Niezbędnik przedsiębiorcy: sposób wyboru liniowego PIT * limit kosztów przy leasingu * kasowy PIT * ulga B+R * kredyt małżonków oraz usługi marketingowe w kosztach * zmiany w składce zdrowotnej * zachęta do mediacji

• Przełomowy wyrok NSA ws. wyboru formy opodatkowania
• Jak liczyć limit kosztów od aut w leasingu? Wskazał sąd
• Kto skorzysta z kasowego PIT?
• Ważne stanowisko ws. ulgi B+R
• Czy mąż rozliczy w firmie odsetki od kredytu zaciągniętego z żoną?
• Ekspozycja towarów i degustacja - czy to można wrzucić w koszty?
• Składka zdrowotna do zmiany. Co proponuje rząd
• Pomysły na zachętę do zawierania ugód
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 02.03.2024 23:29

Systemy przelewów międzybankowych mają w weekend wolne

Systemy przelewów międzybankowych mają w weekend wolne

Foto: AdobeStock

Podatek liniowy można wybrać w przelewie

Ważna decyzja przedsiębiorcy, jaką jest wybór formy opodatkowania, może mieć postać dobrze opisanego i terminowego przelewu na konto fiskusa. Tak wynika z przełomowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podatnik dostał w darowiźnie od żony udziały spółki komandytowej i został komandytariuszem. Tak samo jak żona, do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wybrał 19-proc. liniowy PIT. Nie złożył jednak żadnej deklaracji, lecz po prostu na poleceniach przelewu zaliczek dodawał adnotację: "zaliczki na podatek PIT-36L".

Skarbówka stwierdziła, że w taki sposób nie można dokonać wyboru liniowego PIT. Należy złożyć stosowne pisemne oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z działalności gospodarczej. Także WSA uznał, że przelew bankowy nie jest takim oświadczeniem woli.

A NSA inaczej podszedł do sprawy. Orzekł, że oświadczenie o wyborze podatku liniowego może być wyrażone w tytule przelewu. Ma bowiem formę pisemną, jest skierowane do fiskusa, podpisane, nadawca jest jednoznacznie identyfikowany i wiadomo, że chodzi o wpłatę zaliczki na podatek liniowy.

Czytaj więcej

Przełomowy wyrok: do wyboru liniowego PIT wystarczy dobrze opisany przelew

Leasing: limit 150 tys. zł osobny dla rat i dla wykupu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozstrzygnął spór przedsiębiorcy z fiskusem o limit wprowadzony Polskim Ładem, żeby ograniczyć rozliczanie kosztów od aut w leasingu.

Podatnik z JDG wziął w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości prawie 180 tys. zł netto. Na tę wartość składać się będą opłata z wstępna oraz raty leasingowe - w sumie nieco ponad 64 tys. zł plus VAT. A także ok. 106 tys. zł plus VAT opłaty końcowej związanej z wykupem auta z leasingu.

Fiskus zgodził się z podatnikiem, że limit 150 tys. zł rozliczanych kosztów, dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem auta, a nie opłaty końcowej. Nie zgodził się natomiast, żeby przy ustaleniu wartości pojazdu dla celów podatkowych, podatnik wziął pod uwagę opłatę wstępną i raty kapitałowe z wyłączeniem kwoty wykupu.

Sąd potwierdził, iż podatkowo wykup jest odrębną transakcją od samego leasingu i limit 150 tys. zł powinien być liczony osobno dla leasingu i osobno dla wykupu. Podatnik będzie miał więc dwa limity, ale odnoszące się do jednej kwoty 150 tys. zł

Czytaj więcej

Jest wyrok sądu ws. zmiany w leasingu aut wprowadzonej przez Polski Ład

Kasowy podatek dla nielicznych

Przedsiębiorcy mieliby zapłacić podatek dopiero wówczas, gdy faktycznie dostaną pieniądze od kontrahenta - zakłada przedstawiony przez rząd projekt. Teraz muszą płacić fiskusowi, jeśli wykonają usługę albo sprzedadzą towar, niezależnie od opóźnienia płatności.

Kto skorzysta z tej możliwości? Okazuje się, że niewiele firm. Z zasady kasowej nie skorzystają podatnicy CIT, a prawo do kasowego PIT będą mieli tylko przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność, z wyłączeniem działających w spółkach cywilnych czy jawnych. Ale i w tej grupie są ograniczenia - zasada kasowa ma przysługiwać tylko przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz tym, których przychody z biznesu z poprzedniego roku nie przekroczyły 500 tys. zł.

Czytaj więcej

Kasowy PIT - rząd przedstawił szczegóły. Eksperci: niewielu z niego skorzysta

Chorobowe i urlop w uldze B+R

Podatnicy doczekali się korzystnej interpretacji podatkowej ws. ulgi badawczo–rozwojowej, która pozwala podwójnie odliczać wydatki związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Przez wiele lat fiskus twierdził, że ulga B+R nie przysługuje na wynagrodzenia pracowników, których nie ma w pracy z powodu urlopu albo choroby. Sądy uchylały takie stanowisko, bo ich zdaniem czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika jest nierozerwalnie związany ze stosunkiem pracy. A zatem wynagrodzeń za ten okres nie można wyłączać z tzw. kosztów kwalifikowanych.

