Niezbędnik przedsiębiorcy: TK o definicji budowli * Zakaz amortyzacji - jest szansa na zmiany * Wydatki na KSeF a koszty * Problematyczny zwrot składki

• Budowle będą zdefiniowane na nowo. Ważne orzeczenie
• Jest nadzieja na amortyzację nieruchomości mieszkalnych
• Jak rozliczyć wydatki na wdrożenie KSeF?
• Zwrot składki zdrowotnej w PIT. Co z prawem do wspólnego rozliczenia?
• Fiskus ogranicza ulgę na ekspansję
• Ważny dla hotelarzy wyrok NSA
• Droższe odpisy na działalność socjalną jeszcze w tym roku?
• Posiłki dla pracowników: miesięczny limit dofinansowania został urealniony
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki na lipiec

Publikacja: 10.07.2023 07:40

Niezbędnik przedsiębiorcy: TK o definicji budowli * Zakaz amortyzacji - jest szansa na zmiany * Wydatki na KSeF a koszty * Problematyczny zwrot składki

Foto: Adobe Stock

TK: definicja budowli tak nieprecyzyjna, że niekonstytucyjna

Definicję budowli z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Niezgodność ta polega na naruszeniu zasady uregulowania przedmiotu opodatkowania w ustawie oraz zasady powszechności opodatkowania. Sejm dostał 18 miesięcy na stworzenie nowej, klarownej definicji budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.

Spory między podatnikami a samorządami lokalnymi o podatek od budowli dotyczą często wielomilionowych kwot. Gminy pobierają podatek od budowli w wysokości 2 proc. ich wartości. Za budowle uznawano takie obiekty, takie jak np. elektrownie wiatrowe, silosy, obudowy wyrobisk górniczych czy silosy do przechowywania płodów rolnych. Przy tym o wartości takich obiektów (a tym samym o wysokości opodatkowania) często decydowało głównie ich techniczne wyposażenie. Na przykład lwia część elektrowni wiatrowej stanowią urządzenia mechaniczne do wytwarzania prądu, a nie części typowo budowlane jak fundament czy maszt. Dlatego podatnikom często zależy na tym, by opodatkowanie było mierzone od powierzchni, a nie od wartości takiego obiektu.

Czytaj więcej

Ważny wyrok Trybunału dla przedsiębiorców. Chodzi o definicję budowli

Sąd: zakaz amortyzacji mieszkań i domów niezgodny z konstytucją

Amortyzacji nieruchomości mieszkalnych zabronił Polski Ład. W 2022 r. - przejściowo - fiskus pozwolił jeszcze naliczać odpisy od tych, które zostały nabyte lub wybudowane do końca 2021 r. Od 1 stycznia 2023 r. nie wolno już nic amortyzować. Podatnicy argumentują, że zakaz wprowadzany w trakcie procesu amortyzacji narusza konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych oraz interesów w toku, ale fiskus twierdzi, że to nie jego rola oceniać, czy dana regulacja jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

Sądy administracyjne do tej pory przyznawały mu rację. Ale teraz jeden z nich zmienił zdanie. W wyroku z 27 czerwca WSA w Łodzi stwierdził, że spółka inwestująca w nieruchomości mieszkalne może kontynuować ich amortyzację aż do jej zakończenia. Sąd powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. dotyczący amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawo użytkowania na udziale w nieruchomości. W wyroku podkreślono, że przepis pozbawiający podatników możliwości amortyzacji rozpoczętej na gruncie poprzednich przepisów, narusza zasadę ochrony interesów w toku. Zabrakło przepisów przejściowych uwzględniających sytuację podatników, którzy prowadząc działalność gospodarczą korzystali z prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu posiadania prawa użytkowania udziału w nieruchomości.

Czytaj więcej

Sąd daje przedsiębiorcom nadzieję na amortyzację mieszkań i domów

Licencje na KSeF w kosztach, ale bez specjalnego traktowania

Krajowy System Ewidencji e-Faktur (KSeF) ma obowiązywać od lipca 2024 r. Wiąże się z obowiązkową elektronizacją wystawiania faktur i zasadniczą zmianą w obiegu tych dokumentów. W systemie elektronicznym faktura trafi najpierw do skarbówki, a dopiero potem do kontrahenta. Cała operacja ma się odbywać w czasie rzeczywistym, czyli w ciągu kilku minut, najwyżej kilku godzin. KSeF pozwoli pozwoli zaoszczędzić czas, a także pieniądze. Ale najpierw będą one musiały ponieść wydatki na dostosowanie firmowych systemów do KSeF. Wiele firm szacuje je nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak potraktować tak poważne wydatki? Doradcy podatkowi proponowali, by objąć je specjalną ulgą, ale nie ma takiej opcji w projekcie ustawy. Ale fiskus oficjalnie potwierdza, że można je będzie zaliczać w zwykły sposób do firmowych kosztów. Zakupione licencje na używanie oprogramowania do faktur w nowym systemie lub ich aktualizacje, to wartości niematerialne, które podlegają amortyzacji. Ostateczny kształt ustawy wprowadzającej KSeF poznamy zapewne w najbliższych tygodniach.

Czytaj więcej

Przygotowania do rewolucji w fakturach VAT można rozliczyć w kosztach

Podatkowe kłopoty ze zwrotem składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy ciągle mają problemy z rozliczeniem zwrotu składki zdrowotnej za 2022 r. Część z nich musi bowiem wykazać otrzymane z ZUS pieniądze w zeznaniu podatkowym. W takiej sytuacji są np. przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy w zeszłym roku odliczali połowę składki zdrowotnej od przychodu. Jeśli otrzymają zwrot, muszą go wykazać w zeznaniu PIT. Likwidacja biznesu nie zwalnia ich z tego obowiązku. Potwierdza to Ministerstwo Finansów.

W jakim zeznaniu ująć zwrot - PIT-28 czy PIT-36? Decyzja ma kluczowe znaczenie dla tych, którzy chcą rozliczyć się z małżonkiem bądź samotnie wychowywanym dzieckiem. Okazuje się, że w żadnym z nich.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy ciągle mają problemy z rozliczeniem zwrotu składki zdrowotnej

Wydatki na opakowania w uldze na ekspansję: nie wszystko w koszty

Ulga na ekspansję pozwala odliczyć do 1 mln zł rocznie wydatków poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Chciał z niej skorzystać przedsiębiorca zajmujący się produkcją puzzli i gier planszowych na indywidualne zamówienie klientów, którymi są firmy. Kontrahenci składają zamówienia, w których podają m.in. parametry opakowania z zawartością elementów puzzli lub gry, takie jak długość, szerokość, wysokość, grubość ścianek.

Przedsiębiorca chciał odliczyć od dochodu wydatki na wytworzenie opakowania do gry, tj. materiały bezpośrednio użyte do jego produkcji, płace pracowników zaangażowanych w procesie produkcyjnym, wynagrodzenie grafika komputerowego, koszty zakupu wykrojników. Ale fiskus nie zgodził się na wszystko. W interpretacji podkreślił, że odliczeniu podlegają "jedynie koszty, które dostosowują już istniejące opakowania produktów do wymagań zgłaszanych przez klientów". Ulga obejmie więc tylko koszty przygotowania i zlecenia wykonania wykrojnika do opakowania o wielkości, jakiej oczekuje klient.

Czytaj więcej

Fiskus wąsko interpretuje przepisy ws. ulgi na ekspansję

Przychody z budynków hoteli - NSA po stronie hotelarzy

Przedsiębiorca prowadzący dwa hotele, w których oprócz usług noclegowych świadczone są kompleksowe usługi szkoleniowe, wystąpił do skarbówki z pytaniem, czy po zmianach w naliczaniu podatku od przychodów z budynków w 2019 r. jego hotele będą mu podlegały. Sam stnął na stanowisku, że nie, bo świadczenie usług hotelarskich nie jest tożsame z oddaniem w całości albo w części budynku do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze.

Fiskus odpowiedział, że udostępnianie budynku hotelowego lub o podobnym charakterze jest objęte podatkiem od przychodów z budynków. Tak samo uznał wojewódzki sąd administracyjny. Dopiero Naczelny Sąd Administracyjny zajął inne stanowisko. Wskazał, że umowa hotelowa jest nazwana w ustawie dotyczącej takich usług. Jest zatem inna niż umowa najmu czy dzierżawy z kodeksu cywilnego, a odesłanie z ustawy podatkowej do innych umów o podobnym charakterze odnosi się tylko do kodeksowych regulacji o najmie i dzierżawie.

Czytaj więcej

Po wyroku NSA hotelarze mogą odetchnąć z ulgą

Kogo obciąży wyższa podstawa odpisu na ZFŚS

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, który jest procedowany w Sejmie, zakłada podwyższenie podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, poczynając od 1 lipca 2023 r. Od tego roku jest to 4434,58 zł. Po wejściu w życie nowych regulacji podstawę będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r., (tj. 5104,90 zł).

Eksperci są podzieleni w ocenach. Jedni wskazują na niekorzyste zmiany wprowadzane bez odpowiednio długiego vacatio legis, inni twierdzą, że nie będą one miały negatywnego przełożenia na prywatny biznes, bo mniejsi pracodawcy prywatni mogą prowadzić ZFŚS, ale nie muszą, a pozostali dysponują pewną swobodą, jeżeli chodzi o kształtowanie zasad jego funkcjonowania. Tylko sektor publiczny ma bezwzględny obowiązek tworzenia ZFŚS.

Czytaj więcej

Firmy będą musiały przekazać więcej pieniędzy na działalność socjalną

WAŻNE TERMINY

10 lipca

PONIEDZIAŁEK

√ złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2023 r. 

17 lipca

PONIEDZIAŁEK

√ składki za czerwiec 2023 r. wpłacają płatnicy składek mający osobowość prawną 

√ wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

√ wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w II kwartale 2023 r.

√ wpłata do PPK

WSKAŹNIKI

168 godzin – wymiar czasu pracy w lipcu 2023 r.

4,29 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w lipcu 2023 r.

109,9 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 r.

7124,26 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat na PFRON od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

2400 zł – kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 stycznia 2023 r.

3600 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

23,50 zł – minimalna stawka godzinowa brutto dla zleceniobiorców od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

54 000 zł (3600 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

208 050 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r., tzw. 30-krotność (do jej ustalenia przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie 6935 zł)

TK: definicja budowli tak nieprecyzyjna, że niekonstytucyjna

Definicję budowli z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Niezgodność ta polega na naruszeniu zasady uregulowania przedmiotu opodatkowania w ustawie oraz zasady powszechności opodatkowania. Sejm dostał 18 miesięcy na stworzenie nowej, klarownej definicji budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: córka w kosztach firmy * podatek po sprzedaży wynajmowanego mieszkania * VAT od usług dietetyczki * koszty w biznesie erotycznym * zmiany w BIG
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac