował: home office na stałe w Kodeksie pracy. Co to oznacza dla firm?

NSA: nie wystarczy zapłacić za towar, by odliczyć koszty

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadł w sprawie małżeństwa, które prowadziło działalność w zakresie handlu odzieżą. Fiskus zakwestionował im prawo do kosztów w PIT w rozliczeniu za 2013 r. Okazało się bowiem, że kupowali towar w hurtowniach, które uczestniczyły w procederze wyłudzania VAT i oszustwach podatkowych. Małżonkowie bronili się, że o tym nie wiedzieli. Twierdzili, że płatności były realne, a zakupiony towar faktycznie był przywożony do ich firmy, rozpakowywany, metkowany i odsprzedawany.

Fiskus nie dawał się przekonać. Twierdził, że towary zostały sprzedane przez inne firmy niż te, które figurowały na fakturach. Dostawcy byli zatem fikcyjni, a wystawione faktury - puste.

Małżeństwo wygrało sprawę w pierwszej instancji, ale NSA uchylił korzystny wyrok. Wskazał, iż do uznania wydatku za koszt podatkowy nie wystarczy tylko nabycie konkretnego towaru, za konkretną cenę, ale też odpowiednie udokumentowanie operacji. Jak podkreślił Sąd, nie jest tak, że podatnik może kupić coś od kogokolwiek, a wydatek zaliczyć do kosztów.

Czytaj więcej

NSA o pustych fakturach: nabycie towaru i zapłata za niego nie daje kosztów

Czy można skorygować faktury wystawione błędnie na inną firmę?

Pewien przedsiębiorca budowlany zauważył, że w jego dokumentacji są faktury zakupowe wystawione na inną firmę o podobnej nazwie. Sprzedawcy wprowadzili je do obrotu wysyłając pocztą, a pracownicy przedsiębiorcy odbierali nieświadomi na kogo powinna być wystawiona faktura. Przedsiębiorca zapytał fiskusa, czy może te faktury skorygować notą korygującą przez zmianę nabywcy czyli odbiorcy faktury.

Fiskus się nie zgodził. Wyjaśnił, że wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu będącego stroną danej transakcji. Jedynym sposobem naprawienia błędu w nazwie nabywcy, jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, ale ten nie stanął po stronie podatnika.

- Możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek w elementach danych nabywcy, czyli np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi - wskazał WSA w Olsztynie.

Czytaj więcej

Co zrobić z fakturą zawierającą błędne dane nabywcy

E-fakturowanie będzie obowiązkowe

Od 1 stycznia 2024 r. e-fakturowanie wszystkich transakcji podlegających VAT w Polsce będzie obligatoryjne - przewiduje projekt przepisów o powszechnym e-fakturowaniu. Obowiązek ten obejmie zarówno transakcje między przedsiębiorcami, jak i sprzedaż konsumencką oraz na rzecz organów publicznych. Do wystawiania i otrzymywania e-faktur drogą elektroniczną posłuży Krajowy System e-Faktur - bezpłatna platforma stworzona przez Ministerstwo Finansów.

Za fakturę nie będzie już uznawany paragon z NIP do 450 zł, a od 2025 r. zniknie możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Czytaj więcej

Jest projekt przepisów o powszechnym e-fakturowaniu

Pensjonaty wyłączone z zakazu amortyzacji

Jest korzystna interpretacja dotycząca rozliczania poprzez odpisy wydatków na zakup lub wybudowanie nieruchomości.

Do skarbówki zgłosił się przedsiębiorca opodatkowany liniowym PIT. W biznesie rozlicza dochody z wynajmu pokoi w dwóch kupionych w styczniu 2022 r. pensjonatach. Są one przeznaczone na działalność agroturystyczną i stanowią środki trwałe w jego firmie. Czy może je amortyzować i rozliczać odpisy w podatkowych kosztach? - zapytał podatnik.

Fiskus w odpowiedzi wyjaśnił, że przepisy zakazujące amortyzacji nie mają zastosowania do budynków niemieszkalnych, a do takich Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zalicza m.in. pensjonaty. Przedsiębiorca może zatem amortyzować pensjonaty zarówno w 2022 r., jak i w następnych latach.

Czytaj więcej

Zakaz amortyzacji: dobra wiadomość dla właścicieli pensjonatów

Magisterka w kosztach firmy

Czy licencjat jest lepszy w biznesie niż magister? Fiskus uważa, że tak i pozwolił zaliczyć wydatki na czesne do podatkowych kosztów firmy.

O interpretację wystąpiła kobieta prowadząca działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług medycznych. Ukończyła studia licencjackie, ale chce kontynuować edukację i uzyskać tytuł magistra. Dzięki temu - wyjaśniła - podniesie kwalifikacje i dochody firmy. Twierdzi, że w placówkach państwowych magister zarabia więcej niż licencjat, więc ona mogłaby negocjować wyższe stawki za wykonywane usługi. Liczy też na zwiększenie liczby kontrahentów.

Ten argument przekonał fiskusa, który najczęściej dość surowo podchodzi do wydatków na edukację. - Wydatki podatniczki na czesne za studia oraz związane z obroną pracy magisterskiej pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z istniejącym już źródłem przychodów, a ponadto nie znajdują się na liście wydatków nieuznawanych za koszty - uznał.

Czytaj więcej

Kiedy opłaty za studia można rozliczyć w kosztach biznesu

Wskaźniki wieszczą zwolnienia

Europejski Wskaźnik Nastrojów dla polskiego rynku pracy nie wypada dobrze. Nastroje konsumentów i przedsiębiorców poprawiły się w ostatnim okresie, ale dalej są gorsze niż w okresie pandemii w 2020 roku. W październiku ESI w Polsce wzrósł do 88,6 pkt z 88,2 pkt we wrześniu, gdy był najniższy od stycznia 2021 r. Gorsze nastroje mają notować usługi oraz budownictwo, nieco tylko lepsze wskazywał przemysł przetwórczy oraz handel, choć ankietowani podkreślali, że i tak ich sytuacja ulega pogorszeniu.

Wskaźnik EEI, wyrażający plany pracodawców co do zmiany poziomu zatrudnienia, znalazł się w październiku na najniższym poziomie od listopada 2020 r., gdy polską gospodarkę paraliżowały antyepidemiczne restrykcje. Największy spadek zapotrzebowania na pracowników widać w budownictwie i w przemyśle przetwórczym. Różnica między odsetkiem firm, które planują ograniczać zatrudnienie, a odsetkiem firm, które chcą zatrudnienie zwiększać, wyniosła w tych sektorach – odpowiednio – 15 i 14 pkt proc. firmy, które planują zmniejszać zatrudnienie przeważają także w handlu detalicznym i w usługach.

Czytaj więcej

Pracodawcy i pracownicy liczą się ze zwolnieniami

WAŻNE TERMINY

5 grudnia

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za listopad 2022 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

√ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2022 r.

7 grudnia

ŚRODA

√ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2022 r.

√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w listopadzie 2022 r.

√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w listopadzie 2022 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w listopadzie 2022 r.

√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za listopad 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do listopada 2022 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w listopadzie 2022 r.

√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za listopad 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

WSKAŹNIKI KADROWE

Grudzień

168 godzin – wymiar czasu pracy w grudniu 2022 r.

3,58 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w grudniu 2022 r.
102,7 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r.

6480,67 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

1950 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 kwietnia 2020 r.

3010 zł – minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

19,70 zł – minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2022 r.

30 100 zł – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych w 2022 r. do czasu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu Covid-19

177 660 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 5922 zł)

Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT w branży beauty * kasowy PIT * co dalej ze składką zdrowotną * opóźnienie w KSeF * firmy o podwyżce płacy minimalnej * przedsiębiorcy w komisach samochodowych