Skarbówka wreszcie zmieniła zdanie i przyznała, że nie ma podstaw prawnych do wyłączenia z ulgi B+R wynagrodzenia należnego pracownikowi realizującemu działalność badawczo-rozwojową za czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Czytaj więcej

Minister finansów wydał ważną interpretację ws. ulgi B+R

Kredyt z żoną, odsetki w kosztach firmy męża

Pan Marek zamierza razem z żoną zaciągnąć 2 kredyty przeznaczone w całości na nabycie lokalu usługowego. Pierwszy zostanie zabezpieczony mieszkaniem należącym do majątku odrębnego męża, a drugi lokalem, który jest odrębną własnością żony. Czy wydatki na spłatę kredytu można rozliczyć w firmie prowdzonej przez p. Marka?

Fiskus przypomniał, że można rozliczyć same odsetki, jeśli środki z kredytu zostaną przeznaczone na potrzeby firmy. Natomiast nieważne są rodzaj czy nazwa kredytu, ani treść umowy z bankiem. Jeśli między małżonkami jest wspólność majątkowa to nie ma też znaczenia, kto zaciągnął kredyt i z czyjego rachunku (męża czy żony) spłacane są odsetki.

Czytaj więcej

Kredyt z żoną, a odsetki w kosztach firmy męża. Skarbówka jest na tak

Klient wypije, firma odliczy

Firma zajmująca się produkcją i dystrybucją alkoholu podpisała szereg umów na usługi marketingowe. Wśród nich znalazły się m.in. ekspozycja towarów w centrach handlowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, degustacje, promocje na targach branżowych, organizacja eventów i warsztatów, audyty cenowe.

Czy takie wydatki może rozliczyć w kosztach. Fiskus odpowiedział, że tak, bo wszystkie racjonalne wydatki reklamowe nakierowane na utrzymanie klientów lub pozyskanie nowych można zaliczyć do podatkowych kosztów.

Czytaj więcej

Jakie usługi marketingowe można rozliczyć w kosztach firmy - jest interpretacja

Dwa warianty nowej składki zdrowotnej

Rząd przedstawił posłom dwa główne pomysły na zmianę zasad rozliczeń firmowej składki zdrowotnej. Pierwsza propozycja to opłacanie co miesiąc składki zryczałtowanej, czyli w stałej kwocie. Zniesienie obowiązku liczenia składki co miesiąc ułatwiłoby życie przedsiębiorcom i księgowym. Ale nie dotyczy to rozliczenia rocznego. Składki zostałoby zmienione tak, aby podstawa wymiaru składki była tożsama z podatkową. Ma to wyeliminować konieczność prowadzenia dodatkowej ewidencji. Jednak po zakończeniu roku u prawie każdego przedsiębiorcy konieczne byłoby wyrównanie składki.

Druga opcja zakłada, że przedsiębiorca sam zdecyduje, w jaki sposób oblicza składkę: według progresywnych przedziałów uzależnionych od przychodu, czy też od dochodu podatkowego. Ci, którzy mają duże koszty działalności mogą być zainteresowani liczeniem składki od dochodu. Ale wariant ten jest przeznaczony tylko dla przedsiębiorców na skali i na liniowym PIT, na ryczałcie nie liczy się bowiem dochodu. Poza tym formułę rozliczenia trzeba będzie wybrać na początku roku, a więc oszacować swoje przyszłe przychody i dochody, co wcale nie jest prostą sprawą.

Czytaj więcej

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców do zmiany. Oto dwie propozycje rządu

Jak uczynić ugodę pożądaną

Resort rozwoju i technologii szykuje przepisy, które mają silniej niż dziś motywować do mediacji i zawarcia ugody w sporach gospodarczych. Oto niektóre pomysły ekspertów, którzy nad nimi pracują:

- zmiana przepisu, który przewiduje obowiązek dołączania do pozwu informacji, czy podjęto próbę mediacji. Dziś jest on powszechnie omijany. Można byłoby więc wprowadzić obowiązek dołączenia oświadczenia od profesjonalnego mediatora o nieudanej próbie mediacji;

- nałożenie 30-dniowego terminu dla sądu na zatwierdzenie ugody. Teraz zdarza się, że czeka się na to nawet rok, a w tym czasie nierzadko dochodzi do zerwania ugody. Szybkie zatwierdzenie sprzyjałoby trwałości ugód;

- obniżenia opłaty stałej od pozwu o jedną czwartą, jeśli powód wziął udział w mediacjach. Obecnie opłata stała ulega obniżeniu o kwotę najwyżej 400 zł. To nie jest atrakcyjne dla przedsiębiorców spierających się o znacznie wyższe kwoty.

Czytaj więcej

Nowe przepisy mają zachęcić przedsiębiorców do zawierania ugód

WAŻNE TERMINY

WTOREK

5 marca 2024 r.

√ składki za luty 2024 r. wpłacają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.
√ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2024 r.

CZWARTEK

7 marca 2024 r.

√ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2024 r.
√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w lutym 2024 r.
√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2024 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w lutym 2024 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w lutym 2024 r.
√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za luty 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lutego 2024 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lutym 2024 r.
√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za luty 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji 

Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